Άρθρο 47 Έγκριση Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου

1. Η έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου γίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του, κατά περίπτωση, συναρμόδιου κατά τομέα δραστηριότητας Υπουργού.
2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου και των Εκτελεστικών επιτροπών των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρμόδιου Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήψη επί αποδείξει του σχετικού φακέλου. Η άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά σιωπηρή αποδοχή των διαλαμβανομένων στους σχετικούς φακέλους από τα ως άνω γνωμοδοτικά όργανα. Οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1. Στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες στην παρούσα διάταξη γνωμοδοτήσεις είναι αρνητικές πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένες.
3. Σε κάθε περίπτωση η πιο πάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδίδεται, κατόπιν κοινής σύσκεψης των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε αποκλειστική προθεσμία εβδομήντα πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αν ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την ημέρα που θα καταστεί ο φάκελος πλήρης με την προσκόμιση των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών.
4. Για την Έγκριση Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου λαμβάνονται υπόψη:
α. Η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος μέρους και, ειδικότερα, των άρθρων 44, 45 και 46
β. Η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του έργου, ιδιαίτερα ως προς την τεκμηρίωση των προοπτικών προσέλκυσης επιχειρήσεων, και η συμβολή του στην τοπική και εθνική οικονομία,
γ. Το ύψος του κόστους ανάπτυξης, ο βαθμός τεκμηρίωσης αυτού, και οι τεχνικές δυσχέρειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων πρόσθετων εξωτερικών υποδομών και η ικανότητα της ΕΑΝΕΠ και των μετόχων της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.
5. H απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα εξής:
α. Τον ορισμό της ενδιαφερόμενης εταιρείας ως Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.
β. Τη θέση, την έκταση και τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και 1:10.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, όπως αυτό ισχύει.
γ. Τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου και τις κατηγορίες επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν.
δ. Τα προβλεπόμενα κοινόχρηστα και κοινωφελή έργα υποδομής, και τα απαιτούμενα έργα εξωτερικής υποδομής, καθώς και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός τους.
ε. Το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου.
στ. Τους ειδικότερους όρους και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.
ζ. Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ
η. Στην περίπτωση του άρθρου 52§9, την έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης.
θ. Την πρόβλεψη υλοποίησης της ανάπτυξης και λειτουργίας του ΕΠ σε δύο φάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 §3 εδ.γ’.
7. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και μέχρι την έκδοση της Διαπιστωτικής απόφασης ολοκλήρωσης του άρθρου 53 §3, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου, πλην εκείνων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων υποδομής που προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση
8. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου καθώς και των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, μετά την Έγκριση Ανάπτυξής του, επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47, με την προϋπόθεση ότι η χρήση γης δεν απαγορεύει την επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου.
Για μεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης μικρότερη από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης και για ήσσονος σημασίας μεταβολές των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΠ, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των μελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46, αλλά μόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκμηρίωση με τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η χρήση γης είναι συμβατή με την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για μια μόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης του ΕΠ, έστω και αν αυτή είναι πάλι μικρότερη του 15%, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία του άρθρου 46.
9. Η απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υπέχει και θέση θετικής γνωμοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης καθώς και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το ΕΠ κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
10. Σε περίπτωση που περισσότερες από μια ενδιαφερόμενες εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 υποβάλλουν αιτήσεις για ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στην ίδια περιοχή ή σε περιοχή με επικαλυπτόμενα τμήματα αυτής, εγκρίνεται εκείνη η πρόταση η οποία θα υποβληθεί πρώτη στην Υπηρεσία και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το νόμο και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις .

 • Το άρθρο προβλέπει ως αρμόδιο φορέα γνωμοδότησης τα Δημοτικά Συμβούλια. Μόνο αρνητικά μπορούμε να δούμε με τη ρύθμιση. Δεν υπάρχει συνέχεια σε σχέση με τον προηγούμενο Νόμο, οι Δημοτικές Αρχές δεν έχουν εμπειρία καλούνται να γνωμοδοτήσουν για ένα θέμα ανάπτυξης που αφορά την ευρύτερη περιοχή δηλαδή τη Περιφέρεια.

 • Η γνωμοδότηση κατά την άποψή μας θα πρέπει να είναι αρμοδιότητος της Περιφέρειας που στην ουσία αποτελεί συνέχεια των Νομαρχιών, οι Περιφέρειες διαθέτουν τις τεχνικές υπηρεσίες για να εισηγηθούν σχετικά. Δεδομένου ότι ένα υποψήφιο ΕΠ συνήθως δεν ευρίσκεται στα στενά όρια ακόμη και των διηυρυμένων Δήμων ως φορέας η Περιφέρεια δύναται να έχει ποιό ολοκληρωμένη άποψη και όχι «συναισθηματική».

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 13:17 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νομοσχεδίου η έγκριση του επιχειρηματικού πάρκου απαιτεί γνωμοδότηση από το Δημοτικό συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή είναι προφανές οτι δεν θα επιτρέψει να την θετιή γνωμοδότηση για καμμία ΒΕΠΕ. Είναι γνωστή η άρνηση οποιασδήποτε τοπικής αρχής για ύπαρξη βιομηχανικών περιοχών στα όρια τους.
  Η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει να μεταφερθεί στις περιφέρειες οι οποίες, εξάλλου, διαθέτουν και τους μηχανισμούς (τεχνικές υπηρεσίες) μελέτης τέτοιων θεμάτων. Είναι προφανές οτι σκοπός του νομοθέτη είναι να διευκολυνθούν οι διαδικασίες και όχι να μπλέξουν στα γρανάζια των τοπικιστικών μικροσυμφερόντων.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 10:39 | Φίλιππος Δημητριάδης

  Παρ. 7
  Να προστεθεί «Επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που αφορούν επισκευή και συντήρηση ήδη υφισταμένων βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 20:52 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  1)Παράγραφος 2/Σχόλια –προτάσεις:
  α) Η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου προτείνεται να παραμείνει στις 30 ημέρες όπως ισχύει και με το ν.2545/97
  β) Επισημαίνουμε και προβλέπουμε ότι θα υπάρξουν σημαντικές δυσχέρειες στην χορήγηση θετικών γνωμοδοτήσεων από πλευράς Δημοτικών Συμβουλίων αν ο ν.2300/95 παραμείνει σε ισχύ (βλέπε και σχόλιο μας στο άρθ. 43 του παρόντος)
  2)Προσθήκη στο τέλος του εδαφ. β της παρ. 5: «Με την εν λόγω απόφαση εγκρίνεται και το ποσοστό της έκτασης και η επιφάνεια που δύναται να απαλλοτριωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθ. 46 του παρόντος (βλέπε σχόλιο στο άρθ. 46). Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της υπό απαλλοτρίωση έκτασης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία τεκμηρίωσης που παρατίθενται στην Τεχνικοοικονομική Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.»
  3)Παράγραφος 10/ Σχόλια – προτάσεις: Αντί της χρονολογικής σειράς που προτείνεται ως κριτήριο αξιολόγησης να υιοθετηθούν τα παρακάτω κριτήρια:
  α) Ποσοστό συμμετοχής ιδιοκτητών γης
  β) Συμμετοχή του τοπικού Επιμελητηρίου στην ΕΑΝΕΠ (η πρόταση έχει υποβληθεί από την ΚΕΕΕ)

 • Για τις βιομηχανικές περιοχές η απαιτούμενη θετική γνωμοδότηση από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο είναι βέβαιος ανασταλτικός παράγων με βάση την επικρατούσα στην χώρα μας άποψη «η βιομηχανία μακριά από εμάς». Τις οποιεσδήποτε διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να τις αναλαμβάνει το υπουργείο ανάπτυξης σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους για την ίδρυση βιομηχανικών περιοχών ΣΒΑΠ

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 13:21 | ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΜΑ

  Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νομοσχεδίου η έγκριση του επιχειρηματικού πάρκου απαιτεί γνωμοδότηση από το Δημοτικό συμβούλιο. Με το υφιστάμενο καθεστώς η γνωμοδότηση ήταν αρμοδιότητα του Νομαρχιακού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης των τεχνικών υπηρεσιών της.
  Προτείνεται λοιπόν στο άρθρο 47 η γνωμοδότηση να γίνεται από την Περιφέρεια στην οποία και εντάσσονται, ούτως ή άλλως, οι τεχνικές υπηρεσίες των νομαρχιών που γνωμοδοτούσαν έως τώρα.

  Σοφία Χούμα
  Ι.ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ