Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 ‘Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007. Τροποποίηση το Ν. 1647/1986 ‘Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις (Α’141)’».

Το Νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), ενώ παράλληλα θέτει το απαραίτητο θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο για τη δημιουργία στην Ελλάδα, μιας σύγχρονης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η εν λόγω υποδομή, μέσω ενιαίων κοινών προδιαγραφών και σύγχρονων λειτουργικών υπηρεσιών, θα αποτελέσει ένα ζωτικής σημασίας «εργαλείο», για την αξιοποίηση της διαθέσιμης και παραγόμενης γεωπληροφορίας, η οποία υπολογίζεται στο 80% των υπαρχόντων δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Τίνα Mπιρμπίλη

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής