Άρθρο 46 Διασφάλιση έκτασης – Διαδικασία ίδρυσης ΕΠ – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου η ΕΑΝΕΠ πρέπει να έχει διασφαλίσει σε ποσοστό τουλάχιστον 55% την έκταση που θα καταλάβει το ΕΠ.
Ως διασφάλιση της έκτασης νοείται η κυριότητα της ΕΑΝΕΠ ή η συναίνεση των ιδιοκτητών γης τόσο για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου όσο και επί των περιεχομένων στο φάκελο κατάθεσης αίτησης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους, ώστε να καλύπτεται συνολικά το 55% της απαιτούμενης έκτασης.
2. Εφόσον η ΕΑΝΕΠ έχει διασφαλίσει το ογδόντα τοις εκατό (80 %) της έκτασης που θα καταλάβει το Επιχειρηματικό Πάρκο και της χορηγηθεί η Έγκριση Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, για το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό 20% της συνολικής έκτασης που ανήκει σε τρίτους ιδιοκτήτες γης, μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001, υπέρ και με δαπάνες της ΕΑΝΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τουλάχιστον δίμηνη διαπραγμάτευση με τους προσδιορισμένους ιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεσή τους κατά τα ανωτέρω και αυτή έχει αποβεί ατελέσφορη. Στην περίπτωση αυτή, συντάσσεται με μέριμνα της ΕΑΝΕΠ σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τη διοίκηση της ΕΑΝΕΠ και τα συμμετέχοντα στη διαπραγμάτευση μέρη και ακολούθως υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ.
3. Για τη σύνδεση με εξωτερικές υποδομές δύναται να συνιστώνται δουλείες, όπου αυτό απαιτείται.
4. Εάν εντός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου εμπίπτει τουλάχιστον το ήμισυ της εκτάσεως της ίδιας ιδιοκτησίας, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ μπορεί να εντάξει στη συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου και την υπόλοιπη έκταση της ιδιοκτησίας αυτής.
5. Για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αίτηση από την ενδιαφερόμενη εταιρία, η οποία συνοδεύεται από Επιχειρηματικό Σχέδιο που περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τεχνοοικονομική Μελέτη Σκοπιμότητας-Βιωσιμότητας,
β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία τεκμηριώνεται η προτεινόμενη θέση και η συμβατότητα με τις χρήσεις γης της γύρω περιοχής του ΕΠ
γ) Μελέτη Τεχνικής Οργάνωσης της προτεινόμενης έκτασης, όπου καταγράφονται:
i. η χωροταξική κατανομή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου με στόχο την διάταξή τους κατά κατηγορία ή είδος δραστηριοτήτων, ώστε η ανάπτυξη της μιας να μην εμποδίζει ή να μην παρενοχλεί την ανάπτυξη της άλλης και να ευνοείται η δημιουργία και η αξιοποίηση κοινόχρηστων υποδομών καθώς και η συνεργασία και δικτύωση των επιχειρήσεων,
ii. Σχέδιο διάταξης και περιγραφής των έργων υποδομής, των κοινόχρηστων χώρων καθώς και των χώρων παροχής κοινωφελών υπηρεσιών του Επιχειρηματικού Πάρκου,
iii. Εκτίμηση του κόστους των εν λόγω έργων,
δ) τεχνικές προμελέτες των έργων υποδομής, στις οποίες ενσωματώνονται προμελέτες των απαιτούμενων έργων εξωτερικής υποδομής, και το εκτιμώμενο κόστος των τελευταίων.
ε) Σχέδια, όπου αποτυπώνονται οι τυχόν υφιστάμενες εξωτερικές υποδομές και δίκτυα και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα έργα υποδομής και η σύνδεση με αυτά,
στ) Έγγραφα και στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εταιρία έχει διασφαλίσει την απαιτούμενη έκταση σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου.
ζ) Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ
η) στην περίπτωση του άρθρου 52§9, Πολεοδομική Μελέτη,.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης και των μελετών Σκοπιμότητας-Βιωσιμότητας και Τεχνικής Οργάνωσης και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τα απαιτούμενα παράβολα και τα ποσά αυτών, η διαδικασία της εξέτασης της αίτησης και του σχετικού φακέλου, τα όργανα, τα κριτήρια και τρόπος αξιολόγησης αυτών, οι σχετικές προθεσμίες, οι προδιαγραφές, ο τύπος και το περιεχόμενο των πολεοδομικών και εν γένει τεχνικών μελετών, οι όροι δόμησης, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, τα παράβολα και το ύψος αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 22:15 | Αννα Παπαδημου

  Η πρόβλεψη ότι οι ιδιοκτήτες γης προκειμένου να συνεναισουν πρέπει να λάβουν γνώση επί της επιχειρηματικής πρότασης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της διαφανειας εκ των προτέρων. Το 55% ίσως είναι χαμηλό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ένας μεγαλοιδιοκτήτης πχ των 30 στρεμμάτων μπορεί να εξασφαλίσει ο ίδιος από μόνος την προυπόθεση για μια συνολική έκτση των 50 στρεμμάτων. Θα έβλεπα ως δικλείδα και πλειοψηφία επί του αριθμού των ιδιοκτητών με κάποιο τρόπο, σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 21:13 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  1)Παράγραφος 1
  Σχόλιο α) Στο ν. 2545/97 ουδεμία πρόβλεψη υπήρχε (και κακώς) για τη διασφάλιση ποσοστού έκτασης σε υπό πολεοδόμηση ΒΕΠΕ. Το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε την υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων που δεν διέθεταν το 51%. Η υπηρεσία από ένα σημείο και μετά ζητούσε την κάλυψη του 51% για λόγους ηθικής τάξεως και υλοποιησιμότητας και αυτό έγινε αποδεκτό από την αγορά γιατί είναι σωστό. Η απαίτηση για τη διασφάλιση έκτασης σε ποσοστό 55% τουλάχιστον εκφεύγει κάθε «δημοκρατικής» διαδικασίας νομιμοποίησης. Προτείνουμε την αλλαγή του ποσοστού σ’ αυτό που ισχύει σε κάθε περίπτωση λήψης συλλογικών αποφάσεων δηλαδή 51%, όπως δηλαδή απορρέει από τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 3α του ΕΧΒ, όταν αναφέρεται σε υποδοχείς εξυγίανσης.
  Σχόλιο β) Η απαίτηση για τη διατύπωση της συναίνεσης των ιδιοκτητών «επί των περιεχομένων στο φάκελο κατάθεση αίτησης της παρ. 5» καθιστά το άρθρο και το νόμο ανεφάρμοστο στο σύνολο του. Και τούτο διότι πως είναι δυνατόν να ζητείται η συναίνεση των ιδιοκτητών στα εδαφ. (α) έως και (η) δηλαδή στο σύνολο του περιεχομένου του φακέλου; Διευκρινίζεται ότι για το σύνολο των στοιχείων της παρ. 5 τηρούνται ούτως ή άλλως οι αυστηρά προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες π.χ. ΜΠΕ. Κατά τα λοιπά η μεν μελέτη Βιωσιμότητας προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών γνώσεων από όλους τους ιδιοκτήτες για δε την πολεοδομική μελέτη (χωροταξική κατανομή δραστηριοτήτων κ.λπ.) υπάρχει σαφής διαδικασία αναρτήσεων, ενστάσεων, προσφυγών στο ΣτΕ κ.λπ. Αν η συγκεκριμένη διατύπωση παραμείνει κάθε επιχειρηματικό σχέδιο ΕΠ θα υπόκειται στον «προέλεγχο» κάθε κακότροπου ή στην νομική αμφισβήτηση και κατάργηση του.
  2)Παράγραφος 2 – Σχόλιο: Η παράγραφος αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί της ουσίας καθώς:
  α) Η απαίτηση για την κατοχή του 80% της έκτασης ως προϋπόθεση για τη χρήση του μέτρου της απαλλοτρίωσης εισάγει απαιτήσεις κοινού εκβιασμού από ιδιοκτήτες γης, συχνά από ιδιοκτήτες ξεχασμένων περιουσιών. Ο φορέας ΕΑΝΕΠ είναι φορέας δημόσιας ωφέλειας και πρέπει να απολαμβάνει όλων των σχετικών προνομίων συμπεριλαμβανομένων και των προνομίων του ν.2882/01 αν στόχος μας είναι η εξυγίανση του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
  Ο αντίλογος που αναπτύσσεται και αφορά στην πιθανότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών συμφερόντων των ΕΑΝΕΠ, μέσω της απαλλοτρίωσης είναι εν μέρει ορθός. Ωστόσο το πιθανό να προκύψει πρόβλημα αντιμετωπίζεται είτε μέσω της δημιουργίας τράπεζας γης είτε μέσω της «αγορανομικής» διευθέτησης των τιμών πώλησης οικοπέδων εντός οργανωμένων ΕΠ στο πλαίσιο της έγκρισης της Τεχνοοικονομικής Μελέτης Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας του εδαφ, 5α του παρόντος άρθρου.
  β) Χρειάζεται σαφής, ρητή περιγραφή των τηρουμένων διαδικασιών προκειμένου αποφευχθούν ζητήματα νομικής ακυρότητας κατά την εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο.
  Κατόπιν των ανωτέρω, η παράγραφος 2 επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
  «Εφόσον η ΕΑΝΕΠ έχει διασφαλίσει το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης που θα καταλάβει το Επιχειρηματικό Πάρκο, η Έγκριση Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να χορηγηθεί και για το υπόλοιπο σαράντα εννιά τοις εκατό (49%) ή για μικρότερο ποσοστό της συνολικής έκτασης που ανήκει σε τρίτους ιδιοκτήτες γης. Για το υπόλοιπο τμήμα που θα εγκριθεί με τη διαδικασία του άρθρου 47 παρόντος νόμου, εφαρμόζεται η διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001, υπέρ και με δαπάνες της ΕΑΝΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τουλάχιστον δίμηνη διαπραγμάτευση με τους προσδιορισμένους ιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεσή τους κατά τα ανωτέρω και αυτή έχει αποβεί ατελέσφορη. Για τη συντέλεση της δίμηνης διαπραγμάτευσης η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να απευθύνει δημόσια πρόσκληση στο σύνολο των ιδιοκτητών γης της προτεινόμενης έκτασης. Η δημόσια πρόσκληση αναρτάται στο δημοτικό Κατάστημα της περιοχής και δημοσιεύεται δύο φορές υποχρεωτικά σε δύο τοπικές εφημερίδες (αν υπάρχουν) καθώς και σε δύο εφημερίδες εθνικής εμβέλειας. Η πρόσκληση για διαπραγμάτευση μπορεί να απευθύνεται και με εξώδικο πρόσκληση όταν αφορά προσδιορισμένους, συγκεκριμένους ιδιοκτήτες. Με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης συντάσσεται με μέριμνα της ΕΑΝΕΠ σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τη διοίκηση της ΕΑΝΕΠ και τα συμμετέχοντα στη διαπραγμάτευση μέρη και ακολούθως υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ.
  3)Παράγραφος 5 – Σχόλιο: Επισημαίνεται ότι το πλήθος και το εύρος των τεχνικών στοιχείων και μελετών που ζητούνται για τη διασφάλιση της πληρότητας του φακέλου διογκώνουν, σχεδόν υπερδιπλασιάζουν, το κόστος και τις δαπάνες που πρέπει να καταβάλλει ο φορέας ΕΑΝΕΠ, σε σχέση με τα ισχύοντα στο ν.2545/97. Σημειώνεται επίσης ότι οι συγκεκριμένες υψηλές δαπάνες ωρίμανσης δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθ. 51 του παρόντος νόμου.
  Τέλος, για την υποχρέωση της διοίκησης να ανταποκριθεί στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ΕΠ προστίθεται εδαφ. θ στην παρ. 5 ως κάτωθι:
  Προσθήκη εδαφ. (θ) στην παρ. 5
  «θ) Εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις δημοσίων αρχών οι οποίες είναι απαραίτητες για την τυπική νομιμότητα και τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, οι οποίες χορηγούνται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση σχετικών αιτήσεων από τους φορείς ΕΑΝΕΠ στις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Με την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εάν οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν απαντήσει στην αίτηση της ΕΑΝΕΠ θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί η σύμφωνη γνώμη τους και η έγκριση τους για την ανάπτυξη του ΕΠ.»