Άρθρο 48 – Παραίτηση υπαλλήλου

1. Ο υπάλληλος του Ν.Π.Ι.Δ. δικαιούται να παραιτηθεί. Η παραίτηση πρέπει να είναι ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση ή προθεσμία και υποβάλλεται εγγράφως προς το Δ.Σ. του Οργανισμού. Η υπαλληλική σχέση λύεται μόνο μετά την έγγραφη κοινοποίηση της αποδοχής της παραίτησης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η οποία πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραίτησης.
2. Εντός της προθεσμίας του ενός μηνός της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μπορεί να δηλώσει εγγράφως προς τον υπάλληλο που υπέβαλε την παραίτηση ότι αναβάλλει την αποδοχή της μέχρι τρεις μήνες, για λόγους υπηρεσιακής ανάγκης και μέχρι τέσσερις μήνες σε περίπτωση που ο υπάλληλος ασκεί διαχειριστικά καθήκοντα.
3. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως δεκτή, με την πάροδο ενός μηνός από την υποβολή της και στις περιπτώσεις της παρ. 2 μετά την πάροδο των προβλεπομένων προθεσμιών.
4. Ο υπάλληλος μπορεί να ανακαλέσει την παραίτησή του μέχρι την αποδοχή της.
5. Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε, εάν κατά την υποβολή της εκκρεμούσε ποινική δίκη για κακούργημα ή πλημμέλημα ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ποινική δίκη ή πειθαρχική δίωξη που άρχισε πριν την αποδοχή της.