Άρθρο 31 Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης

1. Για την καλύτερη οργάνωση του συστήματος αδειοδότησης συστήνεται στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης, στελεχωμένη με υπηρεσιακούς παράγοντες όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία της αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου Υπουργείων, η οποία θα έχει κατ’ ελάχιστον τις αρμοδιότητες:
α) παροχής υποστήριξης των σημείων αδειοδότησης επί θεμάτων εφαρμογής του παρόντος νόμου.
β) εισήγησης για έκδοση εγκυκλίων και πρότασης νομοθετικών παρεμβάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος αδειοδότησης και των σημείων αδειοδότησης, με παράλληλη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και τη σύγκριση στοιχείων με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση.
γ) εκπαίδευσης προσωπικού των σημείων αδειοδότησης μέσω ετησίων προγραμμάτων
δ) επεξεργασίας, ανάλυσης και παροχής πληροφοριακών και στατιστικών στοιχείων αδειοδοτήσεων μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος .
2. Τα στελέχη που απαρτίζουν την Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης είναι στελέχη με προϋπηρεσία τουλάχιστον τμηματάρχη στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, εκπροσωπούν το Υπουργείο και την Διεύθυνση από τα οποία προέρχονται και δεσμεύουν αυτές. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται η Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης και καθορίζονται ειδικότερα θέματα της λειτουργίας της.

  • 22 Δεκεμβρίου 2010, 13:41 | Στάθης Κουρνιώτης

    Άλλη μια επιτροπή που θα συντονίζει όσους συντονίζουν αυτούς που αδειοδοτούν!