Άρθρο 41 Ορισμοί

Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του άρθρου 43 του παρόντος Μέρους. Τα ΕΠ διακρίνονται στους παρακάτω τύπους :
α. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων, κάθε βαθμού όχλησης.
β. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης
γ. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Γ: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, του άρθρου 43, του μέρους αυτού, καθώς και δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται σε συγκεκριμένη κατηγορία όχλησης.
δ. Επιχειρηματικό Πάρκο Ειδικού Τύπου: είναι ο χώρος που οριοθετείται και πολεοδομείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος υποδοχής επιχειρήσεων ειδικών κλάδων, όπως :
i. ΕΠ που καταλαμβάνουν δραστηριότητες του ιδίου ή συναφούς κλάδου
ii.Τεχνοπόλεις, ήτοι χώροι, όπου εγκαθίστανται επιχειρηματικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος,
iii. ΕΠ περιβαλλοντικού χαρακτήρα και πράσινης επιχειρηματικότητας: είναι ο χώρος που σχεδιάζεται, λειτουργεί και φιλοξενεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
ε. Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ): είναι ένα ΕΠ το οποίο πολεοδομείται, οριοθετείται και οργανώνεται για την περιβαλλοντική εξυγίανση περιοχών, όπου υφίσταται άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση.
στ. Επιχειρηματικό Πάρκο Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) : είναι ένα ΕΠ το οποίο δεν πολεοδομείται και το οποίο οριοθετείται και οργανώνεται είτε σε περιοχές εξωαστικού χώρου όπου υφίσταται μη οργανωμένη συγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων είτε σε περιοχές που δε διαθέτουν Οργανωμένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ούτε επαρκή βιομηχανική δυναμική για τη δημιουργία του και αφορά δραστηριότητες που προβλέπονται στα Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Β.
2. Άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση: Περιοχή που παρουσιάζει αυξημένη συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
3. Χώρος υποδοχής επιχειρήσεων: η έκταση ή η περιοχή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης ή περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α’ 207), ή ρυθμιστικών σχεδίων του άρθρου 2 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α’ 124) ή, γενικότερα, σύμφωνα με τα πλαίσια και τις κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, στον οποίο μπορούν να αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του άρθρου 43 του παρόντος Μέρους. Τέτοιους χώρους αποτελούν και οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί, από ειδικές διατάξεις ή από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, ως περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων του παρόντος Νόμου είτε, ειδικότερα, ως περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
4. Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων: οι χώροι που έχουν οργανωθεί ή θα οργανωθούν για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του παρόντος Μέρους και περιλαμβάνουν ΒΙΠΕ που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (ΦΕΚ Α’ 33) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις και άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ Α’ 254), καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 εδάφια α, β, γ, δ, ε του παρόντος άρθρου.
5. Ως δραστηριότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης, κατά την έννοια του παρόντος, νοούνται οι αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’), όπως ισχύει, και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
6. Επιχειρηματικό Σχέδιο : το σύνολο των μελετών για την σκοπιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου καθώς και τη συμβατότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου με την προστασία του περιβάλλοντος και την επιλογή της θέσης ανάπτυξης αυτού.
7. Εταιρία ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου (ΕΑΝΕΠ): το νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α’ 37) όπως ισχύει, το οποίο αναλαμβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
8. Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ): Η εταιρία που δύναται να διαδέχεται την ΕΑΝΕΠ στην διοίκηση και διαχείριση των ΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
9. Κανονισμός Λειτουργίας: το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τους όρους λειτουργίας και χρήσης των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, τα τέλη που θα επιβάλλονται για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης και την εκτέλεση των τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών υποδομών και εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες χορηγήθηκε η Έγκριση Ανάπτυξής του.
10. Έργα υποδομής : τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης όμβριων, τα τηλεπικοινωνιακά ή ευρυζωνικά δίκτυα, το δίκτυο πυρόσβεσης, το δίκτυο άρδευσης πρασίνου, τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, το δίκτυο τηλεθέρμανσης, το δίκτυο φυσικού αερίου, τα έργα σύνδεσης δικτύων, η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων, οι αγωγοί διάθεσης αποβλήτων και οι αγωγοί τροφοδοσίας νερού, τα έργα διαμόρφωσης τοπίου, τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, Κτίριο Διοίκησης του ΕΠ, κτίριο για εγκατάσταση δημοσίων υπηρεσιών. και κάθε έργο που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή για την προστασία του περιβάλλοντος.
11. Κοινόχρηστοι χώροι: οι χώροι πρασίνου, οι χώροι πλατειών, οι χώροι στάθμευσης, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι χώροι εγκατάστασης των έργων υποδομής.
12. Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις: οι εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους.
13. Κοινωφελείς χώροι, κτίρια και εγκαταστάσεις: οι χώροι, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που προορίζονται για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, όπως κτίριο διοίκησης, πυροσβεστικός σταθμός, παιδικοί σταθμοί, εκθετήρια προϊόντων, χώροι για διοργάνωση παρουσιάσεων ή συνεδρίων, χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων ή, χώροι ή εγκαταστάσεις για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων ή για άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 16:59 | Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε

  Η εταιρία Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε συμφωνεί απόλυτα με τον ανωτέρω σχολιασμό για το άρθρο 41 του Κου ΜΑΝΩΛΗ ΜΠΑΛΤΑ

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 09:38 | Φίλιππος Δημητριάδης

  Πρέπει να προστεθεί και παραγρ. 1ζ. ως εξής:
  ζ. Επιχειρηματικό Πάρκο Μεικτού Τύπου: Είναι ΕΠ που ήδη έχει οριοθετηθεί ή πολεοδομηθεί σύμφωνα με υφιστάμενα Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. ως ‘ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 166Δ΄/1987 και στο οποίο περιλαμβάνονται και χρήσεις γενικής κατοικίας ή πολεοδομικού κέντρου (εμπορικές εκθέσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόρια, πολιτιστικά κτίρια κ.λ.π).

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:34 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  1. Προτείνεται προσθήκη εδαφίου(iv) στην παράγραφο 1δ:
  «iv.ΕΠ θεματικού χαρακτήρα, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για χρήση πολιτιστική, τουριστική ή αναψυχής»
  Σχόλιο: Η παραπάνω παράγραφος περιλαμβάνεται σε όλα τα αντίστοιχα σχέδια νόμου που δόθηκαν στη δημοσιότητα (Φεβ. 2006, Φεβ. 2007, Μαρτ. 2009, Σεπτ. 2010/ Λούκα Κατσέλη).
  Η πρόταση μας εδράζεται στην πεποίθηση μας όπως αυτή απορρέει από το γενικό σχόλιο που διατυπώσαμε για την ανάγκη υποστήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας σε όλα τα πεδία που αυτή αναπτύσσεται και μπορεί να συμβάλει στη οικονομική ανόρθωση και στην ενίσχυση της απασχόλησης, μακριά από αγκυλώσεις και στερεοτυπίες του παρελθόντος.
  2. Πρέπει να εξηγηθεί η φράση «σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης» που εμπεριέχεται στο εδάφιο (iii) της παρ. 1δ, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έννοια «ΕΠ Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα και πράσινης επιχειρηματικότητας. Διαφορετικά ανοίγει τοπίο για «επενδύσεις» που θα διαστρεβλώνουν τον ορισμό.
  3. Να επανέλθει η μορφή: «Επιχειρηματικό Πάρκο Χωροθέτησης ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΧΜΜΜ): είναι ένα ΕΠ το οποίο δεν πολεοδομείται και το οποίο οριοθετείται σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑΒ για την χωροθέτηση μιας μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Ως μεγάλες μονάδες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση θεωρούνται αυτές που έχουν κλίμακα αντίστοιχη από άποψη μεγέθους ενός αυτοτελούς οργανωμένου υποδοχέα.»
  Η παραπάνω μορφή ΕΠ περιλαμβάνεται σε όλα τα αντίστοιχα σχέδια νόμου που δόθηκαν στη δημοσιότητα (Φεβ. 2006, Φεβ. 2007, Μαρτ. 2009, Σεπτ. 2010/ Λούκα Κατσέλη). Επίσης προβλέπεται ρητά στις διατάξεις του Ειδικού Χωροταξικού για τη Βιομηχανία. Η πρόταση μας διαφοροποιείται σε σχέση με τις παλαιότερες διατάξεις των νομοσχεδίων καθώς προτείνεται να αφορά ΜΟΝΟ υπάρχουσες μονάδες. Με τον τρόπο αυτό κλείνουμε το παράθυρο της αυθαίρετης δόμησης στο μέλλον ενώ παρέχουμε τη δυνατότητα να εξυγιανθούν περιβαλλοντικά υφιστάμενες μεγάλες μονάδες μαζί με το ευρύτερο χωρικό περιβάλλον των αντιστοίχων περιοχών. Σε αντίθετη περίπτωση τα λήμματα αυτών των μονάδων θα πηγαίνουν στα ποτάμια. Πολλές δε εξ αυτών ίσως είναι συνδεδεμένες με ορυκτούς πόρους ή άλλες φυσικές πηγές και η μετεγκατάσταση τους είναι αδύνατη.
  4. Να καταργηθεί η περίπτωση 1 εδάφιο στ: «Επιχειρηματικό Πάρκο Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ)». Αν αυτός ο τύπος «πάρκου» νομιμοποιηθεί, αυτό θα αποτελέσει χαριστική βολή στο περιβάλλον της χώρας και θα ενισχύσει τη διατήρηση της εκτός σχεδίου δόμησης για πάντα, αντίθετα προς τις απόψεις δεκάδων – εκατοντάδων φορέων και πολιτών. Έχει αποδειχθεί ότι όλες οι μορφές Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων πολεοδομούνται και υπάρχουν τα αναγκαία επιστημονικά εργαλεία για αυτό. Χρειάζεται όμως πολιτική τόλμη και κατάργηση διατάξεων πελατειακού χαρακτήρα.
  5. Στο τέλος του εδαφίου (1ε) να προστεθεί η φράση «και τύπου Γ».
  6. Στην παράγραφο 3 να προστεθούν φράσεις ως ακολούθως:
  α) … η έκταση ή η περιοχή που προσδιορίζεται «ΕΝ ΜΕΙΖΟΝΙ ΕΚΤΑΣΕΙ» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού …
  Σχόλιο: Η φράση «ΕΝ ΜΕΙΖΟΝΙ ΕΚΤΑΣΕΙ» είναι απαραίτητη καθώς δεν προβλέπονται συγκεκριμένες περιοχές στα γενικά και ειδικά πλαίσια. Αν αυτό δεν διευκρινιστεί αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικές δυσκολίες στην έγκριση χωροθέτησης Ε.Π. που δεν προβλέπονται από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.
  β) … ως περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων, «εμπορευματικών σταθμών, χονδρεμπορίου, καθώς και δραστηριοτήτων που προβλέπονται σε περιοχές ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση σύμφωνα με εγκεκριμένα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.»
  Σχόλιο: Η πρόταση μας εδράζεται στην πεποίθηση μας όπως αυτή απορρέει από το γενικό σχόλιο που διατυπώσαμε για την ανάγκη υποστήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας σε όλα τα πεδία που αυτή αναπτύσσεται και μπορεί να συμβάλει στη οικονομική ανόρθωση και στην ενίσχυση της απασχόλησης, μακριά από αγκυλώσεις και στερεοτυπίες του παρελθόντος.
  7. Στην παράγραφο 9 να προστεθεί η φράση:
  … το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τους όρους λειτουργίας και χρήσης, «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών,…
  Σχόλιο: Ο νόμος πρέπει να προτρέπει στην ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των φορέων διαχείρισης και όχι στο ρόλο του «θυρωρού» των παλαιών πολυκατοικιών.
  8. Παράγραφος 10: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθ. 6 παρ. 5 εδαφ. α,xiii του ΕΧΒ (ΥΑ 11508/2009) η κατασκευή της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων είναι υποχρεωτική για όλα τα Ε.Π. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί επαρκώς και εδώ και στις λοιπές σχετικές διατάξεις του Ν/Σ για να μην υπάρξουν δικαστικές εμπλοκές σε μελλοντικά Ε.Π. που θα εγκριθούν.