Άρθρο 63 Πεδίο Εφαρμογής

Στον παρόντα νόμο υπάγονται οι συμβάσεις αγοράς οχημάτων οδικών μεταφορών που συνάπτονται από:
α) αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς εφόσον έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν τις διαδικασίες προμήθειας που προβλέπουν οι Οδηγίες 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή οι διατάξεις με τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη
β) φορείς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, ως εκάστοτε ισχύουν.