ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ Άρθρο 42 Δικαίωμα του εκλέγειν

1. Δικαίωμα να εκλέγουν τις αιρετές περιφερειακές αρχές έχουν όλοι οι δημότες των δήμων της περιφέρειας.
2. Δικαίωμα να εκλέγουν τις αιρετές περιφερειακές αρχές έχουν, επίσης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρειας.
3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).