Άρθρο 45 – Πειθαρχική απόφαση

1. Το πειθαρχικό όργανο εκτιμά κατά την κρίση του τα αποδεικτικά στοιχεία και εκδίδει απόφαση η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
2. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως
3. Στην απόφαση μνημονεύεται:
α) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής της
β) το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα των μελών του συλλογικού πειθαρχικού οργάνου
γ) το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του κρινόμενου
δ) τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος, προσδιορισμένα κατά τόπο και χρόνο
ε) η υποβολή ή όχι απολογίας
στ) η αιτιολογία της απόφασης
ζ) η απαλλαγή του κρινόμενου ή η ποινή που του επιβάλλεται
η) η τυχόν γνώμη της μειοψηφίας
Η παράλειψη των στοιχείων που αναφέρονται στα εδάφια α, β και γ, εκτός του ονοματεπώνυμου, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, εφόσον αυτά προκύπτουν από το φάκελο της απόφασης.
4. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή της στο Δ.Σ., στον ενδιαφερόμενο και στο οικείο Τμήμα, το οποίο μετά την τελεσιδικία της την καταχωρεί στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου. Με την ως άνω κοινοποίηση υποχρεωτικά γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα και η προθεσμία άσκησης τυχόν προσφυγής στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο.