Άρθρο 57 Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου

1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 55, είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.
2. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του περιφερειακού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) στα περιφερειακά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα ένα (31) μέλη, δεκαεννέα (19) και δώδεκα (12) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα περιφερειακά συμβούλια που αποτελούνται από σαράντα ένα (41) μέλη, είκοσι πέντε (25) και δεκαέξι (16) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα περιφερειακά συμβούλια που αποτελούνται από πενήντα ένα (51) μέλη, τριάντα μια (31) και είκοσι (20) έδρες, αντίστοιχα,
δ) στο περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής που αποτελείται από εβδομήντα ένα (71) μέλη, σαράντα τρεις (43) και είκοσι οκτώ (28) έδρες, αντίστοιχα.
3. Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τον αριθμό εδρών που δικαιούται σύμφωνα με την παρ. 2.
4. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε επιλαχόντα συνδυασμού που δικαιούται έδρα γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωμα εκλογής περιφερειακού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά τη αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφορίας των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που απομένουν αδιάθετες και τους αντιστοιχούν σύμφωνα με την παρ. 2 προσαυξημένο κατά μία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε επιλαχών συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο.
γ) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά την περ. β) είτε όχι, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α) ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
δ) Αν μετά από την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
ε) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
στ) Αν ουδείς από τους λοιπούς, πλέον του επιτυχόντος, συνδυασμούς που συμμετείχαν στην εκλογή υπερβαίνει το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε το σύνολο των αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται στον επιτυχόντα συνδυασμό.
4. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 55, είναι μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε οι έδρες κατανέμονται αναλογικά μη εφαρμοζομένων των παρ. 1 έως και 3. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε συνδυασμού γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωμα εκλογής περιφερειακού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που δικαιούνται εκλογή περιφερειακού συμβούλου σύμφωνα με την περ. α), αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου προσαυξημένο κατά μία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο.
γ) Αν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή, σύμφωνα με τις περ. α) και β), είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α) ανά μία (1) μεταξύ των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα σύμφωνα με την περ. β), είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
δ) Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
ε) Αν μετά από την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία (1) στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έχουν συγκεντρώσει.
στ) Αν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί με βάση το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
ζ) Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

 • 17 Μαρτίου 2021, 12:29 | Κωνσταντίνος Παπανικολόπουλος

  Στην υποπαράγραφο β) της παρ. 4 να απαλειφθούν οι λέξεις «προσαυξημένο κατά μία (1) έδρα». Δεν τεκμηριώνεται λόγος για να μειωθεί το εκλογικό μέτρο και να αποκλίνει από την αναλογική η κατανομή των εδρών της αντιπολίτευσης.

  ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: Επίσης σκόπιμο θα ήταν να τροποποιηθεί και ολόκληρο το άρ. 6 Ν. 4255/2014 για την κατανομή εδρών στις ευρωεκλογές, ώστε το εκλογικό μέτρο να προκύπτει από το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, όπως εδώ (και όχι από το σύνολο των ψηφοδελτίων) και η διαδικασία να ολοκληρώνεται με τη Β’ κατανομή με βάση τα υπόλοιπα. Με αυτόν τον τρόπο απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία, επιτυγχάνεται αναλογική κατανομή και αποφεύγονται τα προβλήματα (βλ. π.χ. https://www.kathimerini.gr/opinion/758699/eyroekloges-i-pagida-toy-eklogikoy-systimatos-perissoteres-edres-me-ligoteres-psifoys/ ) που επιδεινώνονται και από το υψηλό συνολικό ποσοστό συνδυασμών κάτω του 3% όπως το 2014 και 2019.

 • 12 Μαρτίου 2021, 12:46 | Φίλιππος Τριομμάτης Πρόεδρος Δημοτικών και περιφερειακών Συμπαραστατών

  1)Για την εκλογή Συμπαραστάτη το 2010 με τον ν.3852/10 (Καλλικράτης) ήταν απαραίτητη η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου. Η φράση «επί του συνόλου» αποτέλεσε τροχοπέδη στην εκλογή Συμπαραστατών μια και με δεδομένη πάντα την απουσία ορισμένων μελών το ποσοστό που ήταν αναγκαίο για την εκλογή ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό των 2/3.
  Με τον νόμο Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης) και με την εφαρμογή της απλής αναλογικής το ποσοστό που ήταν αναγκαίο για την εκλογή Συμπαραστάτη διαμορφώθηκε στα 3/5 των Παρόντων συμβούλων. Το γεγονός της αναφοράς «επί των παρόντων» παρά τον κατακερματισμό των παρατάξεων, συνέβαλε στην αύξηση του ποσοστού των εκλεγμένων Συμπαραστατών.
  Το σχέδιο νόμου που είδε το φώς της δημοσιότητας πρόσφατα προβλέπει ότι ο νικητής συνδυασμός που θα έχει συγκεντρώσει άνω του 42% θα ελέγχει το 60% των εκλεγμένων συμβούλων. Αν παραμείνει λοιπόν ο αριθμός που είναι αναγκαίος για την εκλογή μας στο ποσοστό 3/5 των παρόντων, ο εκάστοτε Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης θα έχει την δυνατότητα στην ουσία να εκλέγει και να ανακαλεί μόνο με τις ψήφους της παράταξης του τον Συμπαραστάτη. Υπό το πρίσμα αυτό ο Συμπαραστάτης παύει να αποτελεί διαπαραταξιακό όργανο αυξημένου κύρους και μετατρέπεται σε ενδοπαραταξιακό παράγοντα και σε άλλον έναν διορισμένο σύμβουλο της πλειοψηφίας.

  Αντίθετα αν η αναγκαία πλειοψηφία που απαιτείται για την εκλογή διαμορφωθεί στα 2/3 επί των παρόντων (Επιστροφή δηλαδή στα όσα προέβλεπε ο 3852/10-Καλλικράτης αλλά επί των παρόντων και όχι επί του συνόλου), τότε ένα μέρος της υπολοίπων παρατάξεων θα είναι αρκετό για την εκλογή γεγονός που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, το κύρος και εντέλει την δυνατότητα εκλογής του Συμπαραστάτη.

  Προτείνουμε λοιπόν την αλλαγή των άρθρων 77 παρ. 2 και 179 παρ. 1 οι οποίες μέχρι σήμερα αντίστοιχα αναφέρουν:

  «Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.»
  Και
  «Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης».

  Σε:

  «Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των Δύο Τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.» (στο άρθρο 77 παρ. 2 του ν. 3852/10)
  και :
  «Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των Δύο Τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης». (στο άρθρο 179 παρ. 1 του ν. 3852/10)

 • 5 Μαρτίου 2021, 12:21 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

  4. Προτείνω επίσης η κατανομή των εδρών να είναι 55-45 αντί για 60-40

 • 5 Μαρτίου 2021, 12:27 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

  1. Προτείνω η προσαύξηση των υποψηφίων κάθε συνδυασμού να είναι 50% αντί για 150%. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των τοπικών εκλογών και ιδιαίτερα των δημοτικών, όπου το εκλογικό κριτήρειο δεν είναι καθαρά πολιτικό καθώς παίζουν ρόλο οι προσωπικές σχέσεις (οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές) και επηρεάζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στις εθνικές εκλογές.

  2. Για την ανακήρυξη επιτυχόντος συνδυασμού, προτείνω να υπάρχει διαφορά 10% και πάνω από τον δεύτερο συνδυασμό. Αυτό γιατί σε ένα σενάριο όπου δύο συνδυασμοί λαμβάνουν π.χ. το 44% και 42% των ψήφων, θα ήταν άδικο να ανακηρυχθεί επιτυχών ο πρώτος των συνδυασμών, καθώς σε επαναληπτική ψηφοφορία υπάρχει ένα κρίσιμο 14% των ψήφων που μπορούν να αλλάξουν την κατάταξη.

  3. Προτείνω να αναφέρεται ρητά ότι τα λευκά ψηφοδέλτια δεν συγκαταλέγονται στα έγκυρα για τον υπολογιασμό του εκλογικού μέτρου και την κατανομή των εδρών