Άρθρο 24 Τεχνική ανασυγκρότηση, προθεσμία προς μεταφορά

1. Εάν το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στον παρόντα νόμο δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις του, αλλά είναι δυνατόν να καταστεί δυνατό, με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής χορηγείται προθεσμία για την τεχνική τους ανασυγκρότηση, εφόσον από τη συνέχιση της λειτουργίας τους δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών. Σε αντίθετη περίπτωση χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά τους σε άλλη κατάλληλη θέση.
2. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων ή για τη μεταφορά τους είναι δυνατή η λειτουργία τους με όρους και περιορισμούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και γ) την ασφάλεια των περιοίκων και των καταναλωτών, εκτός αν οι επιπτώσεις ή οι οχλήσεις που προκαλούνται είναι ιδιαιτέρως σοβαρές, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, οπότε μπορεί να διαταχθεί από αυτή η άμεση διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
3. Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
4. Στην περίπτωση που χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος από την ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας προθεσμίας, μόνο στην περίπτωση που ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ένα ακόμα έτος, μόνο στην περίπτωση που η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτιρίων και ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια.
5. Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών, εφόσον δεν έχει αρθεί η μη συμβατότητα των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών στην ίδια θέση και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33.