Άρθρο 14 Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν

1. Ο υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του πριν από τις εκλογές. Η παραίτηση υποβάλλεται με γραπτή δήλωση, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την εικοστή (20ή) ημέρα, το αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Αν υποψήφιος δήμαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει, τη θέση του στον συνδυασμό καταλαμβάνει, είτε νέος υποψήφιος, είτε ένας από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από γραπτή δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του συνδυασμού που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη δήλωση καταχωρίζονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 13, και επισυνάπτεται το παράβολο της περ. β) της παρ. 6 του ίδιου άρθρου. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή απεβίωσε μέχρι και την παραμονή της διενέργειας των εκλογών. Αν υποψήφιος δήμαρχος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε δεν αντικατασταθεί, τη θέση του καταλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στον δήμο.
3. Αν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ή υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας παραιτηθεί ή αποβιώσει, αυτός δεν αναπληρώνεται, εκτός αν η παραίτηση ή ο θάνατος επέλθουν πριν από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασμού, σύμφωνα με το άρθρο 13, οπότε εφαρμόζονται οι παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου.
4. Θεωρείται νόμιμος ο συνδυασμός, που περιέχει αριθμό υποψήφιων δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων δημοτικής κοινότητας μικρότερο από το ελάχιστο όριο της παρ. 2 του άρθρου 13, περιλαμβανομένων και των ποσοστών από κάθε φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων που περιέχονται σε αυτόν, μετά από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασμού, σύμφωνα με το άρθρο 13.

  • 16 Μαρτίου 2021, 23:23 | Ιάκωβος

    Να μην αλλάξει το άρθρο 14, του Ν. 4555/2018

  • 5 Μαρτίου 2021, 22:19 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

    Αν υποψήφιος δήμαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει, τη θέση του στον συνδυασμό καταλαμβάνει, είτε νέος υποψήφιος, είτε ένας από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού…ΑΝ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟς ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΩΣΤΑ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΠΠΑΡΑΒΟΛΟ,ΑΝ ΟΜΩς ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΛΟΥ ΔΗΛΑΔΗ 120 ΕΥΡΩ.