Άρθρο 18 Προϋποθέσεις λειτουργίας των δραστηριοτήτων

1. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα λειτουργεί σε διαφορετικές θέσεις, εντός της περιοχής αρμοδιότητας της Αδειοδοτούσα Αρχής, εκδίδεται ενιαία άδεια λειτουργίας ή κατατίθεται ενιαία Υπεύθυνη Δήλωση, με διακριτά μέρη στα οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία της κάθε θέσης, ενώ οι ισχύουσες συνθήκες, όροι και περιορισμοί εξετάζονται αυτοτελώς για κάθε θέση.
2. Εάν, κατά την επιθεώρηση, που διενεργείται, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης, οι οποίες όμως δεν καθιστούν την μονάδα μη συμβατή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, χορηγείται άδεια λειτουργίας εντός μηνός από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν την μονάδα ασύμβατη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί είτε να εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 όταν κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων είτε να χορηγεί προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι δώδεκα μήνες, με σκοπό την άρση των παρεκκλίσεων όταν κρίνει ότι είναι δυνατή η άρση αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί είτε οριστική άδεια λειτουργίας, στην περίπτωση που έχουν αρθεί οι παρεκκλίσεις, ή εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33.
3. Εάν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση ή η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά την λήξη της ισχύος της άδειας εγκατάστασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 16 και της παρ. 2 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση υλοποιήθηκε και λειτούργησε αποδεδειγμένα εντός του χρόνου ισχύος της σχετικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τελικά χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 33.

  • Απαιτείται σαφής ορισμός των διαφορετικών θέσεων και του τρόπου εφαρμογής . Αν υποτεθεί ότι εκδίδεται μια ενιαία άδεια λειτουργίας σε μία ευρύτερη περιοχή όπως της Αττικής για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα αυτό θα σήμαινε άθροιση της ισχύος και την κατάταξη της δραστηριότας σε ανώτερο βαθμό όχλησης?

  • 22 Δεκεμβρίου 2010, 10:29 | Στάθης Κουρνιώτης

    Οι «διαφορετικές θέσεις» απαιτούν ορισμό. Κατά τη γνώμη αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό αν πρόκειται για (α) εφαπτόμενα οικόπεδα, (β) οικόπεδα που χωρίζονται μόνο από δημόσιο δρόμο και (γ) οικόπεδα εντός της ίδια ΒΕΠΕ (κατά την έννοια του ν. 2545/1997). Σε διαφορετικές περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές άδειες. Σκεφτείτε τους κλάδους εκείνους όπου υπάρχει ολιγοπώλιο. Δηλαδή, όλες οι μονάδες ενός ομίλου παραγωγής πετρελαιοειδών ή τσιμέντου ή μετάλλων ή δομικών υλικών θα μπορούν να λλειτουργούν με μια ενιαία άδεια λειτουργίας?