Άρθρο 23 Παρεκκλίσεις για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων

1. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, υπόκειται στους όρους δόμησης που προβλέπονται από τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2. Παρέκκλιση από τους όρους αυτούς επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις :
α) Κατά την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων, μόνο ως προς το ύψος και εφόσον πρόκειται να εγκατασταθούν υψηλά μηχανήματα, αποθήκες κατακόρυφου τύπου (SILOS), καπνοδόχοι, εγκαταστάσεις απαγωγής και υψηλές εγκαταστάσεις. Προκειμένου για υψηλές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η έγκριση παρέκκλισης, μόνον εφόσον η λύση αυτή επιβάλλεται για τεχνολογικούς λόγους και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή άλλης δόκιμης τεχνικής λύσης.
β) Κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων και τουλάχιστον μετά την παρέλευση διετίας από την λειτουργία τους, ως προς το ύψος υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, καθώς επίσης και ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης, όπως προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί από λειτουργική άποψη άλλη λύση, με την οποία αποφεύγεται η παρέκκλιση.
γ) Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 17 και για το χρονικό διάστημα ισχύος της ειδικής άδειας λειτουργίας, με τη λήξη της οποίας οι εγκαταστάσεις πρέπει να αποξηλώνονται.
3. Για την έγκριση της παρέκκλισης κατά τις προηγούμενες παραγράφους ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

  • 22 Δεκεμβρίου 2010, 11:41 | Στάθης Κουρνιώτης

    Η παραγρ. 2β τι σημαίνει? ότι εφόσον μια δραστηριότητα έχει λειτουργήσει δύο τουλάχιστο χρόνια μπορεί στη συνέχεια να πάρει παρέκκλιση για κάθε είδους όρο και περιορισμό δόμησης? Δηλαδή θα μπορεί εντός του οικοπέδου της να χτίσει ότι θέλει? Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό και πρέπει να τεθούν όρια

  • 20 Δεκεμβρίου 2010, 13:01 | Μοχλός

    Να υπάρξει πρόβλεψη για δραστηριότητες που έχουν ήδη κατασκευάσει κτίρια με παρέκλιση ύψους και ζητούν κατασκευή κατ’επέκταση κτιρίων που απαιτούν πάλι παρέκλιση ύψους, να μην απαιτείται νέα παρέκλιση υπό προϋποθέσεις όπως η επέκταση να είναι παρεμφερής και να μην απέχει πλέον κάποιας απόστασης (π.χ. 200 m )

  • 20 Δεκεμβρίου 2010, 12:08 | Μοχλός

    Να μην απαιτείται διαδικασία παρέκλισης ύψους (για δραστηριότητα που έχει ήδη πάρει παρέκλιση ύψους κτιρίου) όταν ζητείται ανέγερση ομοειδούς κτιρίου επέκτασης σε χώρο εντός του οικοπέδου και σε απόσταση μικρότερη κάποιου ορίου (200 m)