Άρθρο 97 – Αποσφράγιση Προσφορών

1. Οι προσφορές αποσφραγίζονται σε στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Προκήρυξη, από Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού, η οποία συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Σε όλες τις αποσφραγίσεις των ανωτέρω σταδίων οι Προσφέροντες δικαιούνται να παρευρίσκονται με το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2. Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού συνέρχεται σε τόπο, ημερομηνία και ώρα που έχουν καθορισθεί στη Διακήρυξη, εξετάζει το εμπρόθεσμο ή μη των προσφορών, ανοίγει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ των εμπρόθεσμων, αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α, ελέγχει την ύπαρξη των δικαιολογητικών και γενικά την πληρότητα των προβλεπομένων από την Προκήρυξη για τον φάκελο αυτό στοιχείων, κατατάσσει τις προσφορές σε τυπικά αποδεκτές και μη, συντάσσει σχετικό πρακτικό αποσφράγισης, και ανακοινώνει το αποτέλεσμα του ελέγχου και τυχόν άλλα στοιχεία, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη της Προκήρυξης. Οι Προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τυπικά μη αποδεκτές, ενημερώνονται εγγράφως για τους λόγους απόρριψής τους.
3. Ο κατάλογος των τυπικά αποδεκτών προσφορών οριστικοποιείται μετά και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Β των προσφορών του καταλόγου, ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκομένους, συντάσσει σχετικό πρακτικό αποσφράγισης, και τους διαβιβάζει στο αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση υπηρεσιακό όργανο.
4. Εφόσον προβλέπεται στην προκήρυξη, η αποσφράγιση των Φακέλων Α και Β των προσφορών είναι δυνατό να γίνεται σε ένα στάδιο. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται ανάλογη με τα ανωτέρω διαδικασία.
5. Με την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους των προσφορών διαμορφώνεται ο κατάλογος των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, ο οποίος οριστικοποιείται μετά και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Στη συνέχεια διενεργείται η αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Γ των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού, η οποία και ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα βασικά οικονομικά στοιχεία των προσφορών.
6. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, είναι δυνατό οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ των προσφορών να αποσφραγίζονται ταυτόχρονα. Η απόφαση γι’ αυτό λαμβάνεται από το Δ.Σ.. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποσφράγιση των Φακέλων Β και Γ γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού.