Άρθρο 117 – Επίβλεψη – Διεύθυνση έργου

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ., είναι δυνατόν:
α. Στην ομάδα επίβλεψης σύμβασης έργου να μετέχει και ο μελετητής του έργου.
β. Να ανατεθούν καθήκοντα συμβούλου οποιασδήποτε ειδι¬κότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κ.λπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προκειμένου αυτά να παρέχουν υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση. Ο τρόπος ανάθεσης, οι παρεχόμενες από τον σύμβουλο υπηρεσίες, οι όροι της συμβάσεως και η αμοιβή καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς δέσμευση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη.
γ. Για την εκτέλεση (μελέτη – κατασκευή) έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερα για τον σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου μπορεί να ανατεθούν καθήκοντα συμβούλου οιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως), σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. στην οποία προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχόμενες από τον σύμβουλο υπηρεσίες και η σχε¬τική αμοιβή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και από τις διατάξεις περί αμοιβών μηχανικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου.
2. Η διεύθυνση των έργων, από την πλευρά του ανα¬δόχου στον τόπο κατασκευής τους, γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από το Δ.Σ. Η επί τόπου παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχειρήσεως στο έργο είναι υποχρεωτική.