Άρθρο 8 Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων

1. Για την αδειοδότηση των φορέων, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, πέραν των απαιτήσεων του προτύπου ISO/IEC 17024, ο φορέας οφείλει :
α) Να διαθέτει προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διενέργεια εξετάσεων στην αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα ή στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας.
β) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα για τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης, όπου αυτή απαιτείται.
γ) Να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί την εξέταση του ενδιαφερομένου εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή της αίτησης εξέτασης και να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης εντός τριών μηνών από την υποβολή της σχετική αίτησης.
δ) Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του φορέα να ελέγχονται από συλλογικό όργανο, το οποίο προβλέπεται στο ISO/IEC 17024 και συγκροτείται από το φορέα και στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων Κρατικών αρχών, καθώς και των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
2. Οι αδειοδοτημένοι φορείς ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο εν λόγω έλεγχος συμπεριλαμβάνει και την χωρίς προειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων ή της οικείας Περιφέρειας στις εξετάσεις που διενεργεί ο φορέας, εξέταση των αρχείων του φορέα, εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών παρόχων, στους οποίους έχει χορηγήσει βεβαίωση εξέτασης, καθώς και δειγματοληπτικό έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών των εν λόγω παρόχων.
3. Σε περίπτωση που κατά τους ως άνω ελέγχους διαπιστωθεί ότι αδειοδοτημένος φορέας δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας έγκρισης, η επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
4. Για την αδειοδότηση και την έλεγχο των φορέων, οι φορείς καταβάλουν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων τέλη, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων καθορίζεται με κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
5. Οι εγκεκριμένοι φορείς οφείλουν:
α) Να τηρούν τους όρους έγκρισης τους.
β) Να γνωστοποιούν εκ των προτέρων εγγράφως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και της οικείας Περιφέρειας τα προγράμματα εξετάσεων.
γ) Να υποβάλλουν στις ως άνω Υπηρεσίες τις εκδιδόμενες από αυτούς βεβαιώσεις εξέτασης όταν τούτο ζητηθεί αρμοδίως.
δ) Να παρέχουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και της οικείας Περιφέρειας κάθε δυνατή διευκόλυνση στη διεξαγωγή των αναφερομένων στην παρ. 2 του παρόντος ελέγχων.
6. Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την αδειοδότηση του Φορέα.
β. Τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου των εγκεκριμένων φορέων, καθώς και η αρχή επιβολής κυρώσεων σε αυτούς.
γ. Τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπομένων κυρώσεων στους Εγκεκριμένους Φορείς και η διαδικασία επιβολής τους.
ε. Κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:43 | HellasCert

  Για τη διασφάλιση της συμβατότητας του σχεδίου νόμου με τους κανονισμού της ΕΕ αλλά και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα προτείνεται η αντικατάσταση των όρων «βεβαίωση εξέτασης» και «βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης» με τον όρο «πιστοποιητικό».

 • Ο.Β.Υ.Ε.
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ
  Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257
  E- MAIL: http://www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr

  Άρθρο 8
  Έλεγχος αδειοδοτημένων φορέων

  1.
  α) Το προσωπικό που θα διαθέτει ο φορέας διενέργειας των εξετάσεων, πώς θ’ αποδεικνύετε ότι θα έχει εμπειρία στην επαγγελματική δραστηριότητα; Θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι των κλάδων ως παρατηρητές στους φορείς, διότι, σε κάθε περίπτωση, θα επικρατήσει χάος και δεν είμαστε ούτε κατά τ’ ελάχιστο καθησυχασμένοι ότι, όσοι επιλεχθούν, θα έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία.