Άρθρο 55 Εξωτερικές υποδομές

1. Οι εξωτερικές υποδομές που απαιτούνται, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, να κατασκευαστούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, καταγράφονται στην απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης αυτού.
2. Τα έργα που αφορούν στις εξωτερικές υποδομές και η αρμοδιότητα κατασκευής τους ανήκει σε δημόσιους φορείς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντάσσονται, κατά προτεραιότητα στα προγράμματα των αντίστοιχων φορέων και υλοποιούνται εντός του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των έργων του Επιχειρηματικού Πάρκου. Έγγραφη εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και του κόστους κατασκευής τους αποστέλλεται στον εποπτεύοντα τους ως άνω Οργανισμούς φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου στον εποπτεύοντα τους ως άνω Οργανισμούς. Τα έργα της παραγράφου αυτής δύναται να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
3. Τα έργα που αφορούν στις εξωτερικές υποδομές μπορούν να εκτελεστούν και από την ΕΑΝΕΠ, εφόσον συσταθούν οι σχετικές δουλείες ή αποκτηθεί η κυριότητα γης και να συμπεριληφθούν στις επιχορηγούμενες δαπάνες του άρθρου 51.
4. Σε κάθε περίπτωση, οι υποδομές του Επιχειρηματικού Πάρκου, οι κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα προσανατολισμού και πρόσβασης.

  • 22 Δεκεμβρίου 2010, 23:58 | Μανώλης Μπαλτάς

    Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

    «Μετά την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας και εάν οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν ανταποκριθεί, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζεται ο επισπεύδων και αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και χρηματοδότηση των εξωτερικών υποδομών. Σε περίπτωση άρνησης του αρμόδιου φορέα να χρηματοδοτήσει και υλοποιήσει τις εξωτερικές υποδομές, εκδίδεται νέα κοινή απόφαση των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συμπληρωματική προς την απόφαση του άρθρου 47, με την οποία ορίζεται η ΕΑΝΕΠ ως φορέας υλοποίησης και ρυθμίζονται τα θέματα χρηματοδότησης, χρονικού προγραμματισμού κ.λπ.»