ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Άρθρο 60 Μετάδοση, εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

 

1. Για τη μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β’ γύρου) των εκλογών των περιφερειακών αρχών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 (Α’ 57). Κατά την καταχώριση των δεδομένων μπορεί να παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό, ο οποίος δικαιούται να λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα αποτελέσματα που έχουν καταχωρηθεί.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ως πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών αποστέλλουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου και στον περιφερειάρχη. Μετά από τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου και το γνωστοποιεί ομοίως στον περιφερειάρχη και στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης.
3. Η εξαγωγή του γενικού αποτελέσματος δύναται να διενεργείται με χρήση των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής στο ηλεκτρονικό συστημα ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων.
4. Η τοιχοκόλληση και η δημοσίευση της εξαγωγής του γενικού αποτελέσματος της παρ. 2 περιλαμβάνει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου και περιέχει:
α) τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων,
β) τον αριθμό των ψηφισάντων,
γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων,
στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε και
ζ) τον αριθμό των σταυρών, ανά συνδυασμό, που έλαβε κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου. Κατά την κατάρτιση του πίνακα μπορεί να παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.