Άρθρο 31 – Λοιπές Άδειες – Ειδικές άδειες

1. Στους τακτικούς υπαλλήλους του Ν.Π.Ι.Δ. και στους αποσπασθέντες, στο Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιους υπάλληλους (μόνιμοι ή Ι.Δ.Α.Χ.) χορηγούνται οι λοιπές άδειες των άρθρων 50 έως και 53 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και οι ειδικές άδειες των άρθρων 58 έως και 60 του ιδίου νόμου όπως κάθε φορά ισχύουν και με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που χορηγούνται για τους δημόσιους υπαλλήλους.
2. Στους υπαλλήλους χορηγούνται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες άδειας με αποδοχές λόγω πλασματαφαίρεσης.
3. Όλες οι άδειες του άρθρου αυτού χορηγούνται με μόνη απόφαση του Διευθυντή του Ν.Π.Ι.Δ..