Άρθρο 68 – Παραστατικά Διαχειρίσεως

1. Για κάθε μεταβολή ή κίνηση της περιουσιακής κατάστασης του Ν.Π.Ι.Δ., εκδίδεται σχετικό παραστατικό. Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από το οικείο Τμήμα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτό σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος.
2. Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία στηρίζονται στα παραστατικά του παρόντος.
3. Όταν οι εισπράξεις των εσόδων ενεργούνται μέσω Τράπεζας, άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Δημοσίων Ταμείων, Επιχειρήσεων ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., αποδεικτικό πληρωμής για τον καταβάλλοντα αποτελεί το δελτίο κατάθεσης του νομικού προσώπου στο οποίο έγινε η κατάθεση.
4. Τα παραστατικά δαπανών εκδίδονται και υπογράφονται από τον προϊστάμενο του οικείου Τμήματος, τον Διευθυντή και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Ι.Δ.. και σφραγίζονται με την σφραγίδα του Ν.Π.Ι.Δ..