Άρθρο 35 – Αξιολόγηση προσωπικού – κριτήρια

1. Η υπηρεσιακή δραστηριότητα των υπαλλήλων υπόκειται σε αξιολόγηση, η οποία αποβλέπει στην αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: διαφάνεια, αντικειμενικότητα, αλληλοσεβασμός, δικαιοσύνη και ανάπτυξη των εργαζομένων.
2. Η αξιολόγηση δύναται να λαμβάνει χώρα:
(α) Το πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους για κάθε εργαζόμενο.
(β) Σε οιοδήποτε άλλο πρόσθετο χρονικό σημείο κρίνει το Δ.Σ. ότι απαιτείται για τη
βελτίωση εργαζομένου κάθε οργανωτικής μονάδας.
3. α) Αξιολογητές των υπαλλήλων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους, ως αξιολογητής Α’ και αξιολογητής Β’ αντίστοιχα, κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης του Ν.Π.Ι.Δ. ενώ όπου δεν υπάρχει δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, την αξιολόγηση διενεργεί αποκλειστικά ο ένας.
β) Αξιολογητές των υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις ευθύνης Προϊσταμένου Τμήματος είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους, ως αξιολογητής Α’ νοείται ο Διευθυντής και αξιολογητής Β’ νοείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής αξιολογείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Αντίγραφο της αξιολογικής έκθεσης του εργαζομένου κοινοποιείται στο Δ.Σ
5. Η ενημέρωση γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την αξιολόγηση.
6. Μετά την αξιολόγηση, όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα παραδίδονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού προς αρχειοθέτηση και φύλαξη στον ατομικό φάκελο του αξιολογούμενου.
7. Ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται να ενημερώνεται επί της προσωπικής του αξιολόγησης.
8. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσωπικού:
α) για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γενικότερη δραστηριότητα του υπαλλήλου, η θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις του αντικειμένου εργασίας, η εμπειρία, το ενδιαφέρον, η δημιουργικότητα, η αποτελεσματικότητα στην άσκηση των καθηκόντων, η ποσοτική και ποιοτική απόδοση, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει κατά την εκτέλεση της εργασίας, η ικανότητα που επιδεικνύει σε κάθε μορφή δράσης, η υιοθέτηση νέων μεθόδων εργασίας που προδήλως συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν ή ενδιαφέρουν το Ν.Π.Ι.Δ.,
β) ειδικότερα τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται το προσωπικό του Ν.Π.Ι.Δ., ορίζονται ως ακολούθως :
αα) Ήθος και συμπεριφορά. Κρίνεται η προθυμία και ικανότητα για αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία με τους συναδέλφους του. Το συλλογικό πνεύμα και η διάθεση να συμμετέχει σε συλλογικές εργασίες και δραστηριότητες και να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτές. Η προθυμία εξυπηρέτησης των πολιτών που έρχονται σε επικοινωνία μαζί του και γενικά κάθε συναλλασσόμενου με την υπηρεσία. Η ευγένεια, η κατανόηση και η αυτοκυριαρχία στις σχέσεις και συνεργασίες του.
ββ) Απόδοση. Κρίνεται το έργο που έχει αποδώσει ποσοτικά και ποιοτικά ο κρινόμενος σε συνδυασμό με το ποσοστό συμμετοχής του στην επίτευξη των στόχων της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί.
γγ) Επαγγελματική ικανότητα. Κρίνεται, η ενημερότητα πάνω στις απαραίτητες για τον τομέα εργασίας του κρινόμενου γνώσεις, η προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων, η ικανότητα αφομοίωσης των γνώσεων που απαιτεί η άσκηση των καθηκόντων του, η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, η ικανότητα αποδοτικής χρησιμοποίησης της επαγγελματικής πείρας, η θετικότητα, η επινοητικότητα κατά την διεξαγωγή της υπηρεσίας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπηρεσιακών προβλημάτων. Η άνεση και αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εργασίας, καθώς επίσης και η ευχέρεια και η σταθερότητα στην εφαρμογή αποδοτικών μεθόδων εργασίας.
δδ) Αποφασιστικότητα – πρωτοβουλία. Κρίνεται η αυθόρμητη και με την ίδια κρίση ενέργεια και λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων ή αποφάσεων, η εύστοχη αντιμετώπιση και διαχείριση των υποθέσεων, χωρίς ευθυνοφοβίες, με πρωτότυπη σκέψη, διορατικότητα και δημιουργική φαντασία, η αναδοχή ευθυνών και η υποβολή προτάσεων για την παραγωγή αποδοτικότερου έργου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
εε) Οργάνωση – Προγραμματισμός και Συντονισμός.
Κρίνεται η ικανότητα οργάνωσης της ανατιθέμενης εργασίας, κατά τρόπο συστηματικό και αποτελεσματικό, με προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις, με στόχο την αποφυγή γραφειοκρατικών και τυπολατρικών διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ικανότητα να ιεραρχεί τις εργασιακές προτεραιότητες ακόμα και χωρίς να του δίνονται συγκεκριμένες κάθε φορά οδηγίες από τους προϊσταμένους του. Να καταμερίζει σωστά τις εργασίες, προγραμματίζοντας και ελέγχοντας συστηματικά την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση – διεκπεραίωση των στόχων και των τρεχουσών εργασιών.
9. Κλίμακα βαθμολογίας (για υπαλλήλους και προϊσταμένους οργανικών μονάδων):
α) η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 ως το 100. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης από την κάθε κατηγορία κριτηρίων, βαθμολογείται από τον κάθε αξιολογητή (α΄ και β΄ αξιολογητή) με έναν ακέραιο βαθμό, από το 0 ως το 100. Ενδεικτικά η διαβάθμιση, αναλόγως της βαθμολογίας που λαμβάνει ο υπάλληλος και ο προϊστάμενος σε κάθε επιμέρους κριτήριο, είναι η εξής:
αα) 90−100: άριστος,
ββ) 75−89: πολύ επαρκής,
γγ) 60−74: επαρκής
δδ) 50−59: μερικώς επαρκής,
εε) 40−49: μέτριος,
στστ) 25−39: ανεπαρκής,
ζζ) 0−24: ακατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση.
β) σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο προϊστάμενος λάβει βαθμολογία μικρότερη από 60 έχει δικαίωμα άσκησης ένστασης στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης,
γ) ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο (2) αξιολογητών.
10. Αξιολόγηση των Προϊσταμένων από τους υφισταμένους:
α) με το σύστημα αξιολόγησης προβλέπεται ότι οι προϊστάμενοι αξιολογούνται και από τους υφισταμένους τους. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου,
β) το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
ββ) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης των υφισταμένων, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,
γγ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων,
δδ) ανάληψη ευθύνης,
εε) αποτελεσματικότητα.
γ) Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά, με ακέραιους βαθμούς και ομοίως με την παραπάνω κλίμακα της παρ. 9.
δ) οι αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά την αξιολόγηση των τελευταίων λαμβάνουν υπόψη και την αξιολόγηση αυτών από τους υφιστάμενους,
ε) ο Διευθυντής αξιολογείται από το σύνολο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης,
στ) ο Προϊστάμενος Τμήματος αξιολογείται από τους υφισταμένους του, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις (3).
11. Συμβουλευτική συνέντευξη:
α) πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος – αξιολογητής α’, καλεί τον αξιολογούμενο υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί,
β) αν προταθούν από τον αξιολογητή μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου,
γ) ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον υπάλληλο να βελτιώσει την απόδοσή του,
δ) αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο από τον προϊστάμενο του αξιολογητή κατά την αξιολόγηση του τελευταίου,
ε) σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει:
αα) ο αξιολογούμενος,
ββ) ο προϊστάμενος που τον αξιολογεί, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του,
γγ) η υπηρεσία.
στ) ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις − αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή,
ζ) στο έντυπο αξιολόγησης σημειώνεται η ημερομηνία που διεξήχθη η συμβουλευτική συνέντευξη και υπογράφουν αμφότεροι ο αξιολογούμενος και ο αξιολογητής,
η) σε περίπτωση, κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις − αντιρρήσεις του κατά τα ανωτέρω, τίθεται επισημείωση με την ανωτέρω προθεσμία και όταν υποβληθούν οι απόψεις – αντιρρήσεις, αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
12. Ενστάσεις:
α) οι ενστάσεις των αξιολογούμενων ασκούνται ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο και υποβάλλονται στο οικείο Τμήμα τα οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στις παρακάτω περιπτώσεις:
αα) ένσταση διόρθωσης της έκθεσης με αίτημα τη διόρθωση της βαθμολογίας σε περίπτωση που η βαθμολογία ανάμεσα σε δύο κριτές σε ένα ή περισσότερα, ίδια προσόντα, διαφέρει κατά 19/100 τουλάχιστον,
ββ) ένσταση για βελτίωση της βαθμολογίας σε περίπτωση που ο κρινόμενος έχει βαθμολογηθεί σε δύο τουλάχιστον προσόντα από οποιονδήποτε κριτή με βαθμό 59/100 και κάτω,
γγ) ένσταση για βελτίωση της βαθμολογίας σε περίπτωση που ο κρινόμενος έχει βαθμολογηθεί σε επιμέρους κριτήριο από 0 έως 59 και ελλείπουν υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας,
δδ) ένσταση μεροληψίας κριτή με αίτημα την εξ ολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης.
β) η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης:
αα) εξετάζει παραδεκτό και βάσιμο της ένστασης,
ββ) οριστικοποιεί την Έκθεση ή διορθώνει την Έκθεση Αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας,
γγ) αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από την παραπομπή του ερωτήματος.
Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς της, δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών.
13.Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης:
Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεί:
α. η εξέταση των ενστάσεων των αξιολογούμενων σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης είναι μικρότερος του 59,
β. η εξέταση των ενστάσεων διόρθωσης της έκθεσης με αίτημα τη διόρθωση της βαθμολογίας σε περίπτωση που η βαθμολογία ανάμεσα σε δύο κριτές σε ένα ή περισσότερα, ίδια προσόντα, διαφέρει κατά 19/100 τουλάχιστον,
γ. η εξέταση της ειδικής αιτιολογίας, η οποία παρατίθεται υποχρεωτικά για βαθμολογία επιμέρους κριτηρίου κάτω του 60, κατόπιν άσκησης ένστασης των αξιολογούμενων,
δ. η εξέταση των ενστάσεων μεροληψίας κριτή με αίτημα την εξ ολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης
14. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης:
α) η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τους:
αα) Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.,
ββ) Δυο (2) μέλη του Δ.Σ., οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ.
γ) η Ειδική Επιτροπή κατά τη συγκρότησή της ορίζει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα,
δ) η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.
15. Τα φύλλα αξιολόγησης, ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τρόπος σύνταξής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ..
16. Η αξιολόγηση των αποσπασθέντων, στο Ν.Π.Ι.Δ. δημοσίων υπαλλήλων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147).
17. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν αξιολογείται.