Άρθρο 51 Επιχορήγηση έργων υποδομής Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Η ίδρυση και οργάνωση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων του παρόντος νόμου ως και η συμπλήρωση ή αναβάθμιση των υποδομών των υφισταμένων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, θεωρείται παραγωγική επένδυση, αντιμετωπίζεται ως επένδυση που υπάγεται στην οικεία νομοθεσία περί χορήγησης ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και δύναται να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε η επιχορήγηση καλύπτεται από εθνικούς είτε από κοινοτικούς πόρους είτε από οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης. .
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των προτάσεων, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη χρηματοδότηση όλων των κατηγοριών των ΕΠ και στη συμπλήρωση ή αναβάθμιση των υποδομών των υφισταμένων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.
3. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ή όμοιά της συνίσταται επταμελής γνωμοδοτική επιτροπή, που εισηγείται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και κάθε άλλη συναφή πρόταση για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης. Με την απόφαση αυτής της παραγράφου καθορίζονται τα μέλη της επιτροπής, οι αρμοδιότητες και τα διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της, το ύψος της αμοιβής των μελών και του γραμματέα της και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Η έγκριση επιχορήγησης παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το ύψος των δαπανών που γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρ.6, οι όροι και το ποσοστό επιχορήγησης.
5. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ ή ο φορέας υλοποίησης έργων σε περιοχές του Κεφαλαίου 3 του παρόντος Μέρους, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση του άρθρου 47 ή 57 αντίστοιχα και τα τυχόν απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου επικαιροποιημένα.
6. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της §2 του παρόντος άρθρου και αφορούν :
α) στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών,
β) στην εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης (όπου εφαρμόζεται),
γ) στην κατασκευή έργων υποδομής,
δ) στην κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
ε) στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων,
στ) στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής,
ζ) στις δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτά ως και με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά
η) στις δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτά
θ) στις δαπάνες για την επίβλεψη και διοίκηση του έργου
ι) στη δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων.
ια)στις δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από τυχόν προηγούμενη ρύπανση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
7. Η δημόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να καλύψει ποσοστό, μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας.
8. Η ιδία συμμετοχή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η αξία της γης, δεν μπορεί να είναι κατώτερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και καλύπτεται από το αρχικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου για την ίδρυση της εταιρείας) και με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
9. Μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερομένου το ύψος των επιλέξιμων δαπανών που εγκρίθηκαν προς επιχορήγηση μπορεί να διαφοροποιείται, η αύξηση όμως του προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό σε ποσοστό ανώτερο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 21:43 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  Γενικό Σχόλιο:
  1)Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου ενδέχεται να παραμείνει ανενεργό αν ταυτόχρονα δεν υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για τη συγχρηματοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων στον υπό διαβούλευση Αναπτυξιακό Νόμο. Κατά τη γνώμη μας για τη ριζική και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος χρειάζεται διάταξη νόμου βάσει της οποίας τα Επιχειρηματικά Πάρκα υπάγονται στα «Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια» όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν/Σ του Αναπτυξιακού Νόμου. Αν αυτό συμβεί τότε οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καλώς διατυπώνονται καθώς ρυθμίζουν το μηχανισμό, τις διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και παρακολούθησης της συγχρηματοδότησης.
  Επιπλέον αυτού εκφράζουμε την απόλυτη βεβαιότητα μας ότι ΚΑΝΕΝΑ Πάρκο δεν θα κατασκευαστεί, ειδικά στην Αττική, αν τα ποσοστά επιχορήγησης παραμείνουν στα προβλεπόμενα του άρθρο 5 του Ν/Σ του Αναπτυξιακού Νόμου, δηλαδή στα ποσοστά 15% έως 25% ανάλογα με τη φύση – μέγεθος των επιχειρήσεων που θα μετέχουν στους φορείς ΕΑΝΕΠ. Για το λόγο αυτό και βάσει των προβλέψεων του «Ειδικού Επενδυτικού Σχεδίου – Επιχειρηματικά Πάρκα» είναι απαραίτητο να συντελεστεί η αναγκαία διαπραγμάτευση προκειμένου τα παραπάνω ποσοστά να ενισχυθούν και στην Αττική να ισχύσει γενικός δείκτης τουλάχιστον 35% ανεξαρτήτως της φύσης, της σύνθεσης και του μεγέθους της ΕΑΝΕΠ. Η παραπάνω προτεινόμενη διαπραγμάτευση ευσταθεί απολύτως και τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι η «επένδυση» ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου δεν αποτελεί μία ιδιωτική κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά μία πρωτίστως κοινωνική, περιβαλλοντική, πρόσκαιρη με ορατό τέλος πρωτοβουλία.
  2)Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του άρθρου 42 που αναφέρεται στην «προώθηση» της Πράσινης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητο να προβλεφθούν πρόσθετα κίνητρα επιχορήγησης (π.χ. 5% πρόσθετη επιχορήγηση) αν στα επιχειρησιακά σχέδια των ΕΑΝΕΠ προβλέπονται και τελικά κατασκευαστούν έργα «πράσινων» υποδομών. Ως τέτοια έργα, τα οποία μπορούν να εισηγηθούν και υλοποιήσουν οι ΕΑΝΕΠ προκειμένου να τύχουν των προσθέτων κινήτρων αναφέρονται ενδεικτικά:
   η δημιουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν (εν μέρει) την ενεργειακή αυτονομία των ΕΠ, μέσω εγκαταστάσεων ΑΠΕ
   η δημιουργία αυτόνομων συστημάτων και υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης κ.λπ. εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.
   η εγκατάσταση υποδομών αποθήκευσης, διαχείρισης και επανάχρησης των ομβρίων υδάτων με βάση:
  a.Τους δείκτες βροχόπτωσης της περιοχής
  b.Την προβλεπόμενη κατανάλωση ύδατος ανά χρήση και μέγεθος κτηρίων.
   η δημιουργία ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ανά Οικοδομικό Τετράγωνο, για όλα τα ανήκοντα σε αυτό κτήρια και με βάση τον υφιστάμενο Πολεοδομικό Σχεδιασμό για:
  a. Τη μείωση των απαιτούμενων χώρων των Η/Μ εγκαταστάσεων
  b.Την εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής και την ανταλλαγή ενεργειακών αποθεμάτων και «απορρίψεων» μεταξύ των επιχειρήσεων.
   η κατάρτιση και έγκριση Πολεοδομικού Κανονισμού μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες οικοπέδων θα υποχρεώνονται να κατασκευάσουν τα κτήρια τους με:
  a. την υιοθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων στις κατασκευές.
  b. την χρήση φωτοβολταϊκών πανέλλων στις επικαλύψεις των κτηρίων καθώς και με την πρόβλεψη χρήσης γεωθερμικών πηγών.
  c. πράσινες στέγες και πράσινους ακάλυπτοι χώροι.
  d. την χρήση ηλεκτρικών συσκευών σύγχρονης πράσινης τεχνολογίας, καθώς και δομικών υλικών «βιοκλιματικής» συμπεριφοράς.
  3)Στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η γενική μας φιλοσοφία για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Διαθεματικής Επιχειρηματικότητας, μέσω Φορέων ΕΑΝΕΠ, η επιχορήγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να εγκρίνεται μόνο στο κλάσμα του Προϋπολογισμού που αφορά σε επιχειρηματικές υποδομές, βάσει των προτεινομένων ζωνών πολεοδόμησης, των οποίων η συγχρηματοδότηση είναι συμβατή με τους κοινοτικούς κανόνες για τη συγχρηματοδότηση επιχειρήσεων χωρίς να θίγονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.

  Ειδικά Σχόλια – Παρατηρήσεις/ Προτάσεις
  1)Παράγραφος 6: Οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης της παρ. 5 του άρθ. 46.
  2)Παράγραφος 7: Να αναδιατυπωθεί σύμφωνα με το περιεχόμενο του γενικού σχολίου 1.
  3)Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 9: «Εσωτερικές ανακατατάξεις δαπανών ανά κατηγορία δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση της τήρησης του εύρους και της ποιότητας των έργων υποδομής που έχουν εγκριθεί με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 47 του παρόντος.»