ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ – ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Άρθρο 34 Επικύρωση της εκλογής

1. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από την πάροδο των πέντε (5) ημερών της παρ. 2 του άρθρου 33 ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους ή τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του πρωτοδικείου, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.