Άρθρο 44 Χώροι οργάνωσης Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Τα Επιχειρηματικά Πάρκα της παραγράφου 1 α-δ του άρθρου 41 αναπτύσσονται σε χώρους υποδοχής επιχειρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 41.
2. H οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων σε χώρους που προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία όπως: εντός ζώνης προστασίας αρχαιολογικών χώρων, τόπων προστατευμένων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και δασικές εκτάσεις, όπως αυτά ορίζονται από τις οικείες διατάξεις, υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι διατάξεις αυτές.
Ειδικότερα, σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 περιλαμβανομένων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ η οργάνωση ΕΠ είναι δυνατή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους. Δεν επιτρέπεται η οργάνωση ΕΠ στους οικότοπους προτεραιότητας, στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 καθώς επίσης και στους πυρήνες εθνικών δρυμών, στα διατηρητέα μνημεία της φύσης, στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας ενός Ο.Τ.Α. ή ενός νησιού χαρακτηρίζεται τοιουτοτρόπως και αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη περίπτωση.
3. Το οργανωμένο ΕΠ προορίζεται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση των σκοπών ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου και οι υποδομές του, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από οιονδήποτε τρίτο, χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49. Για το σκοπό αυτό η ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ υποχρεούται να τοποθετεί στις εισόδους της οριοθετημένης περιοχής του ΕΠ διακριτή σήμανση που να υποδηλώνει της ύπαρξη οργανωμένου υποδοχέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
4. Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ΕΠ προσδιορίζεται σε 150 στρέμματα για ΕΠ τύπου Α, σε 100 στρέμματα για ΕΠ τύπου Β και σε 50 στρέμματα για ΕΠ Τύπου Γ και για ΕΠ Ειδικού Τύπου.
5. Η έκταση στην οποία δημιουργείται το ΕΠ, μπορεί να διακόπτεται από οδικά δίκτυα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική ενότητά του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Δημοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόμοι μπορούν να ενσωματωθούν στην έκταση του υποδοχέα, εφόσον αυτό δεν δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα.
6. Ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη ΕΠ πρέπει να είναι κατάλληλος για το αντίστοιχο είδος του ΕΠ, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων νόμιμων δραστηριοτήτων, να είναι ευχερής η μεταφορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, να μην υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές, να υπάρχει προσβασιμότητα στα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και λοιπά δίκτυα, και γενικά να πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.
7. Για περιοχές για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία ίδρυσης και οργάνωσης του παρόντος νόμου, απαγορεύεται η χρήση του όρου «Επιχειρηματικό Πάρκο», ή οποιασδήποτε ξενόγλωσσης απόδοσής του, είτε σε επωνυμία εταιρείας είτε στο διακριτικό τίτλο επιχείρησης.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:47 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  1)Προσθήκη στην παρ. 2: H οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων σε χώρους που προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία όπως: εντός ζώνης προστασίας αρχαιολογικών χώρων, τόπων προστατευμένων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και δασικές εκτάσεις, όπως αυτά ορίζονται από τις οικείες διατάξεις, υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι διατάξεις αυτές. «ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Της ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΆΡΘ. 56 ΤΟΥ Ν. 998/79.»
  Σχόλιο: Η συγκεκριμένη διευκρίνιση είναι εντελώς απαραίτητη, βάσει εμπειρίας που διαθέτουμε, λόγω των δυσχερειών συνεργασίας και συνεννόησης που συχνά εντοπίζονται στις δασικές υπηρεσίες. Εξάλλου η διάταξη αυτή ρητά αναφέρεται στο άρθ. 14 παρ. 5 του ν. 2545/97. Είναι δε απαραίτητο στο πλαίσιο της προτεινόμενης ρύθμισης να διευκρινιστεί ότι τα αναφερόμενα στην ΕΤΒΑ στο άρθ. 56 παρ. 2 του ν.998/79 αφορούν σε όλους τους φορείς ΕΑΝΕΠ του άρθ. 45 του παρόντος νόμου.
  2)Προσθήκη στο τέλος της παρ. 3: «Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις και διαταγές, ώστε να παρέχεται στην ΕΑΕΠ αποτελεσματική προστασία.»
  Σχόλιο: Υπήρξε ως πρόταση στο Σχέδιο Νόμου/ Σεπτ. 2010.