Άρθρο 37

1. Αποθήκες διατήρησης τροφίμων υπό ψύξη ή υπό κατάψυξη, οι οποίες ευρίσκονται εντός καταστήματος λιανικού ή χονδρικού εμπορίου τροφίμων ή εξυπηρετούν αποκλειστικά συγκεκριμένο κατάστημα τροφίμων αδειοδοτούνται από τους οικείους Δήμους, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών.
2. Αποθήκες συντήρησης ή κατάψυξης τροφίμων, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο αδειοδοτούνται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, ύστερα από τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες.
3. Δραστηριότητες που αφορούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, που εμπίπτουν στον ορισμό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφοδιάζονται με μια μόνο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή ή υποβάλλουν την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση, ύστερα από τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας της εγκατάστασης, κατά περίπτωση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.
4. Ως Τρόφιμα ορίζονται ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 178/2002.
5. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα καθοριστούν τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας.