ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 78 Δημοτικές ενότητες – Μετονομασία κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες – Επικαιροποίηση ορολογίας – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3852/2010

1. Οι δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) στους οποίους δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή αποτελούνται από μια δημοτική ενότητα που φέρει το όνομα του δήμου.
2. Οι παρ. 2 έως 4 του άρθρου 2 ν. 3852/2010 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Συγκρότηση δήμων
1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του δήμου ή της κοινότητας.
2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Δημοτικές Κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.
3. Επίσης, συγκροτούν δημοτική κοινότητα πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1.
4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι οικισμοί – έδρες δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες».
3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι έννοιες «κοινότητες» και «κοινότητα» κατά το άρθρου 2 του ν. 3852/2010, νοούνται πλέον «οι δημοτικές κοινότητες» και «δημοτική κοινότητα» αντίστοιχα.
4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι όροι «εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας» και «πρόεδρος κοινότητας» νοείται ο «πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας» και όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «συμβούλιο κοινότητας» νοείται το «συμβούλιο δημοτικής κοινότητας».

  • 5 Μαρτίου 2021, 18:15 | Μενια Γιαννουλη

    Θεωρώ λάθος την μετονομασία των Τοπικών Κοινοτήτων σε Δημοτικές Κοινότητες διότι αυτό θα είναι το έναυσμα στην πολιτική βούληση για κατάργηση των κοινοτήτων.