Άρθρο 9 Ενιαίο Μητρώο Αδειών Τεχνικών Επαγγελμάτων

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συνιστάται και τηρείται Ενιαίο Μητρώο Αδειών Τεχνικών Επαγγελμάτων. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται σε ιδιαίτερες κατηγορίες οι άδειες των φυσικών προσώπων και οι άδειες των νομικών προσώπων, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
2. Το ως άνω Μητρώο ενημερώνεται από τις οικείες Περιφέρειες με τα πληροφοριακά στοιχεία, που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του ν.3844/2010.
3. Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου Αδειών είναι η παρακολούθηση: α) της τήρησης των υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63Α), των προσώπων που αδειοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, β) της εξέλιξης της αδειοδότησης των αντίστοιχων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
4. Έως ότου συσταθεί το ως άνω Ενιαίο Μητρώο οι αρμόδιες Υπηρεσίες καταχωρούν τις εκδιδόμενες άδειες στα οικεία μητρώα των Υπηρεσιών τους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του ως άνω Ενιαίου Μητρώου Αδειών.

  • 23 Δεκεμβρίου 2010, 21:12 | Στρατογιάννης Ασημάκης

    Συμφωνώ πλήρως με την απλούστευση των διαδικασιών για την απόκτηση των αδειών . Θα πρέπει όμως να γίνει πλήρης διαχωρισμός στην έννοια της άδειας ειδικότητας με αυτή της φορολογικής. Και εξηγώ: Σήμερα δεν μπορεί να ανοίξει (νόμιμα) συνεργείο επισκευής κλιματιστικών αν δεν είναι ψυκτικός ή δεν μπορεί να ανοίξει γυμναστήριο αν δεν είναι γυμναστής. Θα πρέπει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι μόνο αν αυτός που εκτελεί την εργασία έχει την κατάλυλη άδεια. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί σαφείς και προκαθορισμένες ποινές για όποιον εκτελεί εργασίες χωρίς την κατάλληλη άδεια ή αν εκτελεί εργασίες χωρίς να έχει κατάστημα πχ. Υπάλληλος δημοσίου κλπ.