Άρθρο 01 – Μορφή – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1. Η «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3512/2006 «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 264), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του παρόντος οργανισμού, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και από τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου αυτού.
2. Έδρα του νομικού προσώπου είναι ο Δήμος Αθηναίων. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
3. Η σφραγίδα του νομικού προσώπου είναι στρογγυλή, αποτελείται από το έμβλημα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (εθνόσημο) περιβαλλόμενο από τρεις (3) επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους. Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στον μεσαίο κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» και στον εσωτερικό κύκλο οι λέξεις «ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ-Ν.Π.Ι.Δ.».
4. Τα πάσης φύσεως έντυπα και έγγραφά του Ν.Π.Ι.Δ. φέρουν στην επικεφαλίδα τους το «Εθνόσημο» και τις φράσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» στην επίσημη γλώσσα του Κράτους.
5. Για την αλληλογραφία του Ν.Π.Ι.Δ. εντός της Επικράτειας χρησιμοποιείται η επίσημη γλώσσα του Κράτους.
6. Για την αλληλογραφία του Ν.Π.Ι.Δ. με χώρες της αλλοδαπής χρησιμοποιείται η αγγλική, γαλλική ή γερμανική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ανάλογα με τη χώρα ή τον φορέα προς τον οποίον απευθύνεται το Ν.Π.Ι.Δ.
7. Το Ν.Π.Ι.Δ. διαθέτει ιστότοπο, ο οποίος φέρει την προβλεπόμενη από το νόμο κατάληξη των δημόσιων υπηρεσιών του Κράτους (gov.gr). Η γλώσσα περιεχομένου του ιστότοπου είναι η επίσημη γλώσσα του Κράτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να καθορίσει παράλληλα και άλλες γλώσσες περιεχομένου.
8. Για λόγους συντομίας η «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» – Ν.Π.Ι.Δ. μπορεί να αναγράφεται και ως Δ.Ε.Ι.Τ.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.

  • 17 Μαΐου 2018, 19:14 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ

    ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ …

    ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ…

  • 17 Μαΐου 2018, 17:44 | ΜΠΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

    ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ