Άρθρο 69 – Προπληρωμές

1. Για την αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των οποίων λόγω της φύσης τους δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης τους, επιτρέπεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδονται χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο όνομα υπαλλήλου του Ν.Π.Ι.Δ.
2. Με τις αποφάσεις, αυτές καθορίζονται: α. το ύψος του Χ.Ε.Π. β. Οι κωδικοί πιστώσεων, σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. και γ. το όνομα του υπαλλήλου που ορίζεται υπόλογος Χ.Ε.Π. και η ημερομηνία απόδοσης του Χ.Ε.Π..
3. Για τους περιορισμούς έκδοσης Χ.Ε.Π., τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες υπολόγων Χ.Ε.Π., την απόδοση λογαριασμού, τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην ανάληψη υποχρεώσεων, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα οικονομικής διαχείρισης του Ν.Π.Ι.Δ., που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Οργανισμό, εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού όπως κάθε φορά ισχύουν και των κανονιστικών αυτού αποφάσεων .