Άρθρο 65 Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόμο συμβάσεις για την αγορά των ακόλουθων οχημάτων, για τα οποία δεν απαιτείται έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 29949/1841/29-9-2009 (ΦΕΚ Β’ 2112) κοινή υπουργική απόφαση:
α) οχημάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων
β) οχημάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης και
γ) κινητών μηχανημάτων, εφόσον τα οχήματα αυτά μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ιδίας ως άνω ΚΥΑ.