Άρθρο 07 – Τμήμα Θρησκευτικών Υποθέσεων

1. Το Τμήμα Θρησκευτικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για την οργανωμένη και συστηματική εξυπηρέτηση των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική, καθώς και των επισκεπτών του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών για την άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων σε αυτό.
2. Το Τμήμα Θρησκευτικών Υποθέσεων Το Τμήμα Θρησκευτικών Υποθέσεων ειδικότερα είναι αρμόδιο για:
α) την έκδοση πιστοποιητικών ή δηλώσεων ιερολογιών με αστικές συνέπειες που τελούνται στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών,
β) την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών κατά την διάρκεια τέλεσης της προσευχής και των μουσουλμανικών εορτών,
γ) τον συντονισμό των άμισθων Θρησκευτικών Επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα που συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη λειτουργία του Τεμένους,
δ) τον συντονισμό των άμισθων ομάδων εθελοντών που συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο,
ε) την τήρηση των προϋποθέσεων για την περιορισμένη κατ’ ιδίαν παραχώρηση του Τεμένους σε μουσουλμάνους που διαθέτουν άδεια ευκτηρίου οίκου μουσουλμάνων εντός της Αττικής ή σε θρησκευτικά νομικά πρόσωπα μουσουλμάνων που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4301/2014 (Α΄223), εδρεύουν στην Αττική και ενδιαφέρονται για τη χρήση του με σκοπό την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών,
στ) τις διαδικασίες επιλογής και διορισμού Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη) στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών,
ζ) τις διαδικασίες αναπλήρωσης του Ιμάμη, όταν αυτός απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, με κατάλληλο προς τούτο πρόσωπο,
η) τη διατήρηση της θρησκευτικής ειρήνης στο χώρο του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών,
θ) την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Τμήμα Θρησκευτικών Υποθέσεων τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α) Ευρετήριο καταχώρισης πράξεων Γάμου,
β) Βιβλίο καταχώρισης πρακτικών Γάμων,
γ) Βιβλίο καταχώρισης βεβαιώσεων τέλεσης Γάμου,
δ) Ευρετήριο καταχώρισης πράξεων ονοματοδοσίας,
ε) Βιβλίο καταχώρησης πρακτικών ονοματοδοσίας,
στ) Βιβλίο καταχώρησης βεβαιώσεων ονοματοδοσίας,
ζ) Ευρετήριο καταχώρησης πιστοποιητικών θρησκεύματος για τους μουσουλμάνους,
η) Βιβλίο καταχώρησης πιστοποιητικών θρησκεύματος για τους μουσουλμάνους,
θ) Βιβλίο καταχώρησης Μουσουλμανικών Θρησκευτικών Τελετών,