Άρθρο 10 – Αρμοδιότητες Διευθυντή

1. Ο Διευθυντής προΐσταται της Διεύθυνσης και των Τμημάτων του Ν.Π.Ι.Δ. και γενικά φέρει την ευθύνη του σχεδιασμού της εφαρμογής και της υποστήριξης όλων των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών συστημάτων, διαδικασιών και ενεργειών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. Ως αρμοδιότητες ειδικότερα ορίζονται το σύνολο των αρμοδιοτήτων των επιμέρους Τμημάτων του Ν.Π.Ι.Δ..
2. Ο Διευθυντής ειδικότερα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρίσταται εφ’ όσον προσκληθεί, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται για κάθε θέμα που θα του ζητηθεί,
β) ασκεί όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται ή του εκχωρούνται από το Δ.Σ.,
γ) συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την σύνταξη των εισηγήσεων στο Δ.Σ. για τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, τη λειτουργία και την οικονομική και λογιστική διαχείριση του νομικού προσώπου,
δ) εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων και του προσωπικού τους,
ε) συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Αντιπρόεδρο σε θέματα διοίκησης, διαχείρισης και κανονικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ.,
στ) αξιολογεί τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και το προσωπικό του Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με τον παρόντα οργανισμό του Ν.Π.Ι.Δ.,
ζ) ενημερώνει το Δ.Σ. για την εν γένει κατάσταση των Υπηρεσιών, των στόχων, των επιδιώξεών τους και την πορεία του Προϋπολογισμού,
η) υπογράφει τα πάσης φύσεως εξερχόμενα έγγραφα της αρμοδιότητάς του, αφού προηγουμένως ο προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος θέσει τη μονογραφή του σε αυτά,
θ) διαβιβάζει στο Γραφείο Προέδρου του Δ.Σ. τα έγγραφα που κατά νόμο ή λόγω σημασίας χρειάζονται την υπογραφή του Προέδρου,
ι) διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα πάσης φύσεως κοινοποιούμενα δικαστικά έγγραφα και εξώδικες δηλώσεις,
ια) είναι υπεύθυνος για τη χρηστή δημοσιονομική και διοικητική διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ.,
ιβ) μεριμνά για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ιγ) υποβάλλει κατ’ έτος στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ.,
ιδ) μεριμνά για την υποβολή του προϋπολογισμού, απολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς έγκριση,
ιΙε) συντάσσει σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων και τα υποβάλλει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο