Άρθρο 72 Άσκηση ένστασης – Αρμόδιο δικαστήριο

1. Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται, μαζί με τρία αντίγραφα, στο πρωτοδικείο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.
2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 251 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).
3. Για τις εκλογές των δημοτικών αρχών, οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήμος. Για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών, οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το διοικητικό εφετείο, στο οποίο υπάγεται η έδρα της οικείας περιφέρειας.
4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρμόδιο για την εκδίκασή της δικαστήριο γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.