Άρθρο 66 Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων

1. Τις έδρες των περιφερειακών συμβούλων που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
2. Ο περιφερειάρχης, μόλις ενημερωθεί για την κένωση μίας (1) ή περισσότερων εδρών, καλεί αμελλητί τους αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 63, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά. Αν αυτοί που κλήθηκαν δεν εμφανισθούν εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού.
3. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων του συνδυασμού σε μία εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι από τον ίδιο συνδυασμό από άλλη εκλογική περιφέρεια, ανά ένας και κατά σειρά που έχουν ανακηρυχθεί, ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο πληθυσμό.
4. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών συμβούλων του συνδυασμού αυτού σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί σύμβουλοι από άλλους συνδυασμούς συμπεριλαμβανομένου του επιτυχόντος, κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην ίδια εκλογική περιφέρεια, με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.
5. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων όλων των συνδυασμών στην οικεία εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί σύμβουλοι από άλλους συνδυασμούς συμπεριλαμβανομένου του επιτυχόντος, κατά σειρά εκλογικής δύναμης από άλλη εκλογική περιφέρεια ξεκινώντας από αυτή που έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό, με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.
6. Αν τεθούν σε αργία περιφερειακοί σύμβουλοι και ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων είναι μικρότερος από αυτόν που απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας, ο περιφερειάρχης καλεί αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας από τον συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους και για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 έως 5.
7. Αν μείνουν κενές έδρες περιφερειακών συμβούλων και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.
8. Στην αναπληρωματική εκλογή της παρ. 7 εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 50. Οι κενές έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που συγκέντρωσαν ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 57.
9. Αναπληρωματική εκλογή της παρ. 7 διενεργείται στο τελευταίο έτος της περιφερειακής περιόδου, μόνο αν οι σύμβουλοι που έχουν απομείνει δεν αρκούν για την επίτευξη απαρτίας.
10. Τα περιφερειακά συμβούλια και η οικονομική επιτροπή λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, αν μέλη περιφερειακού συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές έδρες να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας.
11. Η απαρτία και οι πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των περιφερειακών συμβούλων, που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 63.
12. Όταν το περιφερειακό συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, λόγω μη συμπλήρωσης της νόμιμης απαρτίας, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.

  • 17 Μαρτίου 2021, 11:23 | LEFTERIS KALLINIKIDIS

    Μεγάλο λάθος να μην υπάρχουν συνεργασίες και εκλογικές και μετεκλογικές. Παράδειγμα: Εκλογικά, δυό ή τρείς παρατάξεις να μπορούν να κατέλθουν στις εκλογές ως ένας συνδυασμός όπως και στις βουλευτικές.
    Μετεκλογικά: Γιατί να μην μπορούν πάλι να συνεργαστούν δύο ή τρείς παρατάξεις; Και επίσης, εάν κάποιος ανεξαρτητοποιηθεί γιατί να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από την Δημοτική Αρχή σε θέση διοίκησης; Δηλαδή όπως και με τους βουλευτές, φέυγω από το ένα κόμμα, πάω στο άλλο. ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ πρέπει όπως και στη βουλή να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση. Αυτό είναι δημοκρατία και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την κυβερνησιμότητα.