Άρθρο 71 Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την έκδοση των Π.Δ/των που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 και στην παρ. 1 του άρθρου 12 καταργούνται τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν.6422/1934 ή άλλου νόμου, τα οποία ρυθμίζουν τα θέματα αδειοδότησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος ή θέματα σχετικά με την καθιέρωση απαιτήσεων για το χειρισμό και την επιτήρηση ατμολεβήτων, αντίστοιχα.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Τα άρθρα 2 έως 13 και τα άρθρα 24 έως 26 του νόμου 3325/2005.
β) Τα άρθρα 1 έως 21 του ν. 2545/1997, ως ισχύουν με την επιφύλαξη των παρ.14,16,17,18 του άρθρου 70 του παρόντος νόμου.
γ) Οι παρεκκλίσεις στους όρους δόμησης που προβλέπονται για την εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του από 24-5-1985 ΠΔ (ΦΕΚ 270/Δ’/31-5-1985) πλην της παρεκκλίσεως ύψους και με εξαίρεση τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
δ) Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.
3. Δε θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ειδικές διατάξεις και κανονισμοί της κείμενης νομοθεσίας, που ρυθμίζουν παράλληλα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων που διέπονται από τον παρόντα νόμο.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 20:16 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ

  στο άρθρο 71 παρ. 2 προβλέπεται ότι :

  «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται :
  α) ……………………………………………..
  β) Τα άρθρα 1 έως 21 του ν. 2545/1997 ως ισχύουν με την επιφύλαξη των παρ. 14, 16, 17, 18 του άρθρου 70 του παρόντος νόμου.
  γ) ………………………………… »

  Ασφαλώς τα θέματα των Επιχειρηματικών Πάρκων ρυθμίζονται πλέον με τις νέες διατάξεις του νέου σ.ν. ώστε να είναι δυνατή και να επιβάλλεται η κατάργηση άρθρων της προγενέστερης νομοθεσίας, όμως ο ν. 2545/1997 εμπεριέχει και το άρθρο 29, το οποίο δεν αφορά τα Επιχειρηματικά Πάρκα αλλά τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.). και το οποίο βεβαίως δεν καταργείται. Το πρόβλημα είναι ότι για να είναι πλήρης η νομοθεσία των ΠΟΤΑ θα πρέπει να ισχύουν και ορισμένες διατάξεις των άρθρων του ν. 2545/1997 στις οποίες παραπέμπουν οι παρ. 8 και 11 του άρθρου 29 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι οι διατάξεις των Αρθ-3 παρ.1, Αρθ-8 παρ.1 και παρ.2 και Αρθ-14 και των παρ.1 και παρ.2 του Αρθ-15.

  Είναι απαραίτητο συνεπώς να ληφθεί πρόνοια ώστε για τις ΠΟΤΑ του άρθρου 29 να εξακολουθούν να ισχύουν οι πιο πάνω διατάξεις γιατί διαφορετικά το νομοθετικό υπόβαθρο των ΠΟΤΑ κινδυνεύει, χωρίς αιτιολόγηση και προφανώς εκ παραδρομής, να υποστεί σημαντική αλλοίωση και ενδεχομένως να καταστεί ανενεργό.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 00:38 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  Πρόταση: Να καταργηθούν οι νόμοι 2300/95, 3333/05 καθώς και κάθε άλλοι συναφής διάταξη βάσει της οποίας οργανώνεται η πολεοδόμηση Επιχειρηματικών Περιοχών ανεξαρτήτως χρήσεων.