Άρθρο 57 Εσωτερική οργάνωση των λοιπών κατηγοριών Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Τα ΕΠΕΒΟ δεν πολεοδομούνται. Για την εσωτερική οργάνωση τους καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στην ΚΥΑ της παρ. 11 του άρθρου 56 και Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης. Το Σχέδιο Εσωτερικής οργάνωσης, το οποίο εγκρίνεται με την ΚΥΑ του άρθρου 56 §4 πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός βασικού οδικού δικτύου, σε επαφή με το οποίο θα είναι δυνατή η οικοδόμηση και ενδεχομένως, ανάλογα με τις συγκεκριμένες κατά περίπτωση συνθήκες και ανάγκες, δημιουργία και άλλων βασικών υποδομών.
2. Στα ΕΠΕΒΟ διατηρείται το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, με δυνατότητα παρεκκλίσεων για δραστηριότητες του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου και του ν. 1575/1985 που λειτουργούν νόμιμα για τρία, τουλάχιστον, χρόνια και επεκτείνουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση των ΕΠΕΒΟ, τηρούνται τα παρακάτω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 55%
β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 0.9
γ. αποστάσεις από τα πλάγια τουλάχιστον 5 μέτρα.
3. Η παρέκκλιση χορηγείται από την αρμόδια για την έκδοση οικοδομικής άδειας υπηρεσία ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας, αιτιολογείται ειδικώς και συνοδεύεται από διάγραμμα κάλυψης του γηπέδου της εγκατάστασης. Ειδικότερα, η αιτιολογία συνίσταται στα εξής :
α) Αναλυτική τεκμηρίωση των λειτουργικών λόγων που επιβάλλουν την προτεινόμενη παρέκκλιση. Οι λόγοι ανάγονται στις απαιτήσεις από την εγκατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, από αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία ή από την ανάγκη τροποποίησης των συνθηκών αποθήκευσης πρώτων υλών, ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων. Δεν αποτελεί λόγο χορήγησης της παρέκκλισης η δημιουργία χώρων για χρήση διαφορετική από εκείνη που αφορά η άδεια λειτουργίας ή για χρήση που μπορεί να εκτελεσθεί σε διαφορετικό χώρο.
β) Αναλυτική τεκμηρίωση, ότι με την προτεινόμενη επέκταση δεν επέρχεται ουσιαστική επιδείνωση των υφισταμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών, είτε αυτών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΒΟ είτε αυτών που προϋπήρχαν, καθώς και των δραστηριοτήτων άλλων φορέων ή άλλων επιχειρήσεων.
Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από εγκρίσεις άλλων αρχών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 09:06 | Φίλιππος Δημητριάδης

  Πρέπει να καταργηθεί η έννοια των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) διοτι:
  α) Η υλοποίηση του ‘βασικού οδικού δικτύου σε επαφή με το οποίο θα είναι δυνατή η οικοδόμηση’ (Άρθρο 57, παρ.1) είναι ανέφικτη δεδομένου ότι η διάνοιξη οδών μπορεί να γίνει είτε με ένταξη στο σχέδιο πόλης (εισφορά γης) ή με την σύνταξη πράξεων αναλογισμού και απαλλοτρίωσης που αφορούν δημοτικό, επαρχιακό ή εθνικό οδικό δίκτυο.
  Οι οδοί στα ΕΠΕΒΟ δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες και επομένως θα προκύπτουν με «κάποιου είδους πολεοδομική μελέτη» (δίκτυο δρόμων) το οποίο θα θεσμοθετείται με ΚΥΑ πράγμα που είναι ανέφικτο.
  β) ‘Βασικό οδικό δίκτυο’ υπάρχει και σε βιομηχανικές περιοχές όπως η Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος, κ.λ.π, δηλαδή υπάρχοντες αγροτικοί δρόμοι, καροδρομοι και έχει οδηγήσει αυτές τις ‘ατυπες’ βιομηχανικές περιοχές σε αδιέξοδες – απαράδεκτες καταστασεις.
  γ)Η δημιουργία των ΕΠΕΒΟ προβλέπεται σε αραιοδομημένες εκτάσεις με τα λιγότερα προβλήματα πολεοδόμησης (π.χ. ρυμοτόμηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων).
  Επομένως οι περιοχές αυτές είναι πολύ ευκολότερο να πολεοδομηθούν ώστε να προκύψει ορθολογική οργάνωση των περιοχών αυτών και όχι αυτοσχέδια οργάνωση κατά το δοκούν.
  Θεωρούμε ότι οι παράγραφοι του σχεδίου Νόμου που αφορούν τα ΕΒΕΠΟ πρέπει να καταργηθούν διότι θα οδηγήσουν σε μια νέα γενιά άτυπων – αυθαίρετων βιομηχανικών περιοχών.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 23:27 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  Πρόταση: Να καταργηθεί ολόκληρο.
  Σχόλιο: Η άποψη μας για αντιπεριβαλλοντική νομοθεσία και για ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων αποδεικνύεται ανάγλυφα από διατυπώσεις του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις οποίες:
  – Παράγραφος 2: «Στα ΕΠΕΒΟ διατηρείται το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, με δυνατότητα παρεκκλίσεων…»
  – Παρέχεται ποσοστό κάλυψης ΜΕΧΡΙ! …, παρέχεται ΣΔ ΜΕΧΡΙ! …, ζητείται αναλυτική ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ! … κ.λπ.
  Ερώτημα: Ποιος άραγε θα αποφασίσει και με τι κριτήρια κάθε φορά για τα ΜΕΧΡΙ! και την ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ!