ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Άρθρο 55 Επιτυχών συνδυασμός περιφερειάρχη και επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου – Εκλογή περιφερειάρχη

1. Στις εκλογές των περιφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 57.
2. Περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.

 • 12 Μαρτίου 2021, 12:46 | Φίλιππος Τριομμάτης Πρόεδρος Δημοτικών και περιφερειακών Συμπαραστατών

  ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στους δήμους, όπως και ο αντίστοιχος θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στις περιφέρειες εισήχθη νομοθετικά με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”). Έχοντας ήδη συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία, αφού αντιμετώπισε και την περιστασιακή κατάργησή του από προηγούμενο νομοθετικό διάβημα που ήδη καταργήθηκε, ο θεσμός επανεκκίνησε το 2019 μετά τις τελευταίες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Έχοντας σωρεύσει εμπειρία δεκαετίας, το Δίκτυο Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών έχει προτείνει ένα σύνολο σημειακών νομοθετικών τροποποιήσεων που θα διευκολύνουν την ουσιαστικότερη εγκατάσταση του θεσμού σε δήμος και περιφέρειες και θα επανορθώσουν αστοχίες του αρχικού νομοθετικού πλαισίου.
  Με την πρώτη παράγραφο εισάγεται η προαιρετικότητα της ειδικής άδειας που έως σήμερα χορηγείται υποχρεωτικά για τους συμπαραστάτες. Η υποχρεωτική ειδική άδεια δημοσιονομικά σημαίνει ότι ο Ο.Τ.Α. που εκλέγει συμπαραστάτη είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τον μισθό που λάμβανε ο συμπαραστάτης από τον φορέα που υπηρετούσε κι όχι την προβλεπόμενη αντιμισθία. Αυτό συνεπαγόταν ένα απρόβλεπτο δημοσιονομικό βάρος για τους Ο.Τ.Α. που επιλέγουν συμπαραστάτες που θα τελούν υπό το καθεστώς της υποχρεωτικής άδειας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, καt εναρμόνιση προς αντίστοιχη ρύθμιση που ισχύει για τους προέδρους δημοτικών συμβουλίων δήμων κάτω των 100.000 κατοίκων, η ειδική άδεια καθίσταται προαιρετική και τελεί υπό την προϋπόθεση του αιτήματος του συμπαραστάτη. Κατ' αποτέλεσμα, έχοντας περιορίσει ένα νέο μισθοδοτικό κονδύλιο, περισσότεροι Ο.Τ.Α. θα κινητοποιηθούν για την επιλογή συμπαραστάτη, προς όφελος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
  Με την δεύτερη παράγραφο εισάγεται ρύθμιση που αποκαθιστά την άνιση μεταχείριση ανάμεσα στους συμπαραστάτες που τυγχάνουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έως σημερα, αναντίστοιχα προς τους γενικούς γραμματείς των Ο.Τ.Α. στερούνταν από την αναγνώριση της θητείας τους ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Εφεξής, ο χρόνος θητείας θα αναγνωρίζεται κατά τα ανωτέρω, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης.
  Με την τρίτη παράγραφο εισάγεται ρύθμιση που εγγυάται την οργανωτική αυτοτέλεια του Γραφείου Συμπαραστάτη, καθώς σε όλες τις Περιφέρειες καθώς και στους δήμους άνω των 50.000 κατοίκων οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπουν την υποχρεωτική σύσταση αυτοτελούς Τμήματος Συμπαραστάτη του Δημότη/Πολίτη και της Επιχείρησης. Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η παροχή γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης στον Συμπαραστάτη. Το Τμήμα στελεχώνεται με υπαλλήλους του οικείου Ο.Τ.Α., κατ' απόλυτη επιλογή του συμπαραστάτη και κατ' απόκλιση από κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.

  Με την τέταρτη παράγραφο εισάγεται η υποχρεωτική εισαγωγή των ειδικών προτάσεων βελτίωσης που συντάσσει ο συμπαραστάτης ως θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της εκάστοτε προσεχούς συνεδρίασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου αντίστοιχα. Την αρμοδιότητα για την εισαγωγή των ειδικών προτάσεων στην ημερήσια διάταξη ασκεί ο πρόεδρος του σώματος, κατόπιν κοινοποίησης της ειδικής πρότασης από τον συμπαραστάτη. Επί της εκάστοτε ειδικής προτάσεως ο συμπαραστάτης λαμβάνει τον λόγο υποχρεωτικά κατά την διεξαγωγή της συνεδρίασης και κατόπιν ακολουθεί ψηφοφορία περί εγκρίσεως της προτάσεως ή μη από το σώμα.
  Με την πέμπτη παράγραφο εισάγεται ρύθμιση που τροποποιεί την αντιστοιχία στην αντιμισθία μεταξύ Συμπαραστάτη και Προέδρου (Δημοτικού ή Περιφερειακού) Συμβουλίου με την αντιστοιχία στην αντιμισθία Συμπαραστάτη και [(είτε α) Αντιδημάρχου / Αντιπεριφεριάρχη είτε β) Γ. Γραμματέα του Δήμου /Περιφέρειας είτε γ)] Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Επιδιώκεται η ενίσχυση του κύρους του Συμπαραστάτη. Η τροποποίηση αυτή ενισχύει τη λειτουργία του θεσμού καθώς θα προσελκύσει πρόσωπα με αυξημένο κύρος και αξιόλογη επαγγελματική πορεία τα οποία θα συμβάλλουν στην αύξηση της στάθμης των υπηρεσιών του Συμπαραστάτη και αποκαθιστά την αναντιστοιχία που υπήρχε μεταξύ των αυξημένων καθηκόντων και υποχρεώσεων του με το μέχρι σήμερα ύψος της αντιμισθίας του.

  Τροποποιούμενες Διατάξεις

  1) Να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα της ειδικής άδειας άνευ αιτήσεως του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 για τον συμπαραστάτη του δημότη. Προτείνεται η εξαίρεση του ΣτΔΕ από την χρήση της υποχρεωτικής άδειας και χορήγηση της κατόπιν αιτήσεως του.( Εναρμόνιση με το καθεστώς που ισχύει για τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για δήμους κάτω από εκατό χιλιάδες.)
  2) Ο χρόνος που διανύθηκε στη θέση του Δημοτικού / Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, εάν αυτός/η τυγχάνει δημόσιος υπάλληλος, να αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και να λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Διάταξη που είναι σε ισχύ για Περιφερειάρχες/Δημάρχους, Αντιπεριφερειάρχες/Αντιδημάρχους και Γ. Γραμματείς ΟΤΑ, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις αρθ.4 παρ. 3 του Ν4275/2014.
  3) Σε όλες τις Περιφέρειες καθώς και στους δήμους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, συνιστάται υποχρεωτικά αυτοτελές τμήμα ¨Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης¨, το οποίο στελεχώνεται με ευθύνη του Συμπαραστάτη από τον οικείο ΟΤΑ, παρέχοντας του γραμματειακή και επιστημονική υποστήριξη.
  4) Οι ειδικές προτάσεις βελτίωσης των υπηρεσιών που διατυπώνουν οι Συμπαραστάτες, να εισάγονται υποχρεωτικά ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό /Περιφερειακό Συμβούλιο ευθύνη του Προέδρου .

  5) Να καταργηθεί η αντιστοιχία στην αντιμισθία μεταξύ Συμπαραστάτη και Προέδρου (Δημοτικού ή Περιφερειακού) Συμβουλίου, και να αντιστοιχηθεί είτε α) με αυτή του Αντιπεριφερειάρχη /Αντιδημάρχου, β) είτε με αυτή του Γ. Γραμματέα του Δήμου /Περιφέρειας, ή τέλος γ) με του Προϊσταμένου Γενική Δ/νσης.

 • 7 Μαρτίου 2021, 10:00 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Προτείνω όπως για τις Δημοτικές η εκλογική διαδικασία να είναι ως εξής:
  Ο εκλογέας ψηφίζει μέχρι δύο συνδυασμούς σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο 1 και 2. Ψηφίζει επίσης υπέρ υποψηφίων σε κάθε ψηφοδέλτιο.

  Με το άνοιγμα βάζουμε σε ξεχωριστή στοίβα τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού που έχει 1 ή 2.
  Οι έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται από τα ψηφοδέλτια με αριθμό 1 αλλά η επιλογή των Συμβούλων με βάση επιλογές και στα με 1 και στα με 2

  Αν μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων με 1 κανένα δεν έχει 50%+1 τότε αθροίζονται τα ψηφοδέλτια με επιλογή 2 των δύο πρώτων και εκλέγεται όποιος συμπληρώνει μεγαλύτερο άθροισμα από τους 2.

 • 6 Μαρτίου 2021, 22:26 | Κώστας Δημητρίου

  απαράδεκτη και εντελώς προσβλητική η διάταξη που προτείνετε για περιφερειάρχη με 43%+ από α’ Κυριακή

  επαναφέρατε την πρόβλεψη για περιφερειάρχη από α’ Κυριακή με 50%+