Άρθρο 60 Εποπτεία Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Ως ανώτερη εποπτική αρχή για την εν γένει λειτουργία όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθορίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ως άμεση εποπτεύουσα αρχή καθορίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων επί των Επιχειρηματικών Πάρκων, των ΕΑΝΕΠ, των ΕΔΕΠ και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης, των περιβαλλοντικών όρων και της εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και υποδομών. Έλεγχοι διενεργούνται υποχρεωτικά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τα άρθρα 47 έως 53, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 53, καθώς και κατά τη λειτουργία του.
3. Οι τακτικοί έλεγχοι κατά τη λειτουργία του ΕΠ, διενεργούνται επιτόπου ανά διετία μετά από έκθεση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται επιτόπου είτε μετά από αναφορά της ΕΔΕΠ ή της ΕΑΝΕΠ είτε κατά την κρίση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οποτεδήποτε και χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για τη διενέργεια του ελέγχου.
4. Οι ΕΑΝΕΠ ή οι ΕΔΕΠ των ΕΠ υποβάλλουν εκθέσεις κάθε δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του ΕΠ στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι εκθέσεις αυτές αναφέρονται :
α. στην κατάσταση των έργων υποδομής,
β. στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου,
γ. στην τήρηση των όρων λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου,
δ. σε τυχόν παραβάσεις του νόμου αυτού, του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκριτικής απόφασης του Επιχειρηματικού Πάρκου από μεμονωμένες εγκατεστημένες επιχειρήσεις καθώς και στις δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των υποδομών.
5. Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να υποβάλλει, εγγράφως, αναφορές στο Υπουργείο Οικονομίας,, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο λόγους. Ομοίως τα στοιχεία αυτά μπορεί να ζητηθούν εκτάκτως από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά την κρίση του.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, συστήνονται τα Όργανα Ελέγχου που αποτελούνται από τρία (3) μέλη με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους.
Ως μέλη των Οργάνων Ελέγχου ορίζονται υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής και της οικείας Περιφέρειας.
7. Μετά τη διενέργεια ελέγχου, το τριμελές όργανο ελέγχου συντάσσει έκθεση αυτοψίας. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση συντάσσει έκθεση ελέγχου, που επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. Για την απολογία αυτή τάσσεται προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης. Ύστερα από την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τάσσεται για την υποβολή της, το όργανο ελέγχου συντάσσει πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης. Εφόσον με την έκθεση αυτή διαπιστώνεται παράβαση, το όργανο ελέγχου εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το επόμενο άρθρο..
8. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του εκάστοτε Επιχειρηματικού Πάρκου που οργανώνεται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.