Άρθρο 39 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

1. Αν ένα δημοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 237 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ο περιφερειάρχης προκηρύσσει εκλογές, ένα (1) μήνα το αργότερο από τη διάλυση για το υπόλοιπο της θητείας. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και αναπληρωματικοί.
2. Η διάλυση δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 επιφέρει διάλυση και των οικείων συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, καθώς και παύση των προέδρων των συμβουλίων των οικείων δημοτικών κοινοτήτων. Όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου δημοτικού συμβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή, εκλέγονται και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.
3. Ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης αναθέτει στον αρχαιότερο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με βαθμό Α’ τα καθήκοντα του δημάρχου που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσεων, καθώς και την ευθύνη της διενέργειας των εκλογών.
4. Αν διαλυθεί συμβούλιο δημοτικής κοινότητας, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου ορίζεται τριμελής επιτροπή δημοτικών συμβούλων, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας. Στην τριμελή επιτροπή ορίζεται ένα μέλος από τους επιλαχόντες συνδυασμούς και αν αυτό δεν συμβεί, τότε ορίζονται και τα τρία μέλη από τον επιτυχόντα συνδυασμό.