Άρθρο 61 Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της παραγράφου 3γ’ του άρθρου 52 και μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 53, ανακαλείται αυτοδικαίως η απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης του άρθρου 47§1. Η αυτοδίκαιη ανάκληση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση η ΕΑΝΕΠ κηρύσσεται έκπτωτη και έχει υποχρέωση να επιστρέψει τις επιχορηγήσεις που, τυχόν, έλαβε με βάση τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) υπέρ του Δημοσίου, η έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου είτε αποχαρακτηρίζεται και προβλέπονται οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος είτε ανατίθεται η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου σε άλλη ΕΑΝΕΠ, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΑΝΕΠ που έχει εκπέσει.
Για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2882/2001 όπως ισχύουν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επιβάλλεται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και των όρων του κανονισμού λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, πρόστιμο μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, το οποίο, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, προσαυξάνεται μέχρι το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000) με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται, πέραν των παραπάνω προστίμων και ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, που είναι εγκατεστημένη στο ΕΠ.
Η επιβολή των προστίμων εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, με την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου, χωρεί ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του εκδόσαντα αυτήν Υπουργού, η οποία ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης.