Άρθρο 36 Αποποίηση της εκλογής

1. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου με γραπτή δήλωσή του προς τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί.
2. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του και δεν δίδει τον θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο ή τη ρητή διαβεβαίωση του άρθρου 35 μέσα στην προθεσμία της παρ. 1, εκπίπτει αυτοδικαίως. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Επόπτη Ο.Τ.Α. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση των αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο.