Άρθρο 12 Άλλες Διατάξεις

1. Επιχειρήσεις που απασχολούν κατόχους αδείας του παρόντος μέρους, πριν την ανάθεση σε αυτούς οποιασδήποτε τεχνικής εργασίας, οφείλουν να τους εκπαιδεύουν κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης στην οποία εργάζονται. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου της τήρησης της ως άνω υποχρέωσης.
2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι απαιτήσεις για το χειρισμό και την επιτήρηση των ατμολεβήτων, καθώς και τα προσόντα των προσώπων, που αναλαμβάνουν το χειρισμό και την επιτήρησή τους.
3. Οι προβλεπόμενοι στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 4483/1965 έλεγχοι από τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τη ΔΕΗ, διενεργούνται από τις υπηρεσίες των οικείων Δήμων.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 23:15 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

  Όσον αφορά , την 3η παράγραφο(για τον έλεγχο των Ε.Η.Ε) , νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά και στην σε ισχύ υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470Β/05-03-2004). Αναφέρεται στο ΕΛΟΤ HD 384

 • Με αφορμή τη θέση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις», θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας,

  Στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

  Ορίζεται ότι στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατόχους αδείας του παρόντος μέρους, πριν την ανάθεση σε αυτούς τεχνικής εργασίας, οφείλουν να τους εκπαιδεύουν κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης στην οποία εργάζονται.

  Πρόταση: Οι αδειούχοι πριν την ανάληψη της τεχνικής εργασίας να εκπαιδεύονται κατάλληλα στα μέτρα ασφάλειας και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης στην οποία θα εργαστούν. Η απόδειξη της εκπαίδευσης θα γίνεται με την υπογραφή σε ειδικό βιβλίο της τεχνικής εργασίας.

  Στο άρθρο 12 παράγραφος 3.

  Ορίζεται ότι οι προβλεπόμενοι στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 4483/1965 έλεγχοι από τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τη ΔΕΗ, διενεργούνται από τις υπηρεσίες των οικείων Δήμων.

  Πρόταση: Οι έλεγχοι να διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες θα έχουν εξάλλου και την ευθύνη της έκδοσης των αδειών προκειμένου να διασφαλίζονται ενιαίοι κανόνες λειτουργίας στο χώρο της Περιφέρειας καθώς και από διαπιστευμένους ιδιώτες με τις διαδικασίες που καθορίζονται.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 12:04 | Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ

  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣIΩΝ
  Εκπρόσωπος Κ. Κρεμαλής

  Αρθρο 12

  Η εκπαίδευση χειριστών σε διάφορες παραγωγικές εγκαταστάσεις δεν είναι δυνατόν να εντοπίζεται μόνον στις απαιτήσεις (?) του μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Εκτός από προηγούμενη αναφορά μας στο θέμα, καλούμε τους συντάκτες του Σ/Ν να αναγνώσουν «επαγγελματικά περιγράμματα» του ΕΚΕΠΙΣ για χειριστές ειδικά στις χημικές βιομηχανίες.

  Κ. Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
  Εκπρόσωπος ΤΕΕ και ΠΣΧΜ στο Δ.Σ.
  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών