Άρθρο 24 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου

 

1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 22, είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.
2. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, επτά (7) και (4) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκατρία (13) μέλη, οκτώ (8) και (5) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκαεπτά (17) μέλη, δέκα (10) και επτά (7) έδρες, αντίστοιχα,
δ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι ένα (21) μέλη, δεκατρείς (13) και οκτώ (8) έδρες, αντίστοιχα,
ε) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι επτά (27) μέλη, δεκαέξι (16) και ένδεκα (11) έδρες, αντίστοιχα,
στ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα τρία (33) μέλη, είκοσι (20) και δεκατρείς (13) έδρες, αντίστοιχα,
ζ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα επτά (37) μέλη, είκοσι δύο (22) και δεκαπέντε (15) έδρες, αντίστοιχα, και
η) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από σαράντα ένα (41) μέλη, είκοσι πέντε (25) και δεκαέξι (16) έδρες, αντίστοιχα.
3. Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τον αριθμό εδρών που δικαιούται σύμφωνα με την παρ. 2.
4. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε επιλαχόντος συνδυασμού που δικαιούται έδρα γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρο) συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
β)Το σύνολο των ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφορίας (α’ γύρου) των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, σύμφωνα με την περ. α), αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που απομένουν αδιάθετες και τους αντιστοιχούν σύμφωνα με την παρ. 2 προσαυξημένο κατά μία έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε επιλαχών συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο.
γ) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α) ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
δ) Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
ε) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
στ) Αν ουδείς από τους λοιπούς, πλέον του επιτυχόντος, συνδυασμούς που συμμετείχαν στην εκλογή υπερβαίνει το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων τότε το σύνολο των αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται στον επιτυχόντα συνδυασμό.
5. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός κατά την αρχική ψηφοφορία είναι μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε οι έδρες κάθε συνδυασμού κατανέμονται αναλογικά, μη εφαρμοζομένων των παρ. 1 έως και 4. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε συνδυασμού γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που δικαιούνται εκλογή δημοτικού συμβούλου, σύμφωνα με την περ. α), αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του δημοτικού συμβουλίου προσαυξημένο κατά μία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο.
γ) Αν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή, σύμφωνα με τις περ. α) και β), είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α), ανά μία (1) μεταξύ των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα, σύμφωνα με την περ. β), είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
δ) Αν οι συνδυασμοί αυτοί, ή μερικοί από αυτούς, έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
ε) Αν, μετά από την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραμένουν αδιάθετες έδρες, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία (1) στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έχουν συγκεντρώσει.
στ) Αν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί με βάση το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
ζ) Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο (2) ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:11 | «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»-ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Να μην ισχύσει το 3% ως προς το δικαίωμα της εκλογής των δημοτικών συμβούλων.
  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό με την κατάργηση της αναλογικής και τη μείωση συμβούλων επιβάλλονται ισχυρές και ανεξέλεγκτες, πολλές φορές, μειοψηφίες ως πλειοψηφίες και αποδυναμώνονται οι αντιπολιτεύσεις.

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:24 | Δημοτική Παράταξη «Αλλάζουμε» – Μείζων Αντιπολίτευση Δήμου Κρωπίας

  Παράγραφος 4α
  Διαφωνούμε με το όριο του 3%. Από τη στιγμή που το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα προσφέρει άνετη πλειοψηφία στον επιτυχόντα συνδυασμό δεν υπάρχει κανένας λόγος για μείωση της αντιπροσώπευσης με τη θέσπιση του ορίου του 3%.

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, με την υπ’ αριθ.:46/17-03-2021 απόφασή του ( ΑΔΑ : 63ΘΖΩ1Ν-62Ρ) Εκφράζει τη θέση του ως προς τα παρακάτω σημεία του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» :
  • Επί του ορίου του 3% του άρθρου 24 του Σχεδίου νόμου : 21 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν να παραμείνει και 17 ψήφισαν να καταργηθεί εκ των οποίων οι 3 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα.

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:05 | Γιώργος Θέος

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος τεκμηρίωσης (πολιτικός, κοινωνικός, δημοσιονομικός) που να δικαιολογεί τη μείωση του αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αντίθετα, η ισχύουσα κατανομή διευκολύνει την ευρύτερη αντιπροσώπευση. Να παραμείνει στα ισχύοντα επίπεδα, ανάλογα τον πληθυσμό.

  Γιώργος Θέος
  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου & Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
  “Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023”

 • 18 Μαρτίου 2021, 07:06 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Δεν αναφερόμαστε στους υπερμεγέθεις δήμους (περίπου 20 από τους 328, όπου μπορεί να ισχύσει το καθεστώς των περιφερειών), αλλά στους κανονικούς δήμους (κυριολεκτικά, του πρώτου βαθμού της Τ.Α.), όπου τα καθημερινά ζητήματα είναι κοινά για όλους, πολιτικά βέβαια, αλλά υπερκομματικά ή έστω διακομματικά, καθώς και οι μέχρι σήμερα συνδυασμοί είναι συνήθως συμμιγείς από αυτή την άποψη.
  Όλοι οι εισηγητές αντιγράφουν το κεντρικό εκλογικό σύστημα των εθνικών εκλογών, όπου οι συλλογικότητες είναι εξ υποθέσεως κομματικές και μας ενδιαφέρει κυρίως ο αριθμός των εδρών, γι αυτό ανεχόμαστε τις διάφορες καραμπόλες, αδικίες κλπ.
  Στους κανονικούς δήμους όμως μας ενδιαφέρουν οι προσωπικότητες που θα σχηματίζουν συλλογικότητες, εκ των υστέρων, για κάθε ένα ζήτημα που θα προκύπτει ξεχωριστά και ο δήμαρχος θα απαλλάσσεται από το βάρος το προεκλογικό και το οικονομικό, αλλά θα παίζει το ρόλο του συντονιστή, αφού έτσι κι αλλιώς δεν ψηφίζει. Στον πρώτο βαθμό της Τ.Α. δεν αρμόζουν οι συνδυασμοί, αλλά η απλή αναλογική. Ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι καλύτεροι, κατά την κρίση των δημοτών, ανά εκλογική ενότητα, χωρίς εκλογικά μέτρα, ποσοστώσεις και άλλες αλχημείες! Και θα φανεί παράξενο να εφαρμόσει την απλή αναλογική μία συντηρητική κυβέρνηση, που δεν μπόρεσε μία προοδευτική, αλλά η απλή αναλογική δεν είναι ούτε συντηρητική ούτε προοδευτική άποψη, αλλά άκρως δημοκρατική. (υπάρχει βελτιωμένο σχέδιο, για όσους ενδιαφέρονται). Πάντως, ας προβληματιστεί ο καθένας (κυρίως οι εισηγητές) πώς ερμηνεύονται και πώς εφαρμόζονται τα άρθρα 24 και 25!
  Για το άρθρο 27: Έστω ότι εκλέγεται δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με 43%, ή από τη δεύτερη Κυριακή με 51% (αφού στην πρώτη πήρε 25%). Τότε, αυτόματα και απαράδεκτα θα έχει την πλειοψηφία, έστω και με μία ψήφο, συνολικά! σε όλα τα κοινοτικά συμβούλια (με πληθυσμό μόνο άνω των 500 κατοίκων και όχι των εκπροσώπων!, με δύο μέτρα και δύο σταθμά).

 • 17 Μαρτίου 2021, 14:50 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Ποιος μπορεί (ακόμα και ο εισηγητής) να ερμηνεύσει το άρθρο 24 με την κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς! Ανακολουθίες. αδικίες και καραμπόλες.

 • * Μείωση των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
  Tα 3/5 που θα λαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός του δημάρχου σε συνδυασμό με τη μείωση των εδρών θα οδηγήσει στον ποσοτικό περιορισμό της αντιπολίτευσης και την ενίσχυση του δημάρχου. Σεβόμενοι την ανάγκη κυβερνησιμότητας των δήμων, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος, όπως για παράδειγμα η υιοθέτηση του 50% +1 έδρα ή Διερευνητική εντολή, αν καμία παράταξη δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία στον αριθμό εδρών στο δημοτικό συμβούλιο.
  * Κατώτατο όριο εκλογής 3%.
  Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, για όλες τις παρατάξεις πρέπει να ισχύουν τα ιδία πράγματα, όποια παράταξη έχει ποσοστό που αντιστοιχεί στο εκλογικό μέτρο της μιας έδρας να έχει και δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου, κατώτατο όριο εκλογής το εκλογικό μέτρο.
  Το ποσοστό που αντιστοιχεί σε μια έδρα
  α) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, το 9%
  β) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκατρία (13) μέλη, το 7,7%
  γ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκαεπτά (17) μέλη, το 5,9%
  δ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι ένα (21) μέλη, το 4,8%
  ε) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι επτά (27) μέλη, το 3,7%
  στ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα τρία (33) μέλη, το 3%
  ζ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα επτά (37) μέλη, το 2,7%
  η) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από σαράντα ένα (41) μέλη, το 2,4%

 • Η πλειοψηφία των εδρών κατά 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό είναι θετική για να διασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα.
  Θετικό είναι και το μέτρο της απλής αναλογικής για τα ποσοστά του επιτυχόντα στον Α΄ γύρο συνδυασμό πάνω από 60%.
  Όμως η πλειοψηφία των 3/5 σε συνδυασμούς που στον Α’ γύρο «πετυχαίνουν» ποσοστά κάτω του 20% και τελικά εκλέγονται στον Β’ γύρο ως Δημοτική Αρχή, είναι μέτρο ευρέως δυσανάλογο με τη σχετική αντιπροσωπευτικότητα που θα πρέπει να υπάρχει ως αποτέλεσμα των εκλογών.
  Και τούτο γιατί στον Β’ γύρο υπάρχει συνήθως αυξημένη αποχή ιδίως στις περιπτώσεις αυτές που πολλές (προφανώς) παρατάξεις έχουν «πετύχει» ποσοστά κάτω του 20%.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Προτείνεται η καθιέρωση της απλής αναλογικής στους επιτυχόντες συνδυασμούς του Β’ γύρου που έλαβαν στον Α ‘ γύρο ποσοστό κάτω του 20%.
  Σε αυτή την περίπτωση η κυβερνησιμότητα θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω συναινέσεων. Εναλλακτικά, για την κυβερνησιμότητα προτείνεται να λάβουν το 50% συν ένα των Συμβούλων.

  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  «Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός κατά την αρχική ψηφοφορία είναι μικρότερο του 20% συν μία ψήφο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων τότε οι έδρες του κάθε συνδυασμού κατανέμονται αναλογικά, μη εφαρμοζομένων των προβλεπομένων στις παρ. 1 – 4.
  Εναλλακτικά, «ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει έδρες που αναλογούν στο 50% συν μία του συνόλου των μελών του ΔΣ».

  ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • 12 Μαρτίου 2021, 12:08 | Φίλιππος Τριομμάτης Πρόεδρος Δημοτικών και περιφερειακών Συμπαραστατών

  1)Για την εκλογή Συμπαραστάτη το 2010 με τον ν.3852/10 (Καλλικράτης) ήταν απαραίτητη η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου. Η φράση «επί του συνόλου» αποτέλεσε τροχοπέδη στην εκλογή Συμπαραστατών μια και με δεδομένη πάντα την απουσία ορισμένων μελών το ποσοστό που ήταν αναγκαίο για την εκλογή ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό των 2/3.
  Με τον νόμο Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης) και με την εφαρμογή της απλής αναλογικής το ποσοστό που ήταν αναγκαίο για την εκλογή Συμπαραστάτη διαμορφώθηκε στα 3/5 των Παρόντων συμβούλων. Το γεγονός της αναφοράς «επί των παρόντων» παρά τον κατακερματισμό των παρατάξεων, συνέβαλε στην αύξηση του ποσοστού των εκλεγμένων Συμπαραστατών.
  Το σχέδιο νόμου που είδε το φώς της δημοσιότητας πρόσφατα προβλέπει ότι ο νικητής συνδυασμός που θα έχει συγκεντρώσει άνω του 42% θα ελέγχει το 60% των εκλεγμένων συμβούλων. Αν παραμείνει λοιπόν ο αριθμός που είναι αναγκαίος για την εκλογή μας στο ποσοστό 3/5 των παρόντων, ο εκάστοτε Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης θα έχει την δυνατότητα στην ουσία να εκλέγει και να ανακαλεί μόνο με τις ψήφους της παράταξης του τον Συμπαραστάτη. Υπό το πρίσμα αυτό ο Συμπαραστάτης παύει να αποτελεί διαπαραταξιακό όργανο αυξημένου κύρους και μετατρέπεται σε ενδοπαραταξιακό παράγοντα και σε άλλον έναν διορισμένο σύμβουλο της πλειοψηφίας.

  Αντίθετα αν η αναγκαία πλειοψηφία που απαιτείται για την εκλογή διαμορφωθεί στα 2/3 επί των παρόντων (Επιστροφή δηλαδή στα όσα προέβλεπε ο 3852/10-Καλλικράτης αλλά επί των παρόντων και όχι επί του συνόλου), τότε ένα μέρος της υπολοίπων παρατάξεων θα είναι αρκετό για την εκλογή γεγονός που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, το κύρος και εντέλει την δυνατότητα εκλογής του Συμπαραστάτη.

  Προτείνουμε λοιπόν την αλλαγή των άρθρων 77 παρ. 2 και 179 παρ. 1 οι οποίες μέχρι σήμερα αντίστοιχα αναφέρουν:

  «Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.»
  Και
  «Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης».

  Σε:

  «Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των Δύο Τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.» (στο άρθρο 77 παρ. 2 του ν. 3852/10)
  και :
  «Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των Δύο Τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης». (στο άρθρο 179 παρ. 1 του ν. 3852/10)

 • Θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση της απλής αναλογικής είναι ότι θέτει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης προ των ευθυνών τους. Έχοντας ουσιαστική ευθύνη για την υλοποίηση ή μη των πολιτικών του Δήμου ή της Περιφέρειας, οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις είναι δεδομένο ότι δρουν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, στη βάση της συνεργασίας και της συναίνεσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προάγεται η ίδια η δημοκρατία.
  Με την προωθούμενη κατάργηση της απλής αναλογικής, ακυρώνεται το πλαίσιο συνεργασίας και συναίνεσης που έχει υπάρξει στις περισσότερες των περιπτώσεων, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος της ενίσχυσης φαινομένων στείρας αντιπολίτευσης. Ειδικά με την απόδοση στη δημοτική αρχή του καταχρηστικού ποσοστού των 3/5 των μελών των συμβουλίων, αυτή η κατάληξη είναι σχεδόν βέβαιη.
  Αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα ενίσχυσης των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, ειδικά στην περίπτωση των ιδιαίτερα μικρών ποσοστών στον Α’ γύρο. Είναι όμως άδικο να δίνονται τα 3/5 των εδρών ενός συμβουλίου σε ένα συνδυασμό με ένα πολύ μικρό ποσοστό, ενώ κατ’ αντιστοιχία να αποδίδονται μόλις τα 2/5 στις παρατάξεις με πολλαπλάσιο συνολικά ποσοστό ψήφων. Ως παράδειγμα παραθέτω το Δήμο Θεσσαλονίκης, στον οποίο ο σημερινός δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο από 15% θα λάμβανε 30 από τις 49 έδρες, ενώ όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με συνολικό ποσοστό 85% θα έπρεπε να μοιραστούν τις υπόλοιπες, μόλις 19 έδρες.
  Για την εξομάλυνση αυτής της αδικίας που -κατά την άποψή μας- προκύπτει, σας καταθέτουμε την ακόλουθη πρόταση:
  · Εάν ο Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης έχει λάβει ποσοστό έως 37,5% την πρώτη Κυριακή, να λαμβάνει το 50% + 1 των εδρών του συμβουλίου. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, θα εξασφαλίζεται η επιδιωκόμενη «κυβερνησιμότητα» των ΟΤΑ.
  · Αν έχει λάβει ποσοστό μεγαλύτερο από 37,5% και έως 50%, να κατανέμονται σε όλες τις παρατάξεις τα 4/5 των εδρών του συμβουλίου, ενώ η δημοτική/περιφερειακή αρχή λαμβάνει bonus το 1/5 των εδρών. Από την κατανομή αυτή, ενισχύεται το ποσοστό του νικητή γραμμικά και έως τα 3/5 των εδρών του συ0βομυλίου, αριθμός που συμβαδίζει με τις αρχικές σας εξαγγελίες.
  · Αν το ποσοστό του νικητή είναι μεγαλύτερο από 50% και έως 60%, λαμβάνει τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου, όπως και στην πρόταση του νομοσχεδίου.
  · Τέλος, αν το ποσοστό του νικητή είναι μεγαλύτερο από 60%, κατανέμονται οι έδρες αναλογικά σε όλες τις παρατάξεις, όπως ακριβώς και στην πρόταση του νομοσχεδίου.

  Δημοτική Παράταξή «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

 • 7 Μαρτίου 2021, 20:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΒΕΣΗΣ

  Αν το ποσοστό που λαμβάνει κάποιος επιτυχών συνδυασμός είναι κάτω από 50%, καλό θα ήταν να λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι τα 3/5 στην περίπτωση αυτή είναι ίσως υπερβολική ενίσχυση της πλειοψηφίας του.

 • 6 Μαρτίου 2021, 17:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

  ΕΦΟΣΟΝ ΜΕ 43% ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟς ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 43% Η ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ α-η .ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΙΟ 60%.ΓΙΑ 43% ΚΑΙ ΑΝΩ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ α-η.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ 3% ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥς ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΟΥΣ:
  1.ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥς ΠΟΛΙΤΙΚΟΥς ,ΜΙΑς ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ Ως ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΠΩς ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ.
  2.Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗς ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ α-η και ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
  3.ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΦΩΝΕς ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΨΗΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ (ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΟΝΤΟς ΔΗΜΟΤΕς).
  ΑΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΝΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΨΗΦΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ 3%.

 • 5 Μαρτίου 2021, 17:59 | Κώστας Αντωνίου

  Ποια ακριβώς είναι η λειτουργία ενός συλλογικού οργάνου όταν με 43% ο Δήμαρχος θα έχει πλειοψηφία 3/5. Εάν ο νόμος θέλει να καταργήσει την απλή αναλογική ας το κάνει. Εδώ όμως υπάρχει υποβάθμιση της αρχής της Αντιπροσώπευσης και εμπαιγμός του ψηφοφόρου. Ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει το 50% +1 των εδρών του Δημοτικού συμβουλίου στον συνδυασμό του εκλεγέντα Δημάρχου με ποσοστό 43-50%. Διαφορετικά δεν υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 • 5 Μαρτίου 2021, 17:23 | ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Η παράγραφος 1 τροποιήται ως εξής
  1. i) Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 22, είναι από είκοσι τοις εκατό (20%) συν (+) ένα (1) έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.
  ii) Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 22, είναι έως και είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει το πενήντα τοις εκατο (50%) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου συν (+) μια (1)έδρα. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

  Η παράγραφος 2 τροποιήται ως εξής
  2. i) Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
  α) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, επτά (7) και (4) έδρες, αντίστοιχα,
  β) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκατρία (13) μέλη, οκτώ (8) και (5) έδρες, αντίστοιχα,
  γ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκαεπτά (17) μέλη, δέκα (10) και επτά (7) έδρες, αντίστοιχα,
  δ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι ένα (21) μέλη, δεκατρείς (13) και οκτώ (8) έδρες, αντίστοιχα,
  ε) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι επτά (27) μέλη, δεκαέξι (16) και ένδεκα (11) έδρες, αντίστοιχα,
  στ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα τρία (33) μέλη, είκοσι (20) και δεκατρείς (13) έδρες, αντίστοιχα,
  ζ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα επτά (37) μέλη, είκοσι δύο (22) και δεκαπέντε (15) έδρες, αντίστοιχα, και
  η) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από σαράντα ένα (41) μέλη, είκοσι πέντε (25) και δεκαέξι (16) έδρες, αντίστοιχα.

  ii)Αν κατά τον υπολογισμό του συνόλου του πενήντα τοις εκατο (50%) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου συν (+) μια (1)έδρα του πενήντα τοις εκατο (50%) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου μείον (-) μια (1)έδρα, προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν του συνόλου του πενήντα τοις εκατο (50%) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου συν (+) μια (1)έδρα του πενήντα τοις εκατο (50%) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου μείον (-) μια (1)έδρα έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
  α) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, έξη (6) και πέντε (5) έδρες, αντίστοιχα,
  β) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκατρία (13) μέλη, επτά (7) και έξη (6) έδρες, αντίστοιχα,
  γ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκαεπτά (17) μέλη, εννιά (9) και οκτώ (8) έδρες, αντίστοιχα,
  δ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι ένα (21) μέλη, έντεκα (11) και δέκα (10) έδρες, αντίστοιχα,
  ε) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι επτά (27) μέλη, δεκατέσσερα (14) και δεκτρία (13) έδρες, αντίστοιχα,
  στ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα τρία (33) μέλη, δεκαεπτά (17) και δεκαέξη (16) έδρες, αντίστοιχα,
  ζ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα επτά (37) μέλη, δεκαεννιά (19) και δεκαοκτώ (18) έδρες, αντίστοιχα, και
  η) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από σαράντα ένα (41) μέλη, είκοσι ένα (21) και είκοσι (20) έδρες, αντίστοιχα.

  Είναι δεχτή ή άποψη ότι ένας ΟΤΑ πρέπει να έχει σταθερή διοίκηση, αλλά δεν μπορεί όμως και η κατανομή των εδρών να είναι υπερβολικά δυσανάλογη με την εκλογική ψήφο.