Άρθρο 40 Διαχείριση Αποβλήτων

1. Για τη διαχείριση των αποβλήτων των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου που εμπίπτουν στην κατηγορία Α καθορίζονται τα ακόλουθα :
α) η μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, ενσωματώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας διακριτό τμήμα αυτής και εγκρίνεται μέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε περίπτωση διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε συλλογικό δίκτυο υποδοχής αποβλήτων, η έγκριση της σχετικής μελέτης γίνεται από τον φορέα διαχείρισης του δικτύου αυτού. Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων καταργείται, αντικαθιστάμενη από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
β) η μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επικίνδυνων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, ενσωματώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας διακριτό τμήμα αυτής και εγκρίνεται μέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η αντίστοιχη άδεια διαχείρισης διάθεσης επικίνδυνων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, καταργείται, αντικαθιστάμενη από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β) και 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) για τη διαχείριση αντίστοιχα των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
γ) ειδικά για τις δραστηριότητες, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και οι οποίες διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα και διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλο¬ντικής Διαχείρισης EMAS σε ισχύ, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και του παραβόλου που καθορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 2.3, της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/ 2006 (ΦΕΚ 383 Β) μειώνεται στο 50 %. Επίσης είναι δυνατόν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να καθορίζεται μείωση του ποσού χρηματοοικονομικής ασφάλειας, που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α) περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης, για τις δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS σε ισχύ.
2. Για τη διαχείριση των αποβλήτων των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου που εμπίπτουν στην κατηγορία Β καθορίζονται τα ακόλουθα:
α) καταργείται η μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ενώ η σχετική άδεια επεξεργασίας και διάθεσης, όπου αυτή απαιτείται. ενσωματώνεται στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη θέση αυτής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των υγρών αποβλήτων συμπεριλαμβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται με την προαναφερόμενη άδεια, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 39.
β) καταργείται η μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επικίνδυνων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η σχετική άδεια διαχείρισης, όπου αυτή απαιτείται. ενσωματώνεται στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη θέση αυτής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης των αποβλήτων αυτών συμπεριλαμβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται με την προαναφερόμενη άδεια, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 39. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β) και 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) για τη διαχείριση αντίστοιχα των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
3. Εντός τριμήνου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καθοριστούν τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:54 | HellasCert

  Θεωρούμε πολύ θετική την, προβλεπόμενη στην παράγραφο 1γ, σύνδεση του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης και του παραβόλου του άρθρου 7, παρ. 2.3, της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/ 2006 (ΦΕΚ 383 Β) με την ύπαρξη Πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. EMAS.
  Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση προτείνεται η μείωση να ανέλθει στο 60% και παράλληλα να προβλεφθεί μείωση 30% για μονάδες που διαθέτουν Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO14001 ή άλλο αντίστοιχο.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 22:23 | Πέτρος Βαρελίδης

  Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων που (ορθά) καταργείται είναι άλλη από την άδεια διάθεσης βιομηχανικών λυμάτων και αστικών λυμάτων που αναφέρεται στα άρθρα 27 και 28? Αν ναι, πρέπει να διευκρινιστεί με σχετική αναφορά στην αντίστοιχη νομοθεσία. Αν όχι, τότε υπάρχει αντίφαση και πρέπει να γίνει διόρθωση

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 20:15 | Πέτρος Βαρελίδης

  Άρθρο 40

  Συγχαρητήρια για την κατάργηση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων (επικινδύνων και μη επικινδύνων) την οποία και η Γεν. Γραμ. Περιβάλλοντος είχε επίσης επεξεργαστεί και ετοιμαζόταν η προώθησή της (για πολλοστή φορά). Η ενσωμάτωσή της στην ΑΕΠΟ είναι η μόνη λογική προσέγγιση. Το ίδιο ισχύει και για την άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων.
  Επισημαίνω όμως ότι η ρύθμιση για μείωση κατά 50% του ποσού της ασφαλιστικής κάλυψης (παρ. 1,γ) σε περίπτωση που η εταιρία διαθέτει EMAS, θα πρέπει να επεκταθεί και στις δραστηριότητες της κατηγορίας Β, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος μια εταιρία με δραστηριότητα χαμηλότερης όχληση και περιβαλλοντικού κινδύνου να επιβαρύνεται με μεγαλύτερο ύψος ασφαλιστικής κάλυψης από μία υψηλότερης όχλησης και περιβαλλοντικού κινδύνου. Γι’ αυτό προτείνεται να προστεθεί στην παρ.2 ένα σημείο γ) που θα επαναλαμβάνει το σημείο γ) της 1ης παραγράφου δηλ. :
  γ) ειδικά για τις δραστηριότητες, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και οι οποίες διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα και διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS σε ισχύ, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και του παραβόλου που καθορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 2.3, της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/ 2006 (ΦΕΚ 383 Β) μειώνεται στο 50 %. Επίσης είναι δυνατόν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να καθορίζεται μείωση του ποσού χρηματοοικονομικής ασφάλειας, που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α) περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης, για τις δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS σε ισχύ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 18:53 | μελετητης μικ/σεων επιχειρήσεων

  και πόσο χρόνο θα κάνει αυτό να εγκριθεί; με τόσες μελέτες θα είναι δύσκολος και ο ελεγχος των φακέλων

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:06 | Στάθης Κουρνιώτης

  Σχετικά με την παράγραφο 1γ, θα ήθελα να σημειώσω ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά την αποκατάσταση σε περιπτώσεις ατυχημάτων, γεγονός που δεν σχετίζεται με την κανονική λειτουργία και την καλή περιβαλλοντική επίδοση που μπορεί (υποτίθεται) να εγγυάται ένα EMAS. Για το λόγο αυτό πρέπει να ξαναδείτε τη μείωση ή έστω το ποσοστό της μείωσης να μην υπερβαίνει το 25%. Επιπλέον πρέπει να λάβετε υπόψη το ΠΔ148/2009 (περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον). Σύμφωνα με αυτό, αν η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρκεί, η αποκατάσταση πληρώνεται από το κράτος. Επομένως, αν μειωθεί η ασφαλιστική κάλυψη, ουσιαστικά το κόστος μεταφέρεται στο κράτος, δηλαδή σε όλους τους υπόλοιπους πολίτες και καταστρατηγείται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»