Άρθρο 13 Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων

1. Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει, τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και τουλάχιστον σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των δημοτικών κοινοτήτων.
2. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:
α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
β) Για τους υποψήφιους συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του ενός (1) αξιώματα των δήμων ή των περιφερειών.
4. Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 (Α’ 27), με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 32 έως 34 του ίδιου, από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης του υποψήφιου δημάρχου. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 14.
5. Στη δήλωση καταχωρίζονται, για κάθε συνδυασμό, το όνομα και το έμβλημά του, εφόσον αυτό υπάρχει.
6. Στη δήλωση, για κάθε υποψήφιο:
α) Καταχωρίζονται:
αα) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Αν δεν έχει εκδοθεί για τον υποψήφιο Α.Φ.Μ., μπορεί να αναπληρωθεί από τον Α.Φ.Μ. του πληρεξουσίου του.
αβ) Η εκλογική περιφέρεια ή η δημοτική κοινότητα στην οποία είναι υποψήφιος.
β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και κάθε υποψήφιος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό διακοσίων (200), ογδόντα (80), πενήντα (50) ή δέκα (10) ευρώ, αντίστοιχα. Το ηλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται είτε ατομικά, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού.
7. Κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για κάθε έννομη συνέπεια, με την οποία δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα,
β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και
γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα του άρθρου 8.
8. Στη δήλωση των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφιοτήτων :
α) Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α΄ 139).
β) Eπιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος ή του επωνύμου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου, όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του συζύγου ή συμβιούντος. Γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα με το επώνυμο του συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή, συντετμημένα, «συζ.».
9. Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος.
10. Αν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν καταχωριστούν για κάποιον υποψήφιο τα στοιχεία των υποπερ. αα) και αβ) της παρ. 6, ή από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» δεν βεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφ’ όσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από το «Μητρώο Πολιτών».
11. Η δήλωση του συνδυασμού είναι απαράδεκτη, αν βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ότι αυτή:
α) δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των παρ. 1 και 4 έως 7 ή
β) δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 ή
γ) υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή
δ) περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4, λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της παρ. 2 ή
ε) δεν περιλαμβάνει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή
στ) δεν περιλαμβάνει υποψηφίους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων ή υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των δημοτικών κοινοτήτων ή
ζ) δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της περ. γ) της παρ. 2 ή
η) δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο της περ. β) της παρ. 6.
Αν βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο παράβαση του πρώτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 8 αναφορικά με το έμβλημα του συνδυασμού, ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:41 | ΝΤΟΡΟΠΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:13 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ

  Δεν πρέπει να καταργηθεί η ανεξάρτητη κάλπη για την εκλογή των κοινοτήτων ,γιατί δεν είναι αντισυνταγματική, γιατί δεν εγκυμονεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους δήμους και γιατί οι πολίτες θέλουν να επιλέγουν τον πρόεδρο και όχι ο δήμαρχος. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:55 | Χατζηευστρατίου Κυριάκος

  Κρίνω την κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη κοινοτικού συμβουλίου λάθος επιλογή καθώς το κοινοτικό συμβούλιο είναι κάτι ανεξάρτητο από την δημοτική αρχή. Σε κάθε επιλογή σίγουρα κάποιοι επωφελούνται, στην προκειμένη περίπτωση είναι λίγοι αυτοί. Ευχαριστώ

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:08 | Στελιος Ε. Παππάς

  Προτείνω την καθιέρωση του ενιαίου ψηφοδελτίου, που είναι ένα αίτημα πάρα πολλών δημοτών. Κι είναι αναμφίβολα, σωστό και δίκαιο. Ως γνωστό, «Στην Αυτοδιοίκηση αντίπαλος είναι τα προβλήματα κι όχι οι παρατάξεις».
  Επομένως, η πρότασή μου είναι να ψηφίζουμε δημοτικούς / κοινοτικούς συμβούλους σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου θα περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψήφιων αλφαβητικά κι ανεξάρτητα από κομματική ένταξη.
  Σας υπενθυμίζω ότι, σε πανελλαδική δημοσκόπηση της Ρass για τον «Τύπο της Κυριακής» (8-10 Οκτωβρίου 2013), τάχθηκε υπέρ αυτής της πρότασης το 75,9%.
  ——————————
  Εκλογές ΟΤΑ: «Ναι» στην αλλαγή του εκλογικού νόμου λένε οι πολίτες – Aftodioikisi.gr

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:12 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΔΗΜΟΥ

  Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Περδίκκα, Δήμου Εορδαίας.
  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:49 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  πρέπει να καταργηθεί η ανεξάρτητη κάλπη για την εκλογή των κοινοτήτων ,γιατί δεν είναι αντισυνταγματική, γιατί δεν εγκυμονεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους δήμους και γιατί οι πολίτες θέλουν να επιλέγουν τον πρόεδρο και όχι ο δήμαρχος. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:58 | Λαζαριώτη Ουρανία

  Σε τί θα ωφελήσει τις Τοπικές Κοινωνίες η κατάργηση της Ανεξάρτητης Κάλπης για την ανάδειξη Δημοτικών Τοπικών Συμβουλίων και Τοπικών Προέδρων;
  Τα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια στις Κοινότητες και οι ανεξάρτητα εκλεγμένοι Τοπικοί Πρόεδροι, δεν επηρεάζουν την πλειοψηφία του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις, γιατί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και λόγου σχεδόν πουθενά, παρά μόνο σε ελάχιστες εξαιρέσεις!Πώς ο νομοθέτης επιτυγχάνει με την κατάργηση της Ανεξάρτητης Κάλπης να «…διασφαλίσουν την αμεσότερη, εγγύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των τοπικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων αναγκών…», όπως ζητούσε να γνωμοδοτήσει η επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών με την απόφαση, ( 5979-20, ΦΕΚ Τεύχος Β 309 στις 6/02/2020);
  Πρόταση: Να παραμείνει ανεξάρτητη από την Εκλογή Των Δημοτικών Συμβούλων και του Δημάρχου, η εκλογή των Τοπικών Προέδρων και των Κοινοτικών Συμβουλίων, σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους.
  Να είναι ξεχωριστά τα Δημοτικά και τα Τοπικά / Κοινοτικά ψηφοδέλτια και ο Πρόεδρος και οι Τοπικοί Σύμβουλοι να εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν.
  Αν για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να στηθεί «Ανεξάρτητη Κάλπη», εναλλακτικά η εκλογή εκπροσώπων των Δημοτικών Κοινοτήτων Συμβουλίων και των Τοπικών Προέδρων, ανεξάρτητα πληθυσμού της κοινότητας, ΜΠΟΡΕΊ να γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων, το οποίο να αποτελεί επί ποινή ακυρότητας, τμήμα των ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών του οικείου δήμου.
  Αιτιολόγηση της Πρότασης: Με το να καταργηθεί η Ανεξάρτητη Κάλπη και το Αυτόνομο και Ανεξάρτητο από τον Δήμαρχο και από τα κόμματα, ψηφοδέλτιο εκλογής Τοπικών Προέδρων και Κοινοτικών Συμβουλίων, επιστρέφουμε έμμεσα στον σκοταδισμό του πολιτικού ρουσφετιού! Το θέλει αυτό η Κυβέρνηση;
  Καταργώντας την δυνατότητα επιλογής, των καταλληλότερων «πρόθυμων εθελοντών» για την διαχείριση των Τοπικών Προβλημάτων, μακριά από κομματικές και παραταξιακές εξαρτήσεις, συμβιβασμούς και ρεβανσισμούς, καταργείς την Αξιοκρατία τον Εθελοντισμό και την Ελεύθερη Έκφραση της Βούληση των Πολιτών.
  Με την κατάργηση της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ :Υποτιμάς και υποβαθμίζεις την ίδια την Τοπική Κοινωνία καταργώντας την δυνατότητά της, να εκλέξει εκπρόσωπούς της, αυτούς που θεωρεί ότι μπορούν, να την εκπροσωπήσουν, να αναδείξουν και να διαχειριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας καλύτερα, επιβάλλοντάς τους, την παραταξιακή ή κομματική πρόταση υποψηφίων.
  Εμποδίζεις αυτούς τους Ενεργούς Πολίτες να ασχοληθούν με τα «κοινά»,που το μόνο όραμα που έχουν είναι να υπηρετήσουν το Δίκαιο το Σωστό και τον Τόπο τους, έχοντας μοναδικό τούς όπλο τις γνώσεις, την πείρα και την αξιοσύνη τους και κινούμενοι μακριά απο κομματικές και παραταξιακές αγκυλώσεις και σκοπιμότητεςΑκυρώνεις αυτούς που έχουν γνώσεις προσόντα και όρεξη για δουλεία και δεν αντλούν «δύναμη» από ρουσφέτια και από τους κολλητούς τους στο «κόμμα» και φυσικά δεν βλέπουν την αυτοδιοίκηση σκαλοπάτι για να ικανοποιήσουν τις πολιτικές και κομματικές τους επιδιώξεις. Αντικαθιστώντας τους, με κάποιους, που θα είναι τα εργαλεία εκτέλεσης «άνωθεν εντολών», με ότι συνεπάγεται αυτό για τις μικρές Τοπικές Κοινωνίες, τα Χωριά και την Ελληνική Επαρχία.Αγνοείς την Αρχή της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, της Διαδημοτικής Αποκέντρωσης που επιβάλλει ισχυρές Τοπικές Κοινότητες με λόγο και συμμετοχή στην διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, φορτώνοντας τα πάντα στον Δήμαρχο και στο «ΚΈΝΤΡΟ».Αδιαφορείς για την Προστιθεμένης Αξία που προσφέρουν στον Δήμο, τα Κοινοτικά Συμβούλια, η ενεργοποίηση της τοπικής Κοινωνίας και το Ανθρώπινο Δυναμικό που στρατεύεται με δική του πρωτοβουλία και αυτενέργεια, για να βοηθήσει το τόπο του, και όχι εξυπηρετώντας κομματική η παραταξιακή «εντολή».Φιμώνεις τις ανεξάρτητες φωνές και υποχρεώνοντας τους νέους «εκλεγμένους» τοπικούς άρχοντες να τηρούν και να συμμορφώνονται προς «τας υποδείξει», καλύπτοντας τον δήμαρχο που τους επέλεξε.
  Οι επιλεγμένοι από την παράταξη του Δημάρχου «υποψήφιοι», δεν χρειάζεται να έχουν ούτε γνώση, ούτε γνώμη, ούτε φωνή, απλώς να υπακούσουν και να φέρνουν ψήφους, ανταποδίδοντας την «χάρη» που τους έκανε ο Δήμαρχος, να τούς επιλέξει σαν υποψήφιουςΑυτό όμως είναι ένας έμμεσος» διορισμός» ημετέρων του Δημάρχου στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακυρώνοντας ουσιαστικά την δυνατότατη από τους πολίτες να επιλέξουν τους καταλληλότερους και όχι τους αρεστούς του Δημάρχου, της παράταξης ‘η του κόμματος.Η ύπαρξη ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη των αιρετών των τοπικών Κοινοτήτων στις τελευταίες εκλογές για την αυτοδιοίκηση, ενεργοποίησε και ανέδειξε μια «νέα γενιά». Πολίτες που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά βρήκαν κίνητρο την αυτονομία της εκλογικής κάλπης και συγκρότησαν συνδυασμούς οι οποίοι στη συνέχεια – οι περισσότεροι εξ αυτών – έγιναν επί της ουσίας ομάδες εθελοντικής εργασίας για τον τόπο τους, κινητοποιώντας παράλληλα συμπολίτες και συγχωριανούς σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ύπαιθρος και να αυξηθεί το ενδιαφέρον για το χωριό ή τη γειτονιάΗ ξεχωριστή κάλπη απλούστευσε και απεγκλώβισε και τους υποψήφιους Δημάρχους από την υποχρέωση να διαιρέσουν τους μικρούς τόπους σε ημετέρους και αντιπάλους, διαιωνίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια παλιά κακή συνήθεια ιδιαίτερα της επαρχίας με τα χρώματα των καφενείων!Η ξεχωριστή κάλπη είναι η ανάθεση ευθύνης στον αξιότερο άνθρωπο του τόπου και όχι στον αρεστό του Δημάρχου και του Κόμματος. Οι ανεξάρτητα εκλεγμένοι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων και τα Τοπικά Συμβούλια θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν με τον Δήμαρχο, όποιος και να έχει … επιλεγεί, χωρίς τις διακρίσεις και τους ευνοούμενους που δημιουργούν τα παραταξιακά και κομματικά ψηφοδέλτια.Η Διαδικασία με την ΣΥΝΟΛΙΚΉ αναβάθμιση των Κοινοτήτων πρέπει να ακολουθεί την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικών Αυτονομιών και την Γνωμοδότηση της 138ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών (ENVE-VI/043) για τις Βιώσιμες Συνοικίες και τις Μικρές Κοινότητες.
  Με εκτίμηση Λαζαριώτη Ουρανία
  Σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Πλατανορρεύματος Κοζάνης

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:00 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

  Δεν πρέπει να καταργηθεί η ανεξάρτητη κάλπη για την εκλογή των κοινοτήτων ,γιατί δεν είναι αντισυνταγματική, γιατί δεν εγκυμονεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους δήμους και γιατί οι πολίτες θέλουν να επιλέγουν τον πρόεδρο και όχι ο δήμαρχος. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:25 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

  Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Περδίκκα, Δήμου Εορδαίας.
  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΗΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:13 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων να εκλέγονται από ξεχωριστή κάλπη.Είναι το πιο δίκαιο και δημοκρατικό καθώς οι κάτοικοι εκλεγούν το άτομο που θεωρούν το πιο ικανό να δώσει λύσεις στα προβλήματα του χωριού του ανεξάρτητα με την εκλογή του Δημάρχου.

 • Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:12 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑΣ

  Να διατηρηθεί η ανεξάρτητη κάλπη για την εκλογή των κοινοτήτων ή ενιαία λίστα υποψηφίων κοινοτήτων στα ψηφοδέλτια των υποψηφίων Δημάρχων

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:19 | Παναγιώτης Μέντης

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει η ισχύουσα κατάσταση όπου τα Κοινοτικά Συμβούλια εκλέγονται με την δική τους ξεχωριστή κάλπη και οι Συνδυασμοί που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία είναι ανεξάρτητοι. Μέχρι στιγμής η λειτουργία των Κοινοτήτων βαίνει καλώς. Οι πολίτες αισθάνονται ότι επιτέλους μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των προβλημάτων στον τόπο τους. Θα πρέπει να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018.

  Με εκτίμηση ,

  Παναγιώτης Μέντης
  Σύμβουλος Κοινότητας Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:30 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:40 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:38 | ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος

  Η «κυβερνησιμότητα»

  Α. Ο όρος «κυβερνησιμότητα», θεωρητικά, αφορά ή σχετίζεται με την ικανότητα υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής. Αφορά δηλαδή την εκάστοτε κυβέρνηση και όχι την αυτοδιοίκηση. Στο Σύνταγμα της Ελλάδας υπάρχει σαφής διάκριση του κυβερνητικού έργου από το έργο που επιτελεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν επιτελούν κυβερνητικό έργο, αλλά διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και το Κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.

  Συγκεκριμένα το άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζει ότι :

  1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.

  2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.

  4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.

  Β. Δεν υπάρχει άρθρο του Συντάγματος με οποιαδήποτε αναφορά στην «κυβερνησιμότητα». Έτι δε περισσότερο δεν προκύπτει και δεν προβλέπεται από κανένα άρθρο του Συντάγματος η ακύρωση της εκπεφρασμένης λαϊκής βούλησης (άρθρο 52 του Συντάγματος) στο βωμό της διασφάλισης της επικαλούμενης «κυβερνησιμότητας».

  Στο κείμενο «Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης», που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου, στη σελίδα 19, στο σημείο 24 της Αιτιολογικής έκθεσης, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις «ευθυγραμμίζεται η εντολή του εκλογικού σώματος προς τον υποψήφιο που επέλεξε ως δήμαρχο, με την απαραίτητη πλειοψηφία στο ανώτατο αιρετό όργανο, ώστε εκείνος να υλοποιήσει το προεκλογικό του πρόγραμμα». Ο ισχυρισμός παραβιάζει την αρχή της «ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, που όλοι οι λειτουργοί της Πολιτείας, έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν» (άρθρο 52 του Συντάγματος), και της καθολικής ψηφοφορίας (άρθρο 102). Το εκλογικό σώμα που ψηφίζει είναι πάντα ευρύτερο από αυτό που ψηφίζει τον εκάστοτε υποψήφιο δήμαρχο.

  Γ. Την αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική λογική της «κυβερνησιμότητας» και το συγκεντρωτικό και αυταρχικό χαρακτήρα των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε με το νόμο του 1833 «Περί συστάσεως των Δήμων» της Αντιβασιλείας του Όθωνα.

  Οι χιλιάδες κοινότητες της Τουρκοκρατίας, επειδή θεωρούνταν εμπόδια στη συγκρότηση του συγκεντρωτικού και αυταρχικού κράτους που εγκαθίδρυσαν οι Αντιβασιλείς του Όθωνα, καταργήθηκαν. Τη θέση τους πήραν οι νέοι Δήμοι στους οποίους δέσποζαν οι Δήμαρχοι με το πελατειακό τους σύστημα, διαμορφώνοντας ένα καθεστώς που χαρακτηρίστηκε με τον όρο «Δημαρχοκρατία». Δεν είχε «εφευρεθεί» ακόμη ο όρος της «κυβερνησιμότητας».

  Εξάλλου η «κυβερνησιμότητα» ήταν διασφαλισμένη !! Σύμφωνα με το Νόμο περί Συστάσεως των Δήμων (ΦΕΚ 3 – 10.01.1834) οι δήμαρχοι των δήμων α’ και β’ τάξεως διορίζονταν απ’ το βασιλιά και των γ’ τάξεως από τη Νομαρχία (άρθρο 87), από κατάλογο υποψηφίων που υποδείκνυε ένα ειδικό «Δημαιρεσιακό συμβούλιο» κάθε δήμου (άρθρο 75) και το οποίο αποτελούνταν απ’ τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου κι από ίσο αριθμό «των πλέον φορολογουμένων και εχόντων το δικαίωμα ψηφοφορίας δημοτών» (άρθρο 76). Τα δημοτικά συμβούλια εκλέγονταν όχι απ’ το σύνολο των ενηλίκων πολιτών, αλλά από συνέλευση που συγκαλούνταν «οι μάλλον φορολογούμενοι ως προς τους αμέσους φόρους του δήμου και έχοντες το δικαίωμα της ψηφοφορίας δημότες» (άρθρα 61 & 62). Ο βασιλιάς δε είχε το δικαίωμα να διαλύει το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 59).

  Η αθλιότητα του καθεστώτος της «Δημαρχοκρατίας» έλαβε τέλος 79 χρόνια αργότερα με το Νόμο ΔΝΖ’/ Περί Συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α58 – 01/02/1912) του Ε. Βενιζέλου, που επανάφερε τις κοινότητες.

  Δ. Οι Δημοτικές εκλογές του 1959 αλλά και του 1964 διεξήχθησαν με το σύστημα της απλής αναλογικής σε ένα και μοναδικό γύρο και μάλιστα με έμμεση εκλογή Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο!

  Αν ο Δήμαρχος ξεπερνούσε το όριο του 40% εξασφάλιζε την άμεση εκλογή του. Αν όχι, τότε για την εκλογή Δημάρχου προβλεπόταν η διεξαγωγή τριών φανερών ονομαστικών ψηφοφοριών μεταξύ των εκλεγέντων με απλή αναλογική Συμβούλων.

  Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος Δήμαρχος δεν πετύχαινε στις τρεις ψηφοφορίες την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε αυτομάτως ανακηρυσσόταν ο πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού που έλαβε την σχετική πλειοψηφία στις εκλογές! (Πηγή: https://www.elefsina.gr/el/content/elefsina-kalpi )

  Ε. Μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για τα εκλογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκπονήθηκε το 2017 κατ’ εντολή του κ. Πατούλη (https://www.ita.org.gr/el/images/meletes_ita/meleth_EKLOGIKA.pdf), έδειξε ότι οι πέντε από τις εννέα χώρες της μελέτης, δηλαδή, Αυστρία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες την Απλή Αναλογική, χωρίς να έχει διαπιστωθεί «αδυναμία κυβερνησιμότητας». Προφανώς οι Αυστριακοί, οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί, οι Σουηδοί και οι Φινλανδοί δεν γεννήθηκαν με έμφυτη την Απλή Αναλογική.

  Η μελέτη του Ι.Τ.Α. έδειξε επίσης ότι εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, κάποιους Δήμους στην Αυστρία) η εκλογή του δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να έχει διαπιστωθεί «αδυναμία κυβερνησιμότητας».

  Συνεπώς από τα στοιχεία της μελέτης δεν προκύπτει οποιαδήποτε εγγενής «αδυναμία κυβερνησιμότητας» λόγω της Απλής Αναλογικής.

  Αξιοσημείωτο ότι στο κείμενο «Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης», που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου, στη σελίδα 4, στο σημείο των συναφών πρακτικών, δηλώνεται ότι ΔΕΝ έχουν ληφθεί υπόψη συναφείς πρακτικές από άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή από τον ΟΟΣΑ ή από διεθνείς οργανισμούς. Γιατί άραγε;

  Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, γιατί διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι οι σημερινοί αυτοδιοικητικοί της Ελλάδας «αδυνατούν… να κυβερνήσουν»;

  Το «μυστήριο της αδυναμίας…» αποκάλυψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης : «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κάνει παρεμβάσεις στο κράτος και στους θεσμούς για να μην ξαναέρθει η Αριστερά στην εξουσία, γιατί οι ιδέες της είναι ελαττωματικές».

  Τα συμπεράσματα που τεκμηριωμένα προκύπτουν από τα ανωτέρω είναι τα ακόλουθα :

  Η Απλή και Ανόθευτη Αναλογική είναι το μόνο εκλογικό σύστημα που αποτυπώνει την ακριβή αντιστοιχία της λαϊκής βούλησης με τις έδρες εκπροσώπησης, όπως επιτάσσουν οι αρχές του Συντάγματος. Η εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου εκλογικού συστήματος και οποιουδήποτε ορίου (όπως π.χ. του 3%) αποκλείει ή/ και νοθεύει την εκπροσώπηση τμημάτων της κοινωνίας μας και ακυρώνει βασικές αρχές του Συντάγματος.

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Οι Κοινότητες ενισχύουν τη διοικητική λειτουργία των Δήμων και συμβάλλουν στη διεκδίκηση των τοπικών αιτημάτων. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα τη λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

  Να ΜΗΝ αυξηθεί το κόστος για τα παράβολα των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η προτεινόμενη αύξηση θέτει φραγμό συμμετοχής στους πολίτες που δεν ανήκουν στα εύπορα στρώματα της κοινωνίας μας και επιτείνει τις διακρίσεις.

  Ζήκας Περικλής
  Δημοτικός σύμβουλος Παπάγου – Χολαργού
  «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου»

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:34 | Τσιφτσής Ιωάννης

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:43 | «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»-ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  α) Να παραμείνουν τα άρθρα 14,16,17 του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης), τα οποία αφορούν στη διαδικασία ανάδειξης των Κοινοτικών Συμβουλίων. Η μέχρι τώρα εμπειρία από τα Κοινοτικά Συμβούλια λέει ότι δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα από τη λειτουργία τους ή τη μη κυβερνησιμότητα τους. Απεναντίας, η συμμετοχή ανεξάρτητων συνδυασμών προσφέρει επιπλέον απόψεις στη λειτουργία του θεσμού των Κοινοτήτων, πράγμα που σηματοδοτεί και δημοκρατικότερο τρόπο λειτουργίας.
  β)Όχι στην αύξηση των παραβόλων. Τα ποσά πρέπει να έχουν συμβολικό χαρακτήρα προκειμένου να ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής. Συγχρόνως, πρόκειται για διάταξη καθαρά οικονομικού χαρακτήρα αφού έτσι γίνεται προσπάθεια να εξισορροπηθεί η απώλεια εσόδων από τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων, πράγμα που δεν κρίνεται πρόσφορο για τις αρχές που πρέπει να διέπουν την Τ.Α. συνολικά.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:23 | ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Προτείνω όπως καθιερωθεί και στους δήμους ο θεσμός του δημοτικού συμβούλου επικρατείας κατά το πρότυπο του βουλευτού επικρατείας και σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των δημοτικών συμβούλων. Και τούτο επειδή, ιδίως σε καλλικρατικούς δήμους, τα κριτήρια εκλογής είναι κάθε άλλο παρά αξιοκρατικά, με αποτέλεσμα εξαιρετικές προσωπικότητες με προσφορά στον δημόσιο βίο της χώρας, ικανά σε μερικούς τομείς και διάθεση να προσφέρουν, αρνούνται να εκτεθούν ως υποψήφιοι, αφού δεν είναι διατεθειμένοι να κολακεύσουν τους πολίτες με ψεύτικες υποσχέσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα δημοτικά συμβούλια να απαρτίζονται από δημοτικούς συμβούλους, που ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΟΥΝ προβλήματα, πολλώ δεν μάλλον σε μία εποχή που η τάση της κεντρικής κυβέρνησης είναι να μεταφέρει αρμοδιότητες που μέχρι τώρα ασκούσε η ίδια, στους δήμους.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:14 | Κουμασης Δημήτριος

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:13 | Δημοτική Παράταξη «Αλλάζουμε» – Μείζων Αντιπολίτευση Δήμου Κρωπίας

  Παράγραφος 2α
  Η δυνατότητα προσαύξησης του αριθμούν των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων έως 150% είναι υπερβολική. Ευνοεί συνδυασμούς των εν ενεργεία δημάρχων. Προτείνουμε μείωση του ποσοστού έως 50%.

  Παράγραφος 2γ
  Προτείνουμε εναλλακτικά θέσπιση ελάχιστου ποσοστού 30% για εκλογή από κάθε φύλο και ελάχιστου ποσοστού 20% για εκλογή δημοτικών συμβούλων με ηλικία <= 35 ετών προκειμένου να αυξηθεί η δραστηριοποίηση της νεολαίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Παράγραφος 6β
  Διαφωνούμε με την αύξηση των παραβόλων. Προτείνουμε 50 € για υποψήφιο δήμαρχο, 20 € για υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και 10 € για υποψήφιο σε δημοτική κοινότητα.

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:35 | ΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΟΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:48 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Το παρόν άρθρο είναι σε λάθος κατεύθυνση. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας δεν μπορεί να ορίζεται από τον εκάστοτε υποψήφιο Δήμαρχο. Ο Πρόεδρος είναι θεσμός αιρετός και η επιλογή πρέπει να γίνεται από τους πολίτες. Η δυνατότητα ξεχωριστών υποψηφιοτήτων εκτός από δημαρχοπαραταξιακούς συνδυασμούς δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ασχοληθεί με τα κοινά και να εκπροσωπήσει τον τόπο του.

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:56 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ

  ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΛΠΗ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ. ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΚΙΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΟΓΟΙ.

 • 18 Μαρτίου 2021, 16:54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΛΠΗ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΥΧΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΑ. ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΣΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΔΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΗΤΕΡΟ ΜΕΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

 • 18 Μαρτίου 2021, 16:39 | ΚΑΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

  ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΛΗ. ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. Ο ΤΟΠΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ.

 • 18 Μαρτίου 2021, 16:51 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΡΑΠΙΕΡΗ

  ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΩΝ. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΧΩΣ ΛΟΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΚΟΡΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ.

 • 18 Μαρτίου 2021, 16:11 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

  Η ξεχωριστή κάλπη στην εκλογή των Κοινοτικών Συμβουλίων είναι άκρως απαραίτητη δημοκρατική διαδικασία, αφού μόνο μέσω αυτής μπορούν να ευαισθητοποιηθούν και να συμβάλουν ανεξάρτητοι πολίτες που αγαπούν χωρίς υστεροβουλία τον τόπο τους και δεν εμπλέκονται με παρατάξεις ή άλλες κομματικές οντότητες. Η εκλογή με ξεχωριστή κάλπη είναι ο μοναδικός τρόπος πραγματικής και ορθολογικής εκπροσώπησης των πολιτών, αφού η επιλογή και εκλογή των Κοινοτικών Συμβούλων γίνεται με κριτήρια ουσιαστικά και αξιοκρατικά, μακριά από οποιαδήποτε παραταξιακή διαχείριση. Δεν μπορούμε να ζητούμε από ενεργούς πολίτες να ασχοληθούν με τα κοινά και να μην τους δίνουμε την ευκαιρία, να εισέλθουν στο Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ανεξάρτητοι από κομματικές ή άλλες αποχρώσεις. Η ξεχωριστή κάλπη πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει.

  Εκ μέρους της Κοινότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής
  Απόστολος Ζορμπάς

 • 18 Μαρτίου 2021, 15:49 | Μαρία Μεχιλλι

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 15:25 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΠΑΡΑΝΙΔΗΣ

  Για την εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας και για Πρόεδρο Κοινότητας να υπάρχει ξεχωριστή κάλπη, γεγονός που επ΄ ουδενί λόγω δημιουργεί πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους. Πρέπει να δοθεί στους Δημότες το δημοκρατικό δικαίωμα να επιλέγουν τον Πρόεδρό τους (μέσω ξεχωριστής κάλπης),. και όχι να το κάνει από μόνος του ο Δήμαρχος. αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση.
  Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:57 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:44 | ΝΑΣΟΣ ΒΑΤΡΑΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ ΧΙΟΥ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:20 | Γιώργος Θέος

  “6.β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και κάθε υποψήφιος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό διακοσίων (200), ογδόντα (80), πενήντα (50) ή δέκα (10) ευρώ, αντίστοιχα. Το ηλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται είτε ατομικά, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού.”

  Πρόταση: 500 ευρώ παράβολο για τους υποψήφιους δημάρχους των μεγάλων Δήμων (άνω των 100.000), 200 ευρώ για τους μεσαίους Δήμους (20.000-100.000), 100 για τους μικρότερους (20.000 και κάτω).
  Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους γενικό παράβολο (ανεξαρτήτως πληθυσμιακού κριτηρίου) 40 ευρώ και για τις Δημοτικές Κοινότητες, συμβολικό παράβολο –για προφανείς λόγους ηθικής ενίσχυσης κα ιπαρακίνησης- ύψους 1 ευρώ.

  Γιώργος Θέος
  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου & Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
  “Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023”

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:32 | Γιώργος Θέος

  «2. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:
  α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%).»

  Άλλη μία αντίφαση, αφού μειώνεται ο αριθμός εκλεγμένων και αυξάνεται η δυνητικός αριθμός υποψηφίων κατά 150%! Να συντηρηθεί δηλαδή το πιο σύντομο ανέκδοτο των εκλογών του 2019, το “υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος»
  Πρόταση: Να υπάρχει η δυνατότητα προσαύξησης μέχρι 100% για προφανείς διαδικαστικούς λόγους

  Γιώργος Θέος
  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου & Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
  “Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023”

 • 18 Μαρτίου 2021, 13:22 | ΟΥΡΑΝΙΑ

  α διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 13:21 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΦΗΚΑΚΗΣ

  Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Εκάλης, Δήμου Κηφισιάς
  για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Το Κοινοτικό Συμβούλιο Εκάλης, του Δήμου Κηφισιάς, ενώνει την φωνή του με τη φωνή όλων των Κοινοτήτων της Χώρας.

  Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Οι θεσμοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου – είναι αυτοί του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους και βρίσκονται δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.

  Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, συμμετοχικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.

  Από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (λήξη 18/3) του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», διαφαίνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να αλλάξει συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.

  Η κατάργηση των Κοινοτήτων και η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση τη ζωή των κατοίκων στις Κοινότητες, θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η επαναφορά ενός συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα απομακρύνει τη χώρα μας από τις αρχές που καθιερώνει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας.

  Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αποτελώντας το Κοινοτικό Συμβούλιο Εκάλης, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, δηλώνουμε ότι είμαστε ΟΜΟΦΩΝΑ αντίθετοι :

  • Στην κατάργηση ενός εκλεγμένου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • Στον απόλυτο συγκεντρωτισμό, με την κατάργηση της διακριτής κάλπης για τις Κοινότητες και μάλιστα χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση.

  • Στην παραβίαση της αρχής της πλειοψηφίας.

  • Στην παραβίαση του δικαιώματος “Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι”.

  • Στην παρεμπόδιση της φωνής ανεξάρτητων Κοινοτικών συνδυασμών, μη προσκείμενων υποχρεωτικά σε συνδυασμούς Δημοτικών παρατάξεων.

  • Στην κατάργηση διεθνών πρακτικών που προάγουν την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση ( Ε.Ε, ΟΑΣΑ, Διεθνή Μοντέλα Αυτοδιοίκησης).

  • Στην κατάργηση στην πράξη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αγνόηση συγκριτικών μελετών για μοντέλα αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης στα λοιπά Ευρωπαϊκά κράτη.

  Ως αιρετοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι, που έχουμε εκλεγεί για να υπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας μέσα από την δημοκρατική λειτουργία του θεσμού της Κοινότητας, ζητούμε :
  1. Συμμετοχή των εκπροσώπων των Κοινοτικών Συμβουλίων στην επαναδιαμόρφωση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.
  2. Επαναφορά των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των Κοινοτικών Συμβουλίων που καταργήθηκαν με το Ν. 4623/2019, τρεις μήνες μετά τις εκλογές.
  3. Διασφάλιση οικονομικών πόρων για τις Κοινότητες.
  4. Ξεχωριστή κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας.
  5. Τη μη κατάργηση των Κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.
  6. Σαφές θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  7. Θεσμική εκπροσώπηση των Κοινοτήτων σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ.
  8. Κατάργηση μείωσης ποσόστωσης γυναικών.
  Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, οι Κοινότητες λειτουργούν σε κάθε γωνιά της χώρας ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι Κοινότητες είναι ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος και ζητούν την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, για να υπηρετούν μέσα από τα εκλεγμένα όργανά τους, τους πολίτες που τα εξέλεξαν, μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες των εκλογών.
  Καλούμε τα υπόλοιπα Κοινοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Αττικής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς να εκδώσουν αντίστοιχα ψηφίσματα στήριξης για την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.

  Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων.

  Μάρτιος 2021

  Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι
  Πέτρος Σφηκάκης Αλεξάνδρα Βρυζάκη, Ελευθερία Ανδρεοπούλου
  Χριστίνα Αντωνάτου, Αικατερίνη Γρηγορίου
  Γεώργιος Νικολάκης, Ιωάννα Βασιλείου

 • 18 Μαρτίου 2021, 12:35 | Μαρία Σιτζόγλου

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργία των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων των πολιτών, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ κεντρικής διοίκησης του Δήμου και τοπικών κοινοτήτων (γειτονιές). Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 12:07 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ

  Θεωρώ παράλογο ο συνδυασμός να περιέχει υποχρεωτικά και τους υποψηφίους στις κοινότητες και ειδικά σε ποσοστό 80% (!!!!). Υπονομεύεται μ’ αυτόν τον τρόπο, το θεμελιώδες δικαίωμα του δημοκρατικού πολιτεύματος: το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Με τη διάταξη αυτή σημερινοί Δήμαρχοι, δεν θα είχαν καταφέρει να συγκροτήσουν συνδυασμούς. Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Ειδικά στις κοινότητες θεωρώ αδιανόητο τον περιορισμό στην ύπαρξη ανεξάρτητων ή αχρωμάτιστων συνδυασμών. Μάλιστα, θα το πήγαινα ακόμα πιο πέρα, λέγοντας ότι οι σύμβουλοι των κοινοτήτων θα έπρεπε να εκλέγονται αποκλειστικά από τους μόνιμους κατοίκους τους. Οι κοινότητες έχουν τα προβλήματα τους και οι κάτοικοι που ζουν εκεί πρέπει να επιλέγουν αυτούς που θεωρούν πιο ικανούς, ανεξάρτητα από την επιλογή τους για Δήμαρχο ή Δημοτικούς Συμβούλους.
  Με εκτίμηση,
  Νικόλαος Τσούκλερης
  Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Σπάρτης

 • 18 Μαρτίου 2021, 12:13 | Mαρια Κεκου

  Οι πολίτες πρέπει να εκλέγουν τις Κοινότητες. Να ισχύσει το παρόν καθεστώς, καινα μην …διορίζονται οι κοινοτάρχες

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:32 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΙΡΑΜΑ ΧΙΟΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:06 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΔΙΕΥΧΑ ΧΙΟΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:29 | Παύλος Γεωργιάδης

  «Για την εκλογή προέδρου της δημοτικής κοινότητας, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»
  Το παρόν άρθρο είναι σε λάθος κατεύθυνση. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας δεν μπορεί να ορίζεται από τον εκάστοτε υποψήφιο Δήμαρχο. Ο Πρόεδρος είναι θεσμός αιρετός και η επιλογή πρέπει να γίνεται από τους πολίτες. Η δυνατότητα ξεχωριστών υποψηφιοτήτων εκτός από δημαρχοπαραταξιακούς συνδυασμούς δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ασχοληθεί με τα κοινά και να εκπροσωπήσει τον τόπο του. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας πρέπει να παραμένει ανεξάρτητος καθώς είναι ο Άνθρωπος δίπλα στον Πολίτη, δίπλα στον συγχωριανό μακριά από παρατάξεις.

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:07 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΦΝΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΣ ΧΙΟΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:24 | Παύλος Γεωργιάδης

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτωνm καθώς και η δυνατότητα καθόδου στις εκλογές ανεξάρτητων προς τους υποψήφιους δημάρχους συνδυασμών. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:34 | ΠΥΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΤΑ ΧΙΟΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:14 | ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΠΕΣ ΧΙΟΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:39 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΣ ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑ ΧΙΟΣ

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.