Άρθρο 2 Αρχές δημοτικών κοινοτήτων

 

1. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.
2. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
3. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:
α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301 – 2.000) κατοίκους,
β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 – 10.000) κατοίκους,
γ) ένδεκα (11) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001 – 50.000) κατοίκους και
δ) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
4. Δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στον δήμο Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στους δήμους Μεγαρέων και Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
5. Στην περίπτωση μη εκλογής συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας όπως ορίζει η παρ. 4, οι αρμοδιότητες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ασκούνται από την οικονομική επιτροπή του δήμου και οι αρμοδιότητες του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:44 | Ι. Μ.

  Η κατάργηση όλων των κοινοτήτων στους Δήμους θα είναι ότι καλύτερο για τους δήμους αλλά και τη χώρα. Δήμοι με μεγάλη γεωγραφική έκταση και μεγάλη οικιστική ανάπτυξη θα μπορούσαν να εξυπηρετούν καλύτερα τους δημότες και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με τη δημιουργία καταστημάτων Κ.Ε.Π. Επίσης καλύτερη στελέχωση με προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών των δήμων.

 • Προτείνω να παραμείνουνε οι θέσεις των κοινοτικών εκπροσώπων ως έχουν καθώς επίσης και να μην καταργηθούν και τα τοπικά συμβούλια των επιμέρους δημοτικών ενοτήτων, διότι τα όργανα αυτά είναι διοικητικά σε κάθε περίπτωση και ασφαλώς καλό είναι να υπάρχουν όργανα μικρότερης διοικητικής εμβέλειας που αφορούν τις δημοτικές ενότητες στα όργανα της πόλης, γιατί έτσι στα προβλήματα της πόλης μπορούν να παρευρεθούν καλύτερα τα άτομα αυτά, να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα κατά τόπους ώστε να προχωρήσουν οι προτάσεις στους δημοτικούς συμβούλους γρηγορότερα και άρα να μεταδώσουν γρηγορότερα την πληροφορία και μπορούν ακόμη να είναι πιο προσιτοί στους κατοίκους ενός δήμου, και άρα να αποσυμφορίσουν το τεράστιο έργο ενός δημαάρχου. Θα μπορούσαν μάλιστα να δοθούν και πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες ώστε να είνια απολύτως απαραίτητοι και χρήσιμοι στη διοίκηση.
  Επιπλέον σαν Εργασιακή Ψυχολόγος που ασχολείται με άτομα σε ηγετικές θέσεις, θα σας πω πως βελτιώνει την επικοινωνία η αμεσότητα πολιτών με τα τοπικά συμβούλια, τα οποία φιλτράρουν τις πληροφορίες προς τα δημοτικά συμβούλια.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:44 | Λαζαριώτη Ουρανία

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.
  Τα χωριά μας είναι μεγάλα, με ζωή, νέους ανθρώπους και δράσεις. Τα πέντε μέλη είναι απαραίτητα.
  Μην τα αφήνετε στην άκρη σαν μικρά και αγονα χωριουδάκια με την υπηρεσιακή διαχείριση του Δήμου.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:50 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Κηφισιάς
  για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Υπερψηφίστηκε από 10 Συμβούλους. Ένας Σύμβουλος κατέθεσε και ψήφισε κείμενο ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

  Αρ. Απόφασης 19/11.3. 2021

  Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των Κοινοτήτων της χώρας:
  Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Οι θεσμοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου – είναι αυτοί του Συμβουλίου της Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται το ευρύτατο φάσμα των αρμοδιοτήτων τους και βρίσκονται δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.
  Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος, που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, συμμετοχικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.
  Από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» διαφαίνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους/ ενδιαφερόμενους πολίτες, αυτό-διοικητικούς, δημόσια διοίκηση.
  Η κατάργηση των Κοινοτήτων και η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση τη ζωή των κατοίκων στις Κοινότητες, θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η επαναφορά ενός συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης απομακρύνει τη χώρα μας από τις αρχές που καθιερώνει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας.
  Είμαστε αντίθετοι σε ένα σχέδιο νόμου που επιβάλλει:

  • Την κατάργηση ενός εκλεγμένου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • Τον απόλυτο συγκεντρωτισμό, με την κατάργηση της διακριτής κάλπης για τις Κοινότητες και μάλιστα χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση.

  • Την παραβίαση της αρχής της πλειοψηφίας.

  • Την παραβίαση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

  • Την κατάργηση διεθνών πρακτικών που προάγουν την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση (Ε.Ε, ΟΑΣΑ, Διεθνή Μοντέλα Αυτοδιοίκησης).

  • Την κατάργηση στην πράξη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αγνόηση συγκριτικών μελετών για μοντέλα αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης στα λοιπά Ευρωπαϊκά κράτη.

  • Ένα εκλογικό σύστημα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που καταργεί τη διακριτή φωνή των Κοινοτήτων.

  Ως αιρετοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι, που έχουμε εκλεγεί για να υπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας μέσα από τη δημοκρατική λειτουργία του θεσμού της Κοινότητας, ζητούμε:
  1. Συμμετοχή των εκπροσώπων των Κοινοτικών Συμβουλίων στη επαναδιαμόρφωση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.
  2. Επαναφορά των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των Κοινοτήτων, που καταργήθηκαν με το Ν 4623/2019, τρεις μήνες μετά τις εκλογές.
  3. Επαρκείς οικονομικούς πόρους για τις Κοινότητες.
  4. Ξεχωριστή κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων της Κοινότητας.
  5. Τη μη κατάργηση των Κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.
  6. Σαφές θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  7. Θεσμική εκπροσώπηση των Κοινοτήτων σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ.
  8. Κατάργηση μείωσης ποσόστωσης γυναικών.

  Από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, οι Κοινότητες λειτουργούν σε κάθε γωνιά της χώρας ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για τη
  βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Είμαστε ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, για να υπηρετήσουμε τους πολίτες που μας εξέλεξαν μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες των εκλογών.
  Καλούμε τα υπόλοιπα Κοινοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Απικής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς να εκδώσουν αντίστοιχα ψηφίσματα στήριξης για τη διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.
  Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:44 | ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Υποστηρίζουμε την ανεξάρτητη κάλπη των τοπικών κοινοτήτων που η εφαρμογή της έδωσε οξυγόνο στα χωριά μας και παρακίνησε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα κοινά, κάτι που πρόσφερε προοπτικές επιβίωσης στα εκατοντάδες χωριά του Β. Αιγαίου. Υποστηρίζουμε το συμφέρον των δημοτών με την ύπαρξη αρμοδιοτήτων και πόρων στις Κοινότητες για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
  ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Περιφερειακή Παράταξη
  Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
  Γιάννης Σπιλάνης Επικεφαλής
  Αργυρούδη Γιούλα
  Κάρλας Μανώλης
  Νικολάρα Μαρία

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:50 | Δημοτική Παράταξη «Αλλάζουμε» – Μείζων Αντιπολίτευση Δήμου Κρωπίας

  Διαφωνούμε με την κατάργηση συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων στο νομό Αττικής. Στο τοπικό επίπεδο των δημοτικών κοινοτήτων μπορούν να ασκηθούν αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα εξουσίες και να ληφθούν αποφάσεις για τοπικά θέματα.

 • 18 Μαρτίου 2021, 16:51 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

  Η κατάργηση των Κοινοτήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής είναι απαράδεκτη. Οι Κοινότητες, ειδικά εκείνες με μεγάλο αριθμό κατοίκων και έκταση, αποτελούν ένα θεσμό ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πολίτες και αφουγκράζονται άμεσα τα προβλήματά τους. Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι όλη αυτή την περίοδο, ακόμα και χωρίς καμία αποφασιστική αρμοδιότητα στη διαχείριση των Κ.Α.Π., ενισχύουν με κάθε τρόπο και μέσο, την αποκεντρωμένη διοίκηση του Α ́ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με γνώμονα αυτό, θα περιμέναμε από ένα νέο νομοσχέδιο, όχι να καταργήσει αλλά να αναγνωρίσει αυτόν τον επιτυχημένο ρόλο και να ενισχύσει το θεσμό των Κοινοτήτων, δίνοντάς τους ουσιαστικές αρμοδιότητες και λόγο στη διαχείριση των Κ.Α.Π. Σε Μητροπολιτικούς Δήμους, όπως ο Δήμος Λαυρεωτικής με μεγάλο πληθυσμό, έκταση και πολλούς οικισμούς, ο ρόλος της Κοινότητας είναι πιο απαιτητός και αναγκαίος.
  Εκ μέρους της Κοινότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής
  Απόστολος Ζορμπάς

 • 18 Μαρτίου 2021, 15:12 | «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Ειδικότερα για τον Δήμο Πειραιά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι αντιδημοκρατικό, ευνουχιστικό και αποτρεπτικό για τη συμμετοχή ενεργών πολιτών στα συλλογικά όργανά του, αφού καταργείται ο θεσμός των Δημοτικών Κοινοτήτων. Οι Δημοτικές Κοινότητες (Δημοτικά Διαμερίσματα, παλαιότερα) ιδρύθηκαν πριν από 40 χρόνια -αρχικά σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη- και οι κοινοτικοί σύμβουλοι έχουν προσφέρει στη λαϊκή συμμετοχή και στην αποκέντρωση.
  Οι Δημοτικές Κοινότητες αποτελούν φυτώρια στελεχών για την αυτοδιοίκηση Α’& Β’ βαθμού αλλά και για την δημοκρατία.
  Ο νομοθέτης έχει προβλέψει ο πρόεδρος κάθε Δημοτικής Κοινότητας να συμμετέχει με δικαίωμα λόγου και ψήφου στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συζητούνται θέματα της Κοινότητάς του, και να έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες κατοχυρωμένες από τον Κώδικα των Δήμων. Οι αρμοδιότητες αυτές με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μεταφέρονται στον δήμαρχο, καθιστώντας ακόμη πιο δημαρχοκεντρικό το μοντέλο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά και οι αρμοδιότητες των κοινοτικών συμβουλίων μεταφέρονται στις Οικονομικές Επιτροπές, μετατρέποντάς τες σε υδροκέφαλα συλλογικά όργανα.
  Ως θεσμοί θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ περισσότερα αν οι δήμαρχοι τούς πίστευαν και αποκέντρωναν διοχετεύοντας προς τις Κοινότητες αρμοδιότητες, πόρους και υπηρεσίες.
  Τέλος, ο ρόλος των Δημοτικών Κοινοτήτων στην εποχή της πανδημίας αλλά και στην μεταcovid-19 εποχή πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός, καθώς ο θεσμός είναι ο εγγύτερος στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της, όπως οι οικονομικές, κοινωνικές και ψυχικές ανατροπές.
  Με την προωθούμενη κατάργηση των Δημοτικών Κοινοτήτων ο Δήμος Πειραιά θα χάσει 59 στελέχη πρώτης γραμμής, που συμβάλλουν αφιλοκερδώς στην πρόοδο και την ανάπτυξη της πόλης μας. Αν προστεθούν και οι 12 λιγότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, η συνολική απώλεια φθάνει στους/στις 71 αιρετούς/ές, δηλαδή ο Δήμος θα στερηθεί το 60% των αιρετών αυτοδιοικητικών στελεχών του σε ένα αυτοδιοικητικό περιβάλλον ήδη υποβαθμισμένο από τον Ν4623/2019.
  Προτείνουμε να αποσυρθεί η παρούσα διάταξη για όλη την επικράτεια της χώρας.

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:30 | ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

  Κατάργηση Κοινοτήτων Δήμου Διονύσου
  Σε ότι αφορά το θέμα παραθέτουμε τα εξής:
  1. Η Κυβέρνηση με Σχέδιο Νόμου για εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τις 18/3, προβλέπει την κατάργηση (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) των Κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και μεταξύ αυτών και του Δήμου Διονύσου.
  2. Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός των Κονοτήτων είναι εδραιωμένος στην κοινωνική συνείδηση. Από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι και πρόσφατα περιοχές μη αστικές, όπως ήταν και οι δικές μας μέχρι πριν λίγα χρόνια, ήταν οργανωμένες σε Κοινοτική Αυτοδιοικητική βάση.
  Με τις τεχνολογικές καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις όμως που επήλθαν με ην πάροδο του χρόνου, αλλά και γενικά τις ανάγκες για την παροχή περισσότερων, αρτιότερων και οικονομικότερων Υπηρεσιών, αλλά και της οργάνωσης του ευρύτερου χώρου από άποψη χωροταξική, πολεοδομική και εν γένει αναπτυξιακή, έπρεπε οι θεσμοί αυτοί να εκσυχρονισθούν. Έτσι ακριβώς προέκυψαν οι Καλλικρατικοί Δήμοι.
  3. Είναι βέβαιο ότι σε περιπτώσεις σοβαρών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να προβλέπονται πολιτικά αντίβαρα, ώστε να αποσβένονται οι όποιοι κραδασμοί που θα προκύπτουν, αλλά και να αποφεύγονται τα όποια μειονεκτήματα, οι πιθανές στρεβλώσεις και πισωγυρίσματα.
  Στην περίπτωση των νέων Δήμων, ενώ τους παρασχέθηκε η δυνατότητα των παραπάνω πλεονεκτημάτων, ταυτόχρονα δημιουργήθηκε το μειονέκτημα, τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, δηλ. οι έδρες των πρώην Δήμων, να απομακρυνθούν από τον τόπο που προκύπτουν τα προβλήματα και επιλύονταν μέχρι τότε. Αποτέλεσμα οι νέοι Δήμοι να απομακρύνονται από αυτά και οι πολίτες να έχουν την αίσθηση ότι αποξενώνονται.
  Η απάντηση σε αυτό το μειονέκτημα, δεν μπορεί παρά να είναι όχι μόνον η ύπαρξη αλλά και η ισχυροποίηση των Κοινοτήτων μέσα από τη μεταβίβαση των απαραίτητων Αρμοδιοτήτων, την οποία ως γνωστόν, προβλέπει, ως δυνατότητα, ο Καλλικρατικός Νόμος (ν.3852/2010).
  4. Υπενθυμίζουμε ότι μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις όλων των δημοτικών παρατάξεων, επειδή ακριβώς έγκαιρα διαπιστώναμε, αυτή την ανάγκη, ήταν η Αποκεντρωτική Δημοτική Λειτουργία μέσα από τη μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, τοπικού χαρακτήρα σχετικών με την εξυπηρέτηση του πολίτη πλησίον στον τόπο κατοικίας του και κυρίως γύρω από ζητήματα καθημερινότητας.
  5. Ειδικά για το Δήμο Διονύσου, πρέπει να τονισθεί ότι πρόκειται για περίπτωση Ανοικτής Πόλης, με την έννοια ότι αποτελείται από διακριτές ανθρωπογεωγραφικές οντότητες, πολλές φορές με διαφορετικά προβλήματα (χωροταξικά, πολεοδομικά, χρήσεων γης, κλπ), για τα οποία οι τοπικές κοινωνίες επιθυμούν και αναζητούν επί πλέον θεσμικό τρόπο να προβάλουν.
  6. Τέλος, τονίζεται ότι η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση αντίκειται και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Συνθήκη της Λισσαβόνα του 2000), που προβλέπει την παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλησιέστερο προς τον πολίτη σημείο, ικανοποιώντας δηλαδή την βασική αρχή τής «Εγγύτητας» και «Αμεσότητας’’.
  7. Ήδη τα Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου μας, έχουν λάβει ή βρίσκονται στη διαδικασία να λάβουν Αποφάσεις κατά της παραπάνω ρύθμισης.
  Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι όπως αποφασίσουμε:
  1. Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην κατάργηση γενικά, των Κοινοτήτων, επειδή:
  ● Κατ’ αυτό τον τρόπο, μετά τη λειτουργία του Καλλικρατικού Δήμου, μειώνεται η δυνατότητα του Δήμου, στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων εκεί που αυτά δημιουργούνται, πλησίον στον πολίτη και μάλιστα αποτελεσματικότερα, με αποτέλεσμα να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του συνολικά στο πνεύμα και την ουσία του Καλλικρατικού Δήμου.
  ● Αντίκειται, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Συνθήκη της Λισσαβόνας του 2000), που προβλέπει την παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλησιέστερο προς τον πολίτη σημείο, ικανοποιώντας δηλαδή την βασική αρχή τής «Εγγύτητας» και «Αμεσότητας’’.
  2. Ειδικότερα, στο Δήμο Διονύσου ισχύουν από δεκαετίες τα εξής:
  ● Ο Δήμος μας είναι στην ουσία μια ανοιχτή πόλη αποτελούμενη από πολυάριθμες ενότητες, με διαφοροποιήσεις σε γεωγραφικά, κοινωνικά και άλλα χαρακτηριστικά, -οι περισσότερες ήταν πρώην Δήμοι αρκετών χιλιάδων πληθυσμού-, απαραίτητων κυττάρων για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
  ● Οι ενότητες αυτές, αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα από περιοχή σε περιοχή (χωροταξικά, πολεοδομικά, χρήσεων γης, κλπ), για τα οποία οι τοπικές κοινωνίες επιθυμούν και έχουν ανάγκη προβολής αυτών σε θεσμικούς παράγοντες που βρίσκονται εγγύτερα σε αυτές.
  3.Να εκφράσουμε προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με έντονο τρόπο τις αντιρρήσεις μας και να παρέμβουμε σχετικά, κατά τη διαδικασία διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου.
  4.Να συντονίσουμε τις ενέργειές μας με τους υπόλοιπους 23 Καλλικρατικούς Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
  Προβληματισμοί
  Στην παράταξη «Εύπολις» θεωρούμε ότι το μείζον, όσον αφορά τις Κοινότητες, πρέπει να εστιάζεται στις Αρμοδιότητες που αυτές θα έπρεπε να έχουν. Μέχρι τώρα, δεν υπήρξε ουσιαστική κατανομή Αρμοδιοτήτων σε αυτές…
  Στην περίπτωση κατάργησης των Τοπικών Συμβουλίων, το ερώτημα είναι αν θα δοθούν περισσότεροι πόροι για τις Κοινότητες και αν θα υπάρξει πράγματι Ενιαίο ψηφοδέλτιο με αυξημένο αριθμό Δημοτικών Συμβούλων, χωρίς διαφοροποιήσεις με ανθρωπο-κοινωνικά-γεωγραφικά χαρακτηριστικά.
  Ο Δήμος Διονύσου σε κάθε γωνιά και των σημερινών επτά (7) ΔΚ, θα λειτουργεί από την αρχή ως ενιαίο κύτταρο για την ανάπτυξή του; Θα πρέπει, ασφαλώς, να παλέψουμε για τη βελτίωση της υπαίθρου, της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, την κοινωνική συνοχή και αμοιβαιότητα (χωρίς διακρίσεις και διαφοροποιήσεις) και τον εθελοντισμό.
  Ένα άλλο θέμα αφορά τις αντικειμενικές/εμπορικές αξίες ανά περιοχή. Στο Δήμο μας είναι γνωστό ότι σε καμία από τις Κοινότητες ένα ακίνητο δεν έχει την ίδια εμπορική αξία ανά/τμ, ωστόσο, όλες βρίσκονται στον ίδιο Γεωγραφικό Ιστό. Αυτό, άραγε, αποτελεί κίνητρο για την ενοποίησή τους;

 • 18 Μαρτίου 2021, 13:22 | Όμιλος «Η Καβάλα Μπροστά»

  Είμαστε αντίθετοι στις προτάσεις του νομοθέτη για (α) κατάργηση του ξεχωριστού ψηφοδελτίου για τις Δημοτικές Κοινότητες και εκλογή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο υπό τον υποψήφιο Δήμαρχο και (β) κατανομή των 3/5 των εδρών στα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων στον συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου.
  Η πρόταση αυτή θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των Δημοτικών Κοινοτήτων σε όργανα δεύτερης κατηγορίας με διακοσμητικό χαρακτήρα. Με την πρόταση αυτή νοθεύεται η βούληση του εκλογικού σώματος και οι Δημοτικές Κοινότητες χάνουν την ανεξαρτησία τους και μετατρέπονται σε όργανα πλήρως ελεγχόμενα από τον εκάστοτε Δήμαρχο.
  Θεωρούμε αναγκαίο να συνεχίσει να υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και κάλπη για τις Δημοτικές Κοινότητες και η ανάδειξη του συμβουλίου και του Προέδρου να είναι ανεξάρτητη από την εκλογή του Δημάρχου. Οι τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να στερηθούν τη δυνατότητα να εκπροσωπούνται από ανεξάρτητους συμβούλους οι οποίοι δεν ανήκουν στους συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων. Επίσης, η κατανομή των εδρών θα πρέπει να προκύπτει με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα και να μην συσχετισθεί με την εκλογή του Δημάρχου και της παράταξής του.

  Προτείνουμε: Καμία αλλαγή στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

  Για τον όμιλο κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού «Η Καβάλα Μπροστά»
  Γιάννης Εριφυλλίδης (επικεφαλής), Γιάννης Γκίκας, Θανάσης Τσικολίτης

 • 18 Μαρτίου 2021, 13:49 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΦΗΚΑΚΗΣ

  Αναρτάται Ομόφωνο Ψήφισμα της Δημοτικής Κοινότητας Εκάλης,
  του Δήμου Κηφισιάς:

  Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Εκάλης, Δήμου Κηφισιάς
  για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Το Κοινοτικό Συμβούλιο Εκάλης, του Δήμου Κηφισιάς, ενώνει την φωνή του με τη φωνή όλων των Κοινοτήτων της Χώρας.

  Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Οι θεσμοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου – είναι αυτοί του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους και βρίσκονται δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.

  Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, συμμετοχικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.

  Από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (λήξη 18/3) του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», διαφαίνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να αλλάξει συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.

  Η κατάργηση των Κοινοτήτων και η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση τη ζωή των κατοίκων στις Κοινότητες, θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η επαναφορά ενός συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα απομακρύνει τη χώρα μας από τις αρχές που καθιερώνει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας.

  Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αποτελώντας το Κοινοτικό Συμβούλιο Εκάλης, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, δηλώνουμε ότι είμαστε ΟΜΟΦΩΝΑ αντίθετοι :

  • Στην κατάργηση ενός εκλεγμένου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • Στον απόλυτο συγκεντρωτισμό, με την κατάργηση της διακριτής κάλπης
  για τις Κοινότητες και μάλιστα χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογική
  έκθεση.

  • Στην παραβίαση της αρχής της πλειοψηφίας.

  • Στην παραβίαση του δικαιώματος “Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι”.

  • Στην παρεμπόδιση της φωνής ανεξάρτητων Κοινοτικών συνδυασμών, μη
  προσκείμενων υποχρεωτικά σε συνδυασμούς Δημοτικών παρατάξεων.

  • Στην κατάργηση διεθνών πρακτικών που προάγουν την αποκεντρωμένη
  αυτοδιοίκηση ( Ε.Ε, ΟΑΣΑ, Διεθνή Μοντέλα Αυτοδιοίκησης).

  • Στην κατάργηση στην πράξη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης, του πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη
  Αυτονομίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αγνόηση συγκριτικών
  μελετών για μοντέλα αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης στα λοιπά
  Ευρωπαϊκά κράτη.

  Ως αιρετοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι, που έχουμε εκλεγεί για να υπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας μέσα από την δημοκρατική λειτουργία του θεσμού της Κοινότητας, ζητούμε :

  1. Συμμετοχή των εκπροσώπων των Κοινοτικών Συμβουλίων στην
  επαναδιαμόρφωση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.
  2. Επαναφορά των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των Κοινοτικών Συμβουλίων
  που καταργήθηκαν με το Ν. 4623/2019, τρεις μήνες μετά τις εκλογές.
  3. Διασφάλιση οικονομικών πόρων για τις Κοινότητες.
  4. Ξεχωριστή κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας.
  5. Τη μη κατάργηση των Κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.
  6. Σαφές θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης.
  7. Θεσμική εκπροσώπηση των Κοινοτήτων σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ.
  8. Κατάργηση μείωσης ποσόστωσης γυναικών.

  Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, οι Κοινότητες λειτουργούν σε κάθε γωνιά της χώρας ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι Κοινότητες είναι ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος και ζητούν την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, για να υπηρετούν μέσα από τα εκλεγμένα όργανά τους, τους πολίτες που τα εξέλεξαν, μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες των εκλογών.

  Καλούμε τα υπόλοιπα Κοινοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Αττικής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς να εκδώσουν αντίστοιχα ψηφίσματα στήριξης για την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.

  Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων.

  Μάρτιος 2021

  Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι
  Πέτρος Σφηκάκης Αλεξάνδρα Βρυζάκη
  Ελευθερία Ανδρεοπούλου
  Χριστίνα Αντωνάτου
  Αικατερίνη Γρηγορίου
  Γεώργιος Νικολάκης
  Ιωάννα Βασιλείου

 • 18 Μαρτίου 2021, 13:52 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΦΗΚΑΚΗΣ

  Αναρτάται το ψήφισμα της Δημοτικής Κοινότητας Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς :

  Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Εκάλης, Δήμου Κηφισιάς
  για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Το Κοινοτικό Συμβούλιο Εκάλης, του Δήμου Κηφισιάς, ενώνει την φωνή του με τη φωνή όλων των Κοινοτήτων της Χώρας.

  Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Οι θεσμοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου – είναι αυτοί του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους και βρίσκονται δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.

  Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, συμμετοχικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.

  Από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (λήξη 18/3) του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», διαφαίνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να αλλάξει συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.

  Η κατάργηση των Κοινοτήτων και η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση τη ζωή των κατοίκων στις Κοινότητες, θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η επαναφορά ενός συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα απομακρύνει τη χώρα μας από τις αρχές που καθιερώνει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας.

  Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αποτελώντας το Κοινοτικό Συμβούλιο Εκάλης, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, δηλώνουμε ότι είμαστε ΟΜΟΦΩΝΑ αντίθετοι :

  • Στην κατάργηση ενός εκλεγμένου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • Στον απόλυτο συγκεντρωτισμό, με την κατάργηση της διακριτής κάλπης για τις Κοινότητες και μάλιστα χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση.

  • Στην παραβίαση της αρχής της πλειοψηφίας.

  • Στην παραβίαση του δικαιώματος “Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι”.

  • Στην παρεμπόδιση της φωνής ανεξάρτητων Κοινοτικών συνδυασμών, μη προσκείμενων υποχρεωτικά σε συνδυασμούς Δημοτικών παρατάξεων.

  • Στην κατάργηση διεθνών πρακτικών που προάγουν την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση ( Ε.Ε, ΟΑΣΑ, Διεθνή Μοντέλα Αυτοδιοίκησης).

  • Στην κατάργηση στην πράξη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αγνόηση συγκριτικών μελετών για μοντέλα αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης στα λοιπά Ευρωπαϊκά κράτη.

  Ως αιρετοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι, που έχουμε εκλεγεί για να υπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας μέσα από την δημοκρατική λειτουργία του θεσμού της Κοινότητας, ζητούμε :

  1. Συμμετοχή των εκπροσώπων των Κοινοτικών Συμβουλίων στην
  επαναδιαμόρφωση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.
  2. Επαναφορά των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των Κοινοτικών Συμβουλίων
  που καταργήθηκαν με το Ν. 4623/2019, τρεις μήνες μετά τις εκλογές.
  3. Διασφάλιση οικονομικών πόρων για τις Κοινότητες.
  4. Ξεχωριστή κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας.
  5. Τη μη κατάργηση των Κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.
  6. Σαφές θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης.
  7. Θεσμική εκπροσώπηση των Κοινοτήτων σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ.
  8. Κατάργηση μείωσης ποσόστωσης γυναικών.

  Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, οι Κοινότητες λειτουργούν σε κάθε γωνιά της χώρας ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι Κοινότητες είναι ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος και ζητούν την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, για να υπηρετούν μέσα από τα εκλεγμένα όργανά τους, τους πολίτες που τα εξέλεξαν, μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες των εκλογών.

  Καλούμε τα υπόλοιπα Κοινοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Αττικής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς να εκδώσουν αντίστοιχα ψηφίσματα στήριξης για την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.

  Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων.

  Μάρτιος 2021

  Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι
  Πέτρος Σφηκάκης Αλεξάνδρα Βρυζάκη, Ελευθερία Ανδρεοπούλου
  Χριστίνα Αντωνάτου, Αικατερίνη Γρηγορίου
  Γεώργιος Νικολάκης, Ιωάννα Βασιλείου

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ

  1.Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:
  α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με (0 – 300) κατοίκους
  β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με (301 – 2.000) κατοίκους,
  γ) επτά(7) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με (2.001 – 10.000) κατοίκους,
  δ) ένδεκα (11) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με (10.001 – 50.000) κατοίκους και
  ε) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των (50.001) κατοίκους.
  Ειδικά τα συμβούλια των μικρών σε πληθυσμό Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Δεν έχει καμία απολύτως λογική η μείωση του αριθμού των συμβούλων.
  Με εκτίμηση,
  Νικόλαος Τσούκλερης
  Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Σπάρτης

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:28 | Β’ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά

  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  B΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πειραιάς 10-3-2021

  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

  Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, κατόπιν της με αριθμ. 9/9-3-2021 απόφασής του, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα για τον θεσμό των Κοινοτικών Συμβουλίων.
  Οι Κοινότητες αποτελούν διαχρονικό πυρήνα της Ελληνικής Κοινωνίας και θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. Σε όλη την επικράτεια τα Συμβούλια των Κοινοτήτων είναι αιρετός θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και την καθημερινότητά του.
  Οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων μεριμνούν, προτείνουν, αξιοποιούν, παρέχουν εθελοντική εργασία, ενεργοποιούν τους συμπολίτες τους, φροντίζουν άμεσα και καθημερινά για το λύσιμο τοπικών προβλημάτων.
  Αυτή την περίοδο προωθείται από το Υπουργείου Εσωτερικών, νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση Κοινοτήτων, μεταξύ αυτών και των Κοινοτήτων του Δήμου Πειραιά.
  Ως αιρετοί Σύμβουλοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά, σεβόμενοι το θεσμό και με αίσθημα ευθύνης προς τους συνδημότες μας που μας εξέλεξαν να τους υπηρετούμε, που πρέπει να έχουμε λόγο για την πόλη μας, λέμε ΟΧΙ στην υποβάθμιση και στις καταργήσεις των κοινοτήτων και προκειμένου για την κατάργηση των συμβουλίων των Κοινοτήτων του Πειραιά, προτείνουμε να αποσυρθούν οι επίμαχες αλλαγές στο νομοσχέδιο και να προστατευθεί και ενισχυθεί ο ρόλος των Κοινοτήτων και επ΄ αυτών ζητάμε:
  – Όχι στην κατάργηση των Κοινοτικών Συμβουλίων.
  – Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες.
  – Κατάργηση του 43% για την εκλογή Δημάρχου από τον πρώτο γύρο. Δήμαρχος να αναδείχνεται ο επικεφαλής του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού.
  – Όχι στην ύπαρξη πλαφόν για την είσοδο συνδυασμού στα Συμβούλια. Κατάργηση του 3%.
  – Εκλογή Δημοτικών – Κοινοτικών Συμβούλων με απλή αναλογική, βάσει ψηφισάντων
  – Μείωση παραβόλου για την υποψηφιότητα Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων.

  Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο, να κατατεθεί στον Δημοτικό Συμβούλιο με την μορφή του κατεπείγοντος, προκειμένου να εκδοθεί και από αυτό αντίστοιχο ψήφισμα υποστήριξης του θεσμού των Κοινοτήτων, να σταλεί στην ΚΕΔΕ, στο Υπουργείο Εσωτερικών και τους Βουλευτές της Α΄ Πειραιά.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ
  AΓΑΠΗΤΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ
  ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
  ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:26 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από το πρακτικό της αριθ. 7/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
  Αριθμός Απόφασης 35/2021

  Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου για τον νέο εκλογικό νόμο των ΟΤΑ, ως προς την εκλογή των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων.

  Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 12639/27-02-2021 (Β’ 793), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3013/03-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.
  Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Μπάντης Ιορδάνης,Γεώργου Τρύφων,Θωμαϊδης Χρήστος – Πρόεδρος,Κιοσές Παναγιώτης,Αντωνιάδης Θεοχάρης,Μπερμπερίδης Πέτρος,
  Κύρκου Κυριάκος,Θεοδωρίδης Κων/ντίνος,Θεοδώρου Απόστολος, Χατζητιμοθέου Ιωάννης,Ιωάννου Χρήστος,Σαργιαννίδης Παύλος,Ιωαννίδου Ελένη,Νάτσης Ιωάννης,Πέγιου Ιωάννης,Καραούλη Αφροδίτη,Γρομπανόπουλος Τρύφων,Σαπαρδάνης Φώτιος,Θεοδοσιάδης Πρόδρομος,Δεμερτζίδης Στυλιανός,
  Γυρίκη Ελένη,Ελευθεριάδης Κυριάκος
  Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.
  Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Παντελεήμονα κ. Πηλείδης Ιωάννης, Αναργύρων κ. Τσισμαλίδης Γεώργιος, και Αντιγόνου κ. Πατμάνογλου Νικόλαος.
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων το ψήφισμα των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου σχετικά με τον νέο εκλογικό νόμο.
  Μεταξύ άλλων, οι Πρόεδροι αιτούνται στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο να ληφθούν υπόψη τα εξής:
  1. Συμμετοχή στον επίσημο διάλογο για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση
  2. Διατήρηση ανεξαρτησίας Κοινοτήτων, με το ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όπως στις εκλογές του 2019
  3. Διατήρηση της 4ης κάλπης, όπως στις εκλογές του 2019.

  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
  Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:
  • Την εισήγηση του Προέδρου

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Προτείνει την τροποποίηση των άρθρων του νέου εκλογικού νόμου που αφορούν την εκλογή των Προέδρων και των Μελών των Τοπικών Κοινοτήτων, διατηρώντας την ανεξαρτησία των Κοινοτήτων, με το ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, καθώς και την 4η κάλπης, όπως στις εκλογές του 2019.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

 • 18 Μαρτίου 2021, 10:40 | ΟΥΡΑΝΙΑ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 18 Μαρτίου 2021, 10:44 | Ιωάννης Φωτάκης-Aντιδήμαρχος Διονύσου

  Αρθρο 2, παρ. 4
  Οι Κοινότητες και στο Λεκανοπέδιο Αττικής, για λόγους γενικούς, αλλά και ειδικό λογο σε ότι αφορά την περίπτωση του Δήμου Διοπνύσου, δεν πρέπει καταργηθούν.

  α) Γενικοί λογοι: Οι Κοινότητες, είναι θεσμός εδραιωμένος στην κοινωνική συνείδηση, αφού πριν τον ’’Καλλικράτη’’ και για πολλά χρόνια, οι αντίστοιχες περιοχές είχαν την αυτοδιοικητική αυτονομίας τους και οι πολίτες είχαν την ευχέρεια να έχουν κοντά τα κέντρα λύσης των προβλημάτων τους.
  Μετά τη λειτουργία των νέων Δήμων, τα κέντρα αυτά απομακρύνθηκαν και πλέον έχει δημιουργηθεί η αίσθηση στους πολίτες ότι αποξενώνονται από το Δήμο. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα κενό που πλήττει τη σωστή, κατά τα άλλα μεταρρύθμιση της συνένωσης των ΟΤΑ και στη θέση τους ευρύτερων με περισσότερες δυντότητες προγραμματικές, αναπτυξιακές και παροχής καλύτερων και οικονομικότερων υπηρεσιών.
  Με την έννοια αυτή αν οι Κοινότητες όχι μόνον διατηρηθούν, αλλά τους μεταβιβασθούν και αποφασιστικές αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα και μάλιστα δια νόμου, θα ήταν δυνατόν στο Κέντρο του Δήμου να ασκούνται, ο σχεδιασμός της Δημοτικής Πολιτικής, η έκδοση Κανονιστικών Διατάξεων, ο έλεγχος της Δημοτικής λειτουργίας καθώς και οι αρμοδιότητες οι σχετικές με οικονομίες κλίμακας, ενώ τοπικά, να ασκούνται οι αρμοδιότητες της εφαρμογής της Δημοτικής Πολιτικής. Συγχρόνως με τον τρόπο αυτό διευκολύνται οι διαδικασίες συναινέσεων, λογοδοσίας, κοινωνικού ελέγχου και διαφάνειας
  Εξάλλου να μην παραλείψω να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Συνθήκη της Λισσαβώνας του 2000), προβλέπει την παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλησιέστερο προς τον πολίτη σημείο, ικανοποιώντας δηλαδή την βασική αρχή τής «Εγγύτητας» και «Αμεσότητας’’.

  β) Ειδικός λόγος σε ότι αφορά το Δήμο Διονύσου: Πρόκειται για περίπτωση Ανοικτής Πόλης, με την έννοια ότι αποτελείται από διακριτές ανθρωπογεωγραφικές οντότητες, πολλές φορές με διαφορετικά προβλήματα (χωροταξικά, πολεοδομικά, χρήσεων γης, κλπ), για τα οποία οι τοπικές κοινωνίες επιθυμούν και αναζητούν, ως συλλογικότητες, να προβάλουν.

 • 18 Μαρτίου 2021, 08:39 | Παναγιώτης Μελιγαλιώτης

  ΑΡΘΡΟ 2
  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 18 Μαρτίου 2021, 07:51 | ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΜΠΑ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 22:52 | Αγγελική Κ.

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 20:28 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 20:45 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΜΠΑΣ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 20:16 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΟΜΠΑ

  ΑΡΘΡΟ 2
  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 19:58 | ΕΦΗ ΚΡΟΜΠΑ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 19:03 | MOYZH NIKOΛΕΤΤΑ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 19:53 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 19:12 | ΕΛΕΝΑ ΡΟΠΟΚΗ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 18:52 | ΜΑΝΤΑΣ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 16:39 | Μουζής Δημήτρης

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 16:12 | Αντώνης Μουζής

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 16:49 | Ελισσάβετ Κωστοπούλου

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 16:49 | Παπαδήμας Nικόλαος

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 15:13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΜΠΙΑΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΑριθ. Πρωτ: 10603/12-3-2021Συνεδρίαση: 5η/11-3-2021Αριθ. Απόφασης: 14/2021ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την ΤοπικήΑυτοδιοίκηση».Στην Νέα Ερυθραία, σήμερα, 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 20.00 στο κτήριο της Λ.Ακρίτα 4, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που έγινε κατά τους ορι-σμούς των άρθρων 89 & 90 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισί-ου της τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της ΣυμμετοχήςΒελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλει-σθένης) και σύμφωνα με:- την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωναμε την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020» και τις με αρ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & 20930/31/03/2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,έλαβε χώρα η δια περιφοράς συνεδρίαση κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου67 του Ν. 3851/2010, όπως έχει συμπληρωθεί από την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/19 και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο, του Συμβουλίου της ΚοινότηταςΝέας Ερυθραίας κατά τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων.Συμμετείχαν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στη διαδικασία της δια περιφοράς λήψης αποφάσεων οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι:1. ΛΟΥΜΠΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 2.ΛΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 3. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 4. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , 5. ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ, 6. ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , 7.ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ, 8. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, 9. ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 10 ΚΑΣΝΑΦΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Φανό Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου. Από την ανωτέρω συμμετοχή εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του συμβουλίου, για τη λήψη των αποφάσεων δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 30-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Ά 75) και την υπ’αρ. 40/31-3-2020 σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τηςΈκτακτης Συνεδρίασης «Προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την ΤοπικήΑυτοδιοίκηση».Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και εν συνεχεία, το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και επειδή έχει την αρμοδιότητασύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκεαπό το άρθρο 86 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με: – την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωναμε την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020» και τις με αρ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & 20930/31/03/2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑμε ψήφους 10 υπέρ,Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο νόμου που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως κατωτέρω:Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάςγια το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των Κοινοτήτων πανελλαδικά:Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκη-σης Α’ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρί-σκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο απομακρυσμένη καιαν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου – είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότη-τας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοιδιαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συ-μπολιτών τους.Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικο-νομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα δια-μορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορει-νού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει ναυποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτοςπου σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφε-ρόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Δια-φάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει ταθεμέλια της.Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση τουΥπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της το-πικής αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγη-θεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτό-διοικητικούς, δη-μόσια διοίκηση.
  Η κατάργηση Κοινοτήτων οι συγχωνεύσεις και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στιςέδρες των Δήμων θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στις Κοινότητες, θααπεμπολήσει τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Ηαπομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκε-ντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή. Είμαστε αντίθετοι σε ένα σχέδιο νόμου που επιβάλλει:Την κατάργηση ενός Εκλεγμένου Οργάνου Διοίκησης.Τον απόλυτο συγκεντρωτισμό, με την κατάργηση της διακριτής κάλπης και μάλισταχωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση.Την κατάργηση της αρχής της πλειοψηφίας.Την κατάργηση του Δικαιώματος Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι.Την κατάργηση συναφών διεθνών πρακτικών ( Ε.Ε, ΟΑΣΑ, Διεθνών Μοντέλων Αυτο-διοίκησης).Την κατάργηση Νομιμότητας αφού δε λαμβάνονται υπόψη ο Ευρωπαϊκός χάρτηςΑυτονομίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόσθετο Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκού χάρτη αυτονομίας, Συγκριτικές Μελέτες για μοντέλα Αποκέντρωσης σε λοιπά Ευρωπαϊκά κράτη.Ένα εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση, ο οποίος προκαλεί στέρηση των ΠολιτικώνΔικαιωμάτων του, προκαλεί στέρηση Δημόσιου χώρου, καταργεί τη φωνή των Κοινο-τήτων.Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Ά Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμότον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:1.Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου.2.Αποφασιστικές αρμοδιότητες οι οποίες καταργήθηκαν τον Αύγουστο του 2019 μετο Ν 4623-2019, τρεις μήνες μετά τις εκλογές, και πόρους για τις Κοινότητες.3.Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας.4.Τη μη κατάργηση των κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.5.Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης.6.Θεσμική εκπροσώπηση των Κοινοτήτων σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ.7.κατάργηση μείωσης ποσόστωσης γυναικών.Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Εί-μαστε ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές Αρχές.Καλούμε τα υπόλοιπα Κοινοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Απικής και το Δημοτικό Συμβού-λιο Κηφισιάς να εκδώσουν αντίστοιχα ψηφίσματα στήριξης για την διατήρηση και την ενίσχυ-
  ση του θεσμού των Κοινοτήτων.Επισημαίνεται δε ότι, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τιςαποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, τωννομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγουςνομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση τηςαπόφασης ή της ανάρτησής της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότουέλαβε γνώση αυτής (παρ. 7 του άρθρ. 83 του Ν. 3852/2010, παρ. 1.α. του άρθρ. 227του Ν. 3852/2010 και παρ. 3 του άρθρ. 85 του Ν. 4555/2018).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΥΜΠΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 • 17 Μαρτίου 2021, 13:25 | Μελπομένη

  Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου – είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτό-διοικητικούς, δημόσια διοίκηση.Η κατάργηση Κοινοτήτων οι συγχωνεύσεις και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στις Κοινότητες, θα απεμπολήσει τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή.

 • 17 Μαρτίου 2021, 13:58 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΠΕΛΚΑ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 13:01 | ΣΟΦΙΑ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 13:44 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 17 Μαρτίου 2021, 09:18 | Αλέκος Πανταζής

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • Αν επιλεγεί να συνεχιστεί η εκλογή και λειτουργία Δημοτικών Κοινοτήτων καλό είναι να ελέγχονται αν συνεδριάζουν και λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος. Σε κάποιους δήμους ούτε πρακτικά των κοινοτικών συμβουλίων δεν υπάρχουν. Οι νόμοι καλοί, η εφαρμογή τους όμως να μην είναι προβληματική.

 • 17 Μαρτίου 2021, 08:23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Αρ.2 §1&2:
  Να μειωθεί το όριο εκλογής πολυμελών οργάνων, από τους 500 στους 300 κατοίκους.
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

 • 16 Μαρτίου 2021, 22:08 | Καλλιόπη Ρουσάκη

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους
  (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα
  συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες
  προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει
  οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η
  μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 16 Μαρτίου 2021, 22:38 | Ζωή Ρουσάκη

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους
  (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα
  συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες
  προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει
  οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η
  μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 16 Μαρτίου 2021, 22:03 | Ιωάννης Χαλκιάς

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 16 Μαρτίου 2021, 21:03 | Νικος

  Να παραμείνει Κοινότητα εάν είναι κάτω από 300- κατοίκους και να είναι 3 μέλη
  Η κάθε κοινότητα πρέπει να εχει τον πρόεδρος της ή τον εκπρόσωπο και οχι συνενώσεις με άλλες κοινότητες για να φτάσουν τους 500 κατοίκους

  .Να μην καταργηθούν οι κοινότητες ονομάζοντάς τες όλες Δημοτικές κοινότητες και να μην είναι πρόεδρος αυτός που είναι στον συνδυασμό του πλειοψηφών δημάρχου αλλά του συνδυασμού που βγήκε πρώτος στην κάθε κοινότητα η Δημοτική Κοινότητα και πρόεδρος όποιος έχει έρθει πρώτος σε ψήφους στον πλειοψηφών συνδυασμό .

 • 16 Μαρτίου 2021, 20:24 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
  ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  1 Να μην καταργηθούν οι κοινότητες ονομάζοντάς τες όλες Δημοτικές κοινότητες και να μην είναι πρόεδρος αυτός που είναι στον συνδυασμό του πλειοψηφών δημάρχου αλλά του συνδυασμού που βγήκε πρώτος στην κάθε κοινότητα η Δημοτική Κοινότητα και πρόεδρος όποιος έχει έρθει πρώτος σε ψήφους στον πλειοψηφών συνδυασμό .
  2 Να παραμείνει Κοινότητα εάν είναι από 301-2000 κατοίκους και να είναι 5 μέλη .
  3 Δημοτική να παραμείνει όπως έχει οριστεί η κοινότητα που έχει πάνω από 2001 κατοίκους έως 10000 κατοίκους 7 μέλη , από 10001 – 30000
  9 μέλη , , 30001-50000 11 μέλη , 50001 και πάνω 15 μέλη .
  4 Να μην καταργηθεί η θέση του προέδρου και του πενταμελούς προεδρείου με μόνο μια θέση σε κοινότητες κάτω από 500 κατοίκους αλλά να μείνει ως είχε , κάτω από 300 .

 • 16 Μαρτίου 2021, 19:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 16 Μαρτίου 2021, 13:31 | Παναγιώτα Κουτσουνά

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 16 Μαρτίου 2021, 12:06 | Στέφανος Κόλλας

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 15 Μαρτίου 2021, 22:42 | Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.

 • 15 Μαρτίου 2021, 22:45 | Αθηνά Μουζή

  Προτείνουμε τα συμβούλια των Κοινοτήτων από 301-2000 κατοίκους (δηλαδή για την πλειοψηφία των Κοινοτήτων) να είναι πενταμελή. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων, στην πράξη είναι εθελοντικές ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για το Κράτος, δεν έχει καμία απολύτως λογική, η μείωση του αριθμού των συμβούλων.