Άρθρο 9 Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών

1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος, εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
3. Αν δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας καταστεί μετά από την εκλογή του οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:52 | Γιώργος Θέος

  Για το ποσό των 300 ευρώ που ορίζεται ως όριο για οφειλές των αιρετών δεν προκύπτει καμία τεκμηρίωση σε σχέση με το ύψος του.
  Πρόταση: ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, η υποχρέωση ΟΛΙΚΗΣ εξόφλησης της τελεσίδικης βεβαιωμένης οφειλης εκ μέρους του εκλεγμένου, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

  Γιώργος Θέος
  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου & Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
  “Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023”

 • 9 Μαρτίου 2021, 16:07 | Μπακέας Παναγώτης

  Κανένας διακανονισμός, ή εξοφλεί όλο το ποσό ή δεν συμμετέχει.

 • Άρθρο 9 παρ. 2:

  Η περίπτωση διακανονισμού των οφειλών των αιρετών είναι λάθος. Τί νόημα έχει να χρωστάει κάποιος π.χ. 10.000 ευρώ σε έναν Δήμο (τέλη ύδρευσης, παρεπιδημούντων κ.λπ.) και να εκλεγεί Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος και να μπει στη ρύθμιση των 120 δόσεων; Ειδικά οι αιρετοί των Δήμων πρέπει να μην οφείλουν τίποτα στον Δήμο στον οποίον εκλέγονται. Να επιτρέπεται ένα όριο οφειλής έως 100€ (όχι 300€) και από εκεί και πέρα όποιος εκλέγεται να εξοφλεί εφάπαξ το σύνολο του χρέους του. Αλλιώς να εκπίπτει.

  Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης
  Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων
  Μέλος Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ (EPP)
  Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ
  Πρόεδρος Δ.Σ. Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής
  Μέλος ΔΣ Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ

 • 5 Μαρτίου 2021, 21:11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

  ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ ΤΕΛΕΙΩΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟς ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟς ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΦΟΥ ΣΕ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΟ.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ;