Άρθρο 56 Απόφαση οριοθέτησης των λοιπών κατηγοριών Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων μπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές που χρήζουν περιβαλλοντικής εξυγίανσης με Κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για το χαρακτηρισμό αυτό προηγείται υποβολή σχετικής μελέτης στην αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία συντάσσεται είτε από τις υπηρεσίες του κατά τόπον αρμόδιου ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού είτε από ιδιώτη, είτε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τεκμηριώνει την ανάγκη περιβαλλοντικής ή λειτουργικής εξυγίανσης της περιοχής και προσδιορίζει τα απαιτούμενα προς το σκοπό αυτό έργα.
2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τα ανωτέρω ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής ή περιβαλλοντικής εξυγίανσης, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ) σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 41. Για τον καθορισμό τους ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος μέρους που εφαρμόζονται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα του άρθρου 41 παρ. 1α-δ με τη διαφορά ότι:
α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.
β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων θα είναι 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ, με τις ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις :
• Η έκταση να έχει εμβαδόν άνω των 100 στρεμμάτων,
• Να υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα (ενδεικτικά αναφέρονται αρνητικές εκθέσεις από το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, προβλήματα με τον υδροφόρο Ορίζοντα, κυκλοφοριακή Συμφόρηση).
• Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης.
3. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται να δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηματικού Πάρκου στις περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τη λειτουργία αυτής και την εκτέλεση των έργων υποδομής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σ’ αυτή, ο τρόπος προσδιορισμού και χρηματοδότησης του έργου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ενδιαφέρον δύναται να εκδηλώσουν μόνον ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 45. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος νόμου, με εξαίρεση το άρθρο 46 §§1 και 5στ’. Οι δαπάνες για τυχόν απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιμες και δύναται να επιχορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του παρόντος.
4. Σε περιοχές μη οργανωμένων συγκεντρώσεων βιομηχανικών μονάδων σε εξωαστικό χώρο ή σε περιοχές που δε διαθέτουν Οργανωμένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ούτε επαρκή βιομηχανική δυναμική για τη δημιουργία του, μπορούν να οριοθετούνται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 41. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η θέση και τα όρια του ΕΠΕΒΟ, η ΕΑΝΕΠ, οι μελέτες και τα προβλεπόμενα έργα ως και οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι.
Τα ΕΠΕΒΟ θεωρούνται έργα και υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ Β΄ 332), ως ισχύει. Για την έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την οριοθέτηση τους ισχύουν οι ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις :
Α) Σε περιοχές μη οργανωμένων συγκεντρώσεων βιομηχανικών μονάδων σε εξωαστικό χώρο θα πρέπει:
αα) Η έκταση να έχει εμβαδόν από 50 στρέμματα έως 300 στρέμματα.
αβ) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να κυμαίνεται μεταξύ του δέκα (10%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης. Σε κάθε περίπτωση που το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο του 20% ιδρύονται ΕΠ του άρθρου 41 §1 β’ ή γ’.
Β) Σε περιοχές που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ ούτε επαρκή δυναμική για τη δημιουργία του, θα πρέπει:
βα) Η έκταση να έχει εμβαδόν από 100 μέχρι 300 στρέμματα
ββ) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να είναι έως δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης.
Τα ΕΠΕΒΟ ιδρύονται από την ΕΑΝΕΠ, κατά το άρθρο 45 του παρόντος νόμου, με πρωτοβουλία του οικείου ΟΤΑ Α ή Β βαθμού ή μετά από αίτημα στο οποίο να συμφωνεί τουλάχιστον το 50% των τυχόν εγκατεστημένων επιχειρήσεων και το 30% των ιδιοκτησιών γης της προτεινόμενης έκτασης.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 2 ΕΠΕΒΟ θα εξετάζεται κατά περίπτωση από το ΥΠΕΚΑ κατά τη διαδικασία οριοθέτησης των ΕΠΕΒΟ.
Απαγορεύεται η ίδρυση πέραν του δύο (2) ΕΠΕΒΟ ανά περιφερειακή ενότητα.
5. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να αναθέτει την εκπόνηση μελετών για την εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων ίδρυσης ΕΠΕΒΟ, για τον καθορισμό των απαιτούμενων έργων και του προϋπολογισμού τους και για την οριοθέτηση της περιοχής καθώς και για τον καθορισμό των λοιπών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην προβλεπόμενη ως άνω απόφαση.
6. Με την ΚΥΑ της παρ. 4 ορίζεται για τα ΕΠΕΒΟ η συμμετοχή των ιδιοκτητών γης στις δαπάνες υλοποίησης των έργων υποδομής, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη η απαιτούμενη έκταση για την δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων καθώς και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των έργων.
Για τη δημιουργία των παραπάνω υποδομών επιτρέπεται η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και η σύσταση δουλείας, κατά τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
7. Οι μελέτες και τα έργα που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καθώς και οι δαπάνες για τυχόν απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιμες και επιχορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του παρόντος νόμου.
8. Από τη δημοσίευση των αποφάσεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης, μπορεί να εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οικοδομικές άδειες για τις ανάγκες νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.
9. Μετά το πέρας των έργων εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Διαπιστωτική Απόφαση ολοκλήρωσης των έργων.
10. Για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων υποδομής των ΕΠΕΒΟ του παρόντος άρθρου, αρμόδιος είναι ο φορέας υλοποίησης των έργων. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αναλογικά τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υποδομές.
11. Η αδειοδοτούσα αρχή για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων εντός ΕΠΕΒΟ υποχρεούται να ζητά από το φορέα ανάπτυξης-διαχείρισης του ΕΠΕΒΟ βεβαίωση για την πλήρωση των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού της έκτασης ως ΕΠΕΒΟ σε σχέση με το συντελεστή κάλυψης. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η παραπάνω προϋπόθεση δε δύναται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει καμία δραστηριότητα εντός του συγκεκριμένου ΕΠΕΒΟ. Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά στοιχεία κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση της ΓΓΒ του Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία τηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια υλοποίησης του παρόντος άρθρου για την ανάπτυξη και λειτουργία των ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 23:02 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  Γενικό σχόλιο:
  Οι επιφυλάξεις μας για τη διάκριση σε ΕΠ, ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ έχουν διατυπωθεί. Ειδικότερα δεν έχουμε αντίρρηση στην πολεοδόμηση των ΕΠΕ εφόσον αυτή ολοκληρώνεται με τις διαδικασίες του άρθ. 52. Συμφωνούμε με τη μείωση του ποσοστού ΚΧ και ΚΦ στο 20% και επισημαίνουμε ξανά την αδυναμία τήρησης περιμετρικού πρασίνου (βλέπε και σχόλιο άρθ. 52). Εκφράζουμε επιφυλάξεις στο όριο των 100 στρ. για μικρές – νησιωτικές περιοχές π.χ. καθώς και για τον τρόπο διαπίστωσης του ποσοστού κάλυψης 20% και της ύπαρξης περιβαλλοντικών προβλημάτων (παράγραφος 2β), ο οποίος (τρόπος) γεννά πελατειακές σχέσεις ή στην καλύτερη περίπτωση καθιστά την οριογραμμή του ΕΠΕ «λάστιχο» προς αξιοποίηση για αλλότρια συμφέροντα.

  Ειδικά Σχόλια – Προτάσεις;
  1)Παράγραφος 3: Προτείνουμε να υπάρξει θεσμοθέτηση κριτηρίου αξιολόγησης υπέρ των ενδιαφερομένων φορέων (Α.Ε.) στις οποίες μετέχουν και ιδιοκτήτες γης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% π.χ.
  2)Παράγραφος 4: Διαφωνούμε ριζικά με τη θεσμοθέτηση των ΕΠΕΒΟ, γενικά και ειδικά, και ζητάμε την κατάργηση της παρ. 4 καθώς και όλων των παραγράφων του νόμου που ανάγονται σε αυτήν. Τα κριτήρια μας είναι:
  – Προστασία του περιβάλλοντος
  – Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης – πολεοδόμηση Επιχειρηματικών Περιοχών
  – Κατάργηση κάθε διάταξης που γεννά πελατειακές σχέσεις ή στρεβλώσεις της αγοράς