Άρθρο 79 Πληθυσμός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κυρώνονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού της πρόσφατης απογραφής για τις δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Με την ίδια απόφαση κατανέμεται αναλογικά στις δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010, πληθυσμός, που περιλαμβάνεται στην απόφαση του πρώτου εδαφίου, και ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.

2. Όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της χώρας περιλαμβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Στην απόφαση αυτή αναγράφονται ο συνολικός πληθυσμός κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και, αναλυτικά, ο πληθυσμός των δημοτικών κοινοτήτων και των περιφερειακών ενοτήτων.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος, όπου γίνεται αναφορά στον όρο «πληθυσμός», συμπεριλαμβανομένης της κατ΄ εξουσιοδότηση του παρόντος έκδοσης κανονιστικών πράξεων, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της αμέσως επόμενης δημοτικής και περιφερειακής περιόδου.